Dekalog/Dodekalog

Před četbou obsahu spisů FIGU je nutné důkladně a pečlivě prostudovat následující text!

Nevyhnutelný předpoklad pro porozumění spisům FIGU | FIGU

 

Dekalog/Dodekalog

Popis: DESET doporučení v jejich praformě včetně dvou dalších doporučení, jež byla dosud lidstvu zatajena. Nechť člověk rozpozná každý zákon a doporučení Tvoření, a pokud jeden/jedno rozpoznal, ať jej pochopí a žije podle něho, neboť zákony a doporučení Tvoření jsou největší moudrost.

Autor: »Billy« Eduard Albert Meier
Počet stran: 138
Formát stran: A5
Vazba: vázaná
Vydáno r.: 1975, 1993
Nakladatelství: Wassermannzeit-Verlag
Dostupná v jazycích: němčina, angličtina

Dvanáct doporučení od duchovní roviny PETALE

 1. Nemáš mít žádné jiné mocnosti a žádné bohy, modly a svaté vedle Tvoření.
 2. Máš světit jméno Tvoření a nemáš je zneužívat.
 3. Každý den máš učinit svátkem a světit (kontrolovat) jej.
 4. Nemáš porušovat pouto s Tvořením, do čehož spadá toto: nemáš se dopouštět cizoložství.
 5. Chovej Tvoření v úctě stejně jako chováš v úctě, ctíš a miluješ otce a matku.
 6. Nemáš zabíjet ve zvrhlosti.
 7. Nemáš krást ani vyvlastňovat.
 8. Nemáš křivě svědčit proti Tvoření a životu.
 9. Nemáš nikdy a nikdy říkat nepravdu.
 10. Nemáš nenasytně prahnout po hmotných pokladech a po vlastnictví bližního.
 11. Nezlořeč pravdě.
 12. Nečiň z doporučení a zákonů Tvoření nikdy a nikdy bezcenné kulty.

   

překlad z angličtiny: Václav Urban; korektury z němčiny: Ondřej Štěpánovský, Jan Bayer

Die zwölf Gebote von PETALE

 1. Du sollst keine anderen Mächte und keine Götter, Götzen und Heilige neben der Schöpfung haben.
 2. Du sollst den Namen der Schöpfung heilig halten und ihn nicht missbrauchen.
 3. Du sollst jeden Tag zum Feiertag machen und ihn heiligen (kontrollieren).
 4. Du sollst nicht brechend werden im Bunde mit der Schöpfung, darin enthalten: Du sollst nicht Ehebrechen.
 5. Ehre die Schöpfung, gleich wie du Vater und Mutter ehrest, achtest und liebst.
 6. Du sollst nicht töten in Ausartung.
 7. Du sollst nicht raubend und enteignend sein.
 8. Du sollst nicht falsch zeugen wider die Schöpfung und das Leben.
 9. Du sollst nie und nie sprechen die Unwahrheit.
 10. Du sollst nicht begehren in Habsucht nach materiellen Schätzen und dem Besitztum des Nächsten.
 11. Fluche nicht der Wahrheit.
 12. Lege die Schöpfungsgebote und Schöpfungsgesetze nie und nie in unwerte Kulte.

VYSVĚTLENÍ SLOV

Vševelevěkovost: BYTÍ bez konce = nekonečná existence (věčnost).

Vědomí: Osobnost člověka = inteligence schopná vývoje = evoluční faktor první potence.

Dekalog: (řec.) Deset moudrostí, zákonů Tvoření.

Dodekalog: (řec.) Dvanáct moudrostí, zákonů Tvoření.

Evoluce: (lat. evolvere = rozbalit) Rozvíjet. Každá forma života je vřazena do tvořivého zákona dalšího vývoje (evoluce), duchovního, po stránce vědomí i materiálního, avšak vždy jen podle svého speciálního druhu.

Duch: Podstata tvořivé energie a Tvoření samotného. To, co nechává vše vzniknout, ono vše tvořící a vše oživující. Praenergie všeho BYTÍ = duchovní energie = forma ducha = nesmrtelná.

