Nevyhnutelný předpoklad pro porozumění spisům FIGU

Před četbou obsahu spisů FIGU je nutné důkladně a pečlivě prostudovat následující text!

Na základě našich vlastních svízelných a nervově náročných zkušeností s překladem knihy »Kalich pravdy« do angličtiny – jednalo se o první překlad, jenž byl proveden ve spolupráci s profesionální překladatelskou firmou – se s konečnou platností ukázalo, že není možné přeložit naše učební spisy z němčiny do jiné pozemské řeči zcela správně a v přesném smyslu. Protože naši plejarische přátelé dospěli na základě vlastních zjištění svých jazykovědců ke stejnému poznatku, rozhodlo se FIGU-Švýcarsko (mateřské centrum), že kromě »Kalich pravdy« nebude samo překládat žádné další knihy nebo je tisknout v cizích jazycích. Soustředíme se na zachování a šíření originálních textů. Nemůžeme a nechceme přebírat žádnou odpovědnost za nedorozumění a chybné překlady, jež
z překládání nevyhnutelně plynou.

My, »Billy« Eduard A. Meier (BEAM) a FIGU-Švýcarsko, povolujeme překlady našich knih a malých spisů do cizích řečí. Přitom je nutno dodržovat následující podmínky:

  1. Chce-li nějaká osoba či uskupení přeložit nějakou knihu nebo text – se záměrem uveřejnění v tištěné nebo elektronické podobě –, musí nejprve vyjasnit záležitost s FIGU-Švýcarsko.
  2. Autorské právo a licence děl zůstávají v každém případě výhradně u BEAM, resp. u FIGU Švýcarsko. Před překladem je proto nutné si od BEAM, resp. od FIGU-Švýcarsko vyžádat písemné povolení a podle toho uzavřít smlouvu.
  3. Překlad musí být proveden přímo z německého originálního textu.
  4. Dotyčná osoba nebo uskupení nese odpovědnost za zajištění co nejlepšího překladu. FIGU-Švýcarsko nepřebírá žádnou garanci a žádnou odpovědnost za správnost překladů, protože není možné správně přeložit německou řeč do jiné řeči.
  5. Každý překlad musí obsahovat jméno překladatele, resp. překladatelky. Neexistuje-li v dané zemi ještě žádná studijní či zemská skupina, je smysluplné a žádoucí, aby byla uveřejněna i adresa překladatele, resp. překladatelky.
  6. Texty, které jsou uveřejňovány jen v elektronické podobě, musejí být v dotyčné zemi zdarma dány k dispozici eventuální dceřiné skupině FIGU (studijní nebo zemské skupině), jež tento text dvojjazyčně zpřístupní na internetu a na dotyčném dokumentu ihned provede případné korektury.
  7. Neexistuje-li v dotyčné zemi ještě žádná studijní nebo zemská skupina, budou přeložené texty pro dotyčnou zemi uveřejněny na webové stránce mateřského centra FIGU.
  8. U kódovaných textů Učení ducha (kromě kontaktních zpráv a románů) musí být rovněž vytištěn také originální německý text pro možnost srovnání.
  9. Tento text je nutno dvojjazyčně uvést v úvodu každé přeložené knihy, resp. každé přeložené brožury.