Každodenní život

Srovnáváš-li sebe a jiné, pak se nemůžeš ubránit poznatku, že jedni jsou v určitých věcech lepší nebo horší než ty sám, což ti ale nedává žádný důvod k tomu, aby ses cítil být nad někoho povýšen nebo před někým ponížen.

Nestaň se tedy ani domýšlivým ani pyšným ani zatrpklým ani zahanbeným, neboť vždy budou existovat lidé, kteří budou jak vzděláním, tak také morálně a charakterově atd. větší nebo menší než ty sám.

Nezdráhej se však nikdy užívat všeho toho, co jsi poctivě vypracoval a čeho jsi poctivě dosáhl.

Těš se z toho právě tak jako ze tvých pozitivních plánů a jejich uskutečňování.

Dbej neustále na to, dále se vzdělávat ve všech myslitelných věcech a ve své osobní evoluci a evoluci vědomí.

Proto se neustále ve skromnosti zajímej o svůj vlastní pokrok, avšak pouze v počestnosti, neboť to je ten skutečně pozitivní majetek člověka v proměnách časů.

Přistupuj jak ke své práci, tak ke své činnosti s rozvahou a obezřetností, neboť dobrá práce je hodna dobré odměny a rozvážná, obezřetná a poctivá činnost se vyplatí v pozitivním smyslu z pohledu času, i když musí být činnost uskutečněna ve světě plném lstivosti.

Když dosáhneš pozitivních, dobrých výsledků, nenechej tím zaslepit své oči a ohlušit své uši na úkor toho, co je ctnostné.

Respektuj a važ si také způsobů a chování lidí, s nimiž máš co dočinění, neboť mnozí usilují o vysoké ideály a nikdy nedosáhnou svého cíle.

Všude se zdá být život plný hrdinské odvahy, avšak pohlédne-li člověk blíže, objeví pouze v mlze zahalený strach a touhu chtít být více, než člověk vpravdě je.

Proto si nevšímej těchto věcí tak, že bys je chtěl horlivě napodobovat, nýbrž poznej sám sebe v pravdivé podobě, aby ses pozitivně realizoval v sobě samém.

A tak zůstaň v celé své osobnosti. Nepředstírej žádnému člověku náklonnost, když vůči němu nepociťuješ žádná taková hnutí.