Duchovní kmity: Každá forma života vyzařuje své vlastní kmity. Čím jsou materiálnější (kompaktnější), tím jsou nižší, zatímco čím jsou nemateriálnější, tím více stoupají do nezměrných výšin. Své druhově a evolučně podmíněné kmity mají nejen lidské formy života, nýbrž i Univerzum a Tvoření samotné, stejně jako hvězdy, celá fauna a flóra a všechny čistě duchovní formy života, které zpravidla nelze rozpoznat ani analyzovat normálními lidskými smysly, jelikož tyto kmity pro materiální formy života existují v příliš vysokých rovinách.

Velevěk: Jeden Velevěk činí 311 bilionů a 40 miliard pozemských let, vyjádřeno číslem 311 040 000 000 000. Pro srovnání se tento čas Tvoření rovná jednomu pozemskému dnu. Během 7 Velevěků Tvoření žije a tvoří v bdělém stavu, tedy během 2 177 280 000 000 000 let = 2 biliardy 177 bilionů 280 miliard, aby pak během následujících 7 Velevěků spalo a odpočívalo a posléze 7 Velevěků opět bdělo, dokud se nevyvine k Pra-Tvoření – to trvá dobu, již člověk dle svého rozumového myšlení považuje za nekonečnou, za věčnost či nekonečnost, jelikož není vůbec schopen toto ohromné časové období rozumově postihnout.

Kosmos: (řec. kosmein = uspořádat). V Univerzu existující pořádek Tvoření: »železný« zákon Univerza jakožto pořádek; »železný pořádek Univerza«. V kosmu = v prostoru tvořivého pořádku. Kosmický = v tvořivém univerzálním pořádku. Kosmický věk = věk v tvořivém univerzálním pořádku atd., atd.

Kultovní náboženství: Uctívání bohů, model, lidí, předmětů, pomůcek, svátostí atd. v pokorné a velmi často bojácné a fanatické podobě v souvislosti s rituály, zbožňováním a přinášením obětí. Následování bludných učení = víra v nedokazatelné z nedostatku skutečného vědění o efektivní pravdě.

Paralyzace: (lat. = ochromení) = Zrušení převládajících zákonů.

Prorok: (řec.) = Oznamovatel, zvěstovatel.

Relegeon: (lat.) = Ono opětovně spojující, opětovně spojující ke správnosti.

Religion: (lat.) = Zpětná vazba nebo ono zpětně svazující.

Periody Tvoření: Zákon period bdění a spánku, působení a klidu, dne a noci, léta a zimy a života a smrti. Nic nikdy nekončí, vše se dále vyvíjí až do jednotného BYTÍ s Tvořením jakožto samostatná jednota v jednotě Tvoření, a sice skrze periody bdění a spánku. (Viz též Velevěk.)

Duše: = Psychika (nemá nic společného s nesmrtelnou formou ducha).

Bytí: = Jsoucnost – materiální život, materiální existence.

BYTÍ: = Existování v tvořivé existenci.

Telepatie: (řec. = cítění na dálku). Dorozumívací, přenášecí a komunikační proces na bázi čistého ducha nebo materiáního vědomí pomocí energetických kmitů.

1. Primární telepatie (normální telepatie): (Proces probíhající pouhou rychlostí světla.) Forma života schopná telepatie dokáže ve svém vědomí coby »vnitřní hlas« (impulzy, slova či reálné obrazy) přijímat myšlenky nebo slova nějaké jiné formy života anebo je sama vysílat jiným formám života bez použití akustické řeči.
Vzdálenosti se prostřednictvím komunikační formy TELEPATIE stávají zcela bezpředmětnými, prostor a čas jsou překonány procesem, v němž se tyto vysokou telepatickou rychlostí prakticky ochromí a stanou se tak bezprostorem a bezčasem.

2. Duchovní telepatie: Dorozumívací proces na bázi čistě duchovního vědomí. (Čistě duchovní symbolické obrazy.) (107000násobná rychlost světla.)

