Nevyhnutelný předpoklad pro porozumění spisům FIGU

Před četbou obsahu spisů FIGU je nutné důkladně a pečlivě prostudovat následující text!

Na základě našich vlastních svízelných a nervově náročných zkušeností s překladem knihy »Kalich pravdy« do angličtiny – jednalo se o první překlad, jenž byl proveden ve spolupráci s profesionální překladatelskou firmou – se s konečnou platností ukáza­lo, že není možné přeložit naše učební spisy z němčiny do jiné pozemské řeči zcela správně a v přesném smyslu. Protože naši plejarische přátelé dospěli na základě vlastních zjištění svých jazykovědců ke stejnému poznatku, rozhodlo se FIGU-Švýcarsko (mateřské centrum), že kromě »Kalichu pravdy« nebude samo překládat žádné další knihy nebo je tisknout v cizích jazycích. Soustředíme se na zachování a šíření originálních textů. Nemůžeme a nechceme přebírat odpovědnost za nedorozumění a chybné překlady, jež z překládání nevyhnutelně plynou.

My, »Billy« Eduard A. Meier (BEAM) a FIGU-Švýcarsko, povolujeme překlady svých knih a malých spisů do cizích řečí. Přitom je nutno dodržovat následující podmínky:

  1. Chce-li nějaká osoba či uskupení přeložit nějakou knihu nebo text – se záměrem uveřejnění v tištěné nebo elektronické podobě –, musí nejprve vyjasnit záležitost s FIGU-Švýcarsko.
  2. Autorské právo a licence děl zůstávají v každém případě výhradně u BEAM, resp. u FIGU-Švýcarsko. Před překladem je proto nutné si od BEAM, resp. od FIGU-Švýcarsko vyžádat písemné povolení a na jeho základě uzavřít smlouvu.
  3. Překlad musí být proveden přímo z německého originálního textu.
  4. Dotyčná osoba nebo uskupení nese odpovědnost za zajištění co nejlepšího překladu. FIGU-Švýcarsko negarantuje a nezodpovídá za správnost překladů, protože německou řeč není možné správně přeložit do jiné řeči.
  5. Každý překlad musí obsahovat jméno překladatele, resp. překladatelky. Neexistuje-li v dané zemi ještě žádná studijní či zemská skupina, je smysluplné a žádoucí, aby byla uveřejněna i adresa překladatele, resp. překladatelky.
  6. Texty, které jsou uveřejňovány jen v elektronické podobě, musejí být v dotyčné zemi zdarma dány k dispozici eventuální dceřiné skupině FIGU (studijní nebo zemské skupině), jež tento text dvojjazyčně zpřístupní na internetu a na dotyčném dokumentu ihned provede případné korektury.
  7. Neexistuje-li v dotyčné zemi ještě žádná studijní nebo zemská skupina, budou přeložené texty pro dotyčnou zemi uveřejněny na webové stránce mateřského centra FIGU.
  8. U jazykově kódovaných textů Učení ducha (k nimž nepatří kontaktní zprávy a romány) musí být rovněž vytištěn také originální německý text pro možnost srovnání.
  9. Tento text je nutno dvojjazyčně uvést v úvodu každé přeložené knihy, resp. každé přeložené brožury.

Knihy FIGU jsou zcela mimořádná díla s absolutně precizní a zcela přesnou výpovědní hodnotou, jež jsou s to zásadně obohatit Váš myšlenkový svět, pokud se budete pozorně, otevřeně a bez předsudků věnovat jejich četbě a studiu.

Výpovědi v dílech jsou tak vysoce precizní jen proto, že německá řeč je v současné době jako jediná na naší Zemi schopna názorně a zcela jednoznačně svými bohatými výrazovými prostředky vyložit všechny nezbytné aspekty a vysvětlení tak, jak je nutno jim rozumět. Starý německý způsob psaní, pravopis a výrazové prostředky, jež jsou používány a jež možná někdy působí poněkud zvláštně či podivně, jsou odjakži­va takto stanovené, aby bylo možno předem vyloučit interpretace či nedorozumění a aby dané téma mohlo být zevrubně, logicky a jasně rozebráno, což je v dnešní době možné výhradně v německé řeči.

Vysoce precizní a zcela akurátní vysvětlení němčiny dnes nelze rovnocenně přeložit do žádné jiné na Zemi existující řeči, a to z toho důvodu, že žádná jiná pozemská řeč neumožňuje stejně precizní výrazy jako němčina. Z této okolnosti vyplývá, že je nutno do té či oné řeči překládat s více či méně obsáhlými vysvětleními, opisy a synonymy, která ale oslabují výpověď a činí ji nejednoznačnou. Proto je každému člověku – který se chce zevrubně zabývat Učením ducha a jeho aspekty, aby z něho pro svůj další život čerpal velké hodnoty – důrazně doporučováno, aby se důkladně naučil německou řeč v celé její bohatosti a velké mnohostrannosti, díky čemuž získá záruku, že obsahu pokaždé porozumí. Jen ten, kdo si dá tu námahu a naučí se němec­kou řeč, má také skutečně jistotu, že německým textům v plné míře a jasně porozu­mí a zcela zužitkuje jejich bohatství.

Dále je třeba vzít v potaz, že v německých textech od BEAM je vetkán jazykový KÓD. Tento kód je plně účinný jen tehdy, když stojí každé slovo od začátku až do konce textu na svém správném místě a je napsáno bez chyb.