Chápavost: Lidská schopnost rozpoznávat všechny věci a všechna dění v jejich jednotné souvislosti s Tvořením a jeho zákony a doporučeními (logika). Schopnost myšlení, vhled, schopnost vědomí člověka postihovat a chápat všechny věci a události v jejich celistvé souvislosti.

Rozum: Lidská schopnost správně poznávat a posuzovat všechny věci, jakož i schopnost tvořit a používat pojmy. Lidská schopnost myšlení způsobilá utvářet pojmy a vyjadřovat je hodnotami. Lidská schopnost myšlení způsobilá posuzovat, uvažovat a činit závěry, čímž dosahuje vědění nějaké skutečnosti, jež skrze prožití a zakušení vědění vede k moudrosti.

Pravda: Efektivní shoda vědění s logikou, jež je silou Tvoření a absolutnem veškeré důslednosti.

Věk Vodnáře: Nový Věk, Zlatý Věk. Pozice Země, popř. SOL-systému, v přímé oblasti tohoto kosmického hvězdného znamení při oběhu kolem galaktického centrálního slunce. Věk Vodnáře nebo Éra Vodnáře = duchovní Věk, Věk efektivní pravdy, tolerance, osvícení, lásky, vědění, svobody, moudrosti a harmonie, čehož však úhrnem musí býti dosaženo ve velmi tvrdém boji. Věk Vodnáře trvá 2155 let, stejně jako Věk každého jiného hvězdného znamení (podle pozemských let). Věk Vodnáře se opakuje každých 25 860 pozemských let po celkovém průběhu Věků všech hvězdných znamení.

V současnosti započatý Věk Vodnáře byl zahájen 3. února 1844 v 11:20 SEČ. Předtím se Země vznášela ve Věku Ryb a ve zmíněném čase se posunula do přechodné zóny obou Věků. Celé přechodné období čítá 185 let, takže počátkem roku 1937 byly překonány poslední kmity Věku Ryb a Věk Vodnáře se začal rapidně vyvíjet ve své druhé přechodné fázi, a sice počínaje datem 3. února 1937 v 11:20 SEČ. V roce 2029 bude přechodné období završeno a sluneční soustava se bude plně vznášet ve zlatě zbarvaném (odtud jméno Zlatý Věk) kosmickém záření Věku Vodnáře během zbývajících 1970 let. Věk dalšího hvězdného znamení můžeme tedy očekávat až kolem přelomu třetího a čtvrtého tisíciletí, kdy SOL-systém ve středu, 3. února 3999 v 11:20 SEČ přejde do hvězdného znamení Kozoroha.

Moudrost: Výsledek objasněné vyrovnanosti v logickém vědění a zakušení tohoto vědění coby absolutní určitost.

Vědění: Výsledek absolutně logických poznatků v rozpoznání pravdy.

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský

WORTERLÄUTERUNGEN

Allgrosszeit: SEIN ohne Ende = Endlose Existenz (Ewigkeit).

Bewusstsein: Persönlichkeit des Menschen = entwicklungsfähige Intelligenz = Evolutionsfaktor erster Potenz.

Dekalog: (griech.) zehn Weisheiten, Schöpfungsgesetze.

Dodekalog: (griech.) zwölf Weisheiten, Schöpfungsgesetze.

Evolution: (lat. evolvere = aufrollen) entwickeln. Jede Lebensform ist dem Schöpfungsgesetz der Fortentwicklung (Evolution) eingeordnet, geistig, bewusstseinsmässig wie materiell, jedoch aber immer nur seiner speziellen Art entsprechend.

Geist: Wesen der Schöpfungsenergie und der Schöpfung selbst. Das Alleswerdenlassende und Alleskreierende und Allesbelebende. Die Urenergie allen SEINs = Geistenergie = Geistform = unsterblich.

Geistschwingung: Jegliche Lebensform strahlt eine eigene Schwingung aus. Je materieller (kompakter) sie ist, desto niedriger ist sie, während sie in unermessliche Höhen ansteigt je unmaterieller sie wird. So haben nicht nur die menschlichen Lebensformen, sondern auch das Universum und die Schöpfung selbst sowie auch die Gestirne und die gesamte Fauna und Flora ihre art- und evolutionseigenen Schwingungen wie auch alle reingeistigen Lebensformen, die in der Regel von den normalen menschlichen Sinnen nicht erkannt und nicht analysiert werden können, weil diese Schwingungen für materielle Menschenformen in zu hohen Ebenen ihre Existenz fristen.

Grosszeitalter: Ein Grosszeitalter beträgt 311Billionen und 40 Milliarden Erdenjahre, in Zahlen 311'040'000 000'000. Als Vergleich betrachtet kommt diese Zeit der Schöpfung einem irdischen Tag gleich. Während 7 Grosszeitaltern lebt die Schöpfung kreierend im Wachzustande, also während 2'177'280'000'000'000 Jahren = 2 Billiarden 177 Billionen 280 Milliarden, um dann während 7 nachfolgenden Grosszeitaltern ruhend zu schlummern, um danach neuerlich 7 Grosszeitalter zu wachen, bis sie sich zur Urschöpfung entwickelt hat, während einer Zeitdauer, die nach menschlichem Verstandesdenken als unendlich, als Ewigkeit oder Unendlichkeit gewertet wird, weil er diesen ungeheuren Zeitraum verstandesmässig überhaupt nicht zu erfassen vermag.

Kosmos: (griech. kosmein = ordnen). Die im Universum existierende Schöpfungsordnung: Das 'eherne' Universumsgesetz als Ordnung; die 'eherne Universumsordnung'. Im Kosmos = im Raum schöpferischer Ordnung. Kosmisch = in schöpferischer Universalordnung. Kosmisches Zeitalter = Zeitalter in schöpferischer Universalordnung usw. usw.

Kult-Religion: Verehrung von Gottheiten, Götzen, Menschen, Gegenständen, Utensilien, Heiligtümern usw. in demütiger und sehr oft angstvoller und fanatischer Form im Zusammenhang mit Ritualen, Anbetungen und Opferbringungen. Befolgung von Irrlehren = Glauben an Unbeweisbares in Ermangelung wahrlichen Wissens um die effective Wahrheit.

Paralysation: (lat. = Lähmung) = Ausserkraftsetzung der vorherrschenden Gesetze.

Prophet: (griech.) = Verkünder, Künder

Relegeon: (lat.) = das Wiederzusammenfügende, das Wiederzusammenfügende zur Richtigkeit.

Religion: (lat.) = das Rückverbindende oder Zurückverbindende.

Schöpfungsperioden: Das Periodengesetz von Wachsein und Schlummer, Wirken und Ruhen, Tag und Nacht, Sommer und Winter und Leben und Tod. Nichts hat jemals ein Ende, alles evolutioniert sich weiter bis zum einheitlichen SEIN mit der Schöpfung als selbständige Einheit in der Einheit Schöpfung, und zwar hindurch durch die Perioden von Wachsein und Schlummer. (Siehe auch Grosszeitalter)

Seele: = Psyche (hat nichts mit der unsterblichen Geistform zu tun).

Sein: Dasein – das materielle Leben, die materielle Existenz.

SEIN: Das Existieren in der schöpferischen Existenz.

Telepathie: (griech. = Fernerfühlen). Reingeistiger oder materiell-bewusstseinsmässiger, energetisch-schwingungsmässiger Verständigungs-, Übermittlungs- und Kommunikationsvorgang.

1. Primär-Telepathie (Normal-Telepathie): (Vorgang mit einfacher Lichtgeschwindigkeit.) Eine telepathisch veranlagte Lebensform vermag als 'innere Stimme' (Impulse, Worte oder Realbilder) in ihrem Bewusstsein die Gedanken oder Worte einer anderen Lebensform zu empfangen oder eigene an andere Lebensformen auszusenden, ohne dass die akustische Sprache in Anwendung gebracht werden muss. Distanzen werden durch die Kommunikationsform TELEPATHIE völlig bedeutungslos, Raum und Zeit werden durch einen Vorgang überwunden, in dem durch die hohe Telepathiegeschwindigkeit Raum und Zeit praktisch gelähmt und dadurch zur Raumlosen und Zeitlosen gemacht werden.