Tento kód uvolňuje z oblasti úložních bank impulzy, které dopadají na čtenáře a začínají v něm působit. Tento proces je nevědomý a nemá nic společného s nátlakem či manipulací, nýbrž pouze s vědomostmi, které jsou v úložních bankách uchované po všechny časy a které při uvolňování určitými impulzy začínají velmi pom­alu znovu pronikat do vědomí. Tento efekt nastává i tehdy, když čte německý text někdo, kdo německou řeč neumí. Nehraje přitom žádnou roli, zdali člověk text vyslo­vuje potichu či nahlas anebo jej jenom čte.

Německá řeč pochází ze starolyřanštiny a je zajímavé, že vykazuje z větší části přesně týž počet písmen na slovo jako starolyřanština. Příklad: Salome gam nan ben Urda = Friede sei auf der Erde (Mír ať je na Zemi).

Pro BEAM není možné, aby kód začlenil do nějakého jiného jazyka než německého, protože žádný jiný jazyk se pro přijetí kódu nehodí. Navíc je nutno vzít v potaz, že mnoho slov a pojmů německého jazyka v jiných jazycích neexistuje, a tak všechny cizojazyčné překlady mohou smysl německého originálu vyjadřovat jen neúplně.

Vysvětlení od Ptaah a Billyho ohledně německého jazyka (487. kontakt z 3. 2. 2010)

Ptaah    Skutečně jsme se snažili a přitom jsme my, kteří tvoříme grémium pro vaše záležitosti, dospěli k závěru, že se spojíme se svými jazykovědci, abychom s nimi všechno probrali a požádali je o radu. Při tom jsme posoudili veškeré dosavadní překlady »Kalichu pravdy« do angličtiny jakož i všechna ostatní malá i velká díla, která byla přeložena do angličtiny a také do jiných pozem­ských jazyků. Bohužel se při tom všechno ukázalo být krajně nedostatečné, neboť žádný překlad, který byl učiněn z německého originálního textu, mu hodnotným způsobem neodpovídá. Často v těchto překladech již není obsa­žen vlastní smysl originálu, protože v dotyčných jazycích neexistují nezbytné trefné výrazy, pojmy a slova. Velmi často v dotyčných jazycích neexistují dokonce ani synonyma, která by mohla být použita pro vyjádření absolutně stejného významu slov a mohla by v textu posloužit jako obměna, resp. náhrada, aniž by přitom došlo ke změně výpovědi či jejího smyslu. Bezpočet pojmů a slov německého jazyka neexistuje v žádných dalších pozemských jazycích a kromě toho nebývá u mnoha pojmů a slov správně rozeznán jejich pravý smysl a hodnota, v důsledku čehož dochází ke zcela mylným interpre­tacím. K tomu dochází buď proto, že je původ pojmů a slov zcela neznámý, anebo proto, že je určen mylně – a to se vztahuje i na jazykovědce německé řeči, tedy na germanisty –, což vede k zásadně chybným výkladům a vysvětlením pojmů a slov. Na podkladě všech našich posudků, objasnění a analýz jsme došli k jednohlasnému usnesení, že ze strany vašeho mateř­ského centra již nemáte provádět žádné překlady, a sice ani do anglické řeči. Anglická řeč nepředstavuje žádný vlastní jazyk, nýbrž jen jakžtakž přijatelný uměle vytvořený mezinárodní jazyk, který se nekalými machinacemi skrze britskou angličtinu a jiné řeči rozšířil z USA do celého světa, přičemž hlubší smysl spočívá v tom poangličtit tímto nuzným dorozumívacím prostředkem pozemské národy. Z naší strany tedy doporučujeme, abyste již neprováděli žádné další překlady, jakmile dokončíte dílo »Kalich pravdy«, jež obsahuje v anglickém překladu bohužel jen nedostatečné hodnoty všeho toho, co je dáno v německém jazyce. A to i přesto, že základní práce na tomto překladu provádějí odborníci z překladatelské firmy. To vše může mít pro učící se lidi a zájemce užitek a hodnotu teprve tehdy, budou-li se snažit zevrubně si osvojit německý jazyk, aby se s jeho pomocí zabývali obsahem děl Učení ducha a všechno se naučili. Ve všech ostatních pozemských jazycích představují dotyčné překlady Učení ducha a všech souvisejících děl jen chabý odlesk je­jich pravdivého smyslu …

Billy       … Protože ale tak jednoznačně mluvíš o pojmech a slovech, jako to často dělám i já, bude zřejmě nezbytné tyto dvě hodnoty vysvětlit, protože vím, že mnoho německy mluvících lidí, včetně germanistů, v nich nevidí žádný rozdíl. Chtěl bych tedy říct, že se v případě pojmu jedná takříkajíc o obsah nějaké představy, která tvoří souhrn podstatných znaků nějakého myšlenko­vého celku, z něhož vyplývá určité pojetí, mínění, obraz a také rozumění, přičemž toto vše lze vyjádřit jak verbálně, resp. pomocí řeči, tak i písemně. Slovo je na druhou stranu malá či nejmenší samostatná znělá jazyková jednotka a lze je rovněž zachytit i písemně, tedy nezněle, resp. bez zně­lých hlásek. Slovo je tedy mluvené a také písemné vyjádření s určitým vý­znamovým obsahem, které určuje mluvený i psaný (spisovný) jazyk jakožto jeho malá či nejmenší část …

FIGU-Švýcarsko, únor 2010