2. Geist-Telepathie: Rein geistbewusstseinsmässiger Verständigungs-Vorgang. (Reine Geist-Symbol-Bilder) (107000fache Lichtgeschwindigkeit)

Vernunft: Die menschliche Fähigkeit, alle Dinge und alles Geschehen in ihrem einheitlichen Zusammenhang mit der Schöpfung und ihren Gesetzen und Geboten zu erkennen (Logik). Denkvermögen, Einsicht, bewusstseinsmässige Fähigkeit des Menschen, alle Dinge und Geschehnisse in ihrem ganzheitlichen Zusammenhang zu erfassen und zu begreifen.

Verstand: Die menschliche Fähigkeit des richtigen Erkennens und Beurteilens aller Dinge sowie das Vermögen der Begriffsbildung und Begriffsanwendung. Das menschliche Denkvermögen, das Begriffe zu bilden und diese in Werte zu kleiden vermag. Das menschliche Denkvermögen, das die Fähigkeit der Beurteilung und Überlegung und des Schlüsseziehens besitzt, durch die das Wissen einer Tatsache erlangt wird, die durch das Erleben und Erfahren des Wissens zur Weisheit führt.

Wahrheit: Die effective Übereinstimmung des Wissens mit der Logik, die da ist die Schöpfungskraft und das Absolutum aller Folgerichtigkeit.

Wassermannzeit: Das neue Zeitalter, das goldene Zeitalter. Stand der Erde, bzw. des SOL-Systems im direkten Bereiche dieses kosmischen Sternbildes im Umlauf um die galaktische Zentralsonne. Wassermannzeit oder Wassermannaera = geistiges Zeitalter, Zeitalter der effectiven Wahrheit, Toleranz, Erleuchtung, Liebe, des Wissens, der Freiheit, Weisheit und Harmonie, was alles jedoch erst in sehr hartem Kampf erarbeitet werden muss. Das Wassermannzeitalter dauert 2155 Jahre wie jedes andere Sternzeichenzeitalter auch (nach Erdenjahren). Ein Wassermannzeitalter wiederholt sich nach dem Gesamtdurchlauf aller Sternzeichenzeitalter jeweils nach 25'860 Erdenjahren.

Das gegenwärtig begonnene Wassermannzeitalter hat seinen Anfang gefunden am 3. Februar 1844, um 11.20 Uhr MEZ. Zuvor schwebte die Erde im Fischezeitalter und schob sich zu genanntem Zeitpunkt in die Übergangszone der beiden Zeitalter. Die totale Übergangszeit beträgt 185 Jahre, so also mit dem Beginn des Jahres 1937 die letzten Schwingungen des Fischezeitalters überwunden waren und sich das Wassermannzeitalter in seiner zweiten Übergangsphase rapid zu entwickeln begann, und zwar mit dem Datum vom 3. Februar 1937, um 11.20 Uhr MEZ. Im Jahre 2029 wird die Übergangszeit vollendet und das Sonnensystem voll in der goldfarbenen (daher der Name Goldenes Zeitalter) Kosmosstrahlung des Wassermannzeitalters schweben, während noch restlichen 1970 Jahren, so das nächste Sternzeichenzeitalter erst wieder um die Wende des dritten zum vierten Jahrtausend zu erwarten ist, das mit dem Datum vom Mittwoch, dem 3. Februar 3999 um 11.20 Uhr MEZ das SOL-System in das Sternkreiszeichen des Steinbocks hinüberwechselt.

Weisheit: Ergebnis abgeklärter Ausgeglichenheit in logischem Wissen und dessen Erfahrung als absolute Bestimmtheit.

Wissen: Ergebnis absolut logischer Erkenntnisse in Erkennung der Wahrheit.