Výňatek ze 475. kontaktního rozhovoru ze 26. listopadu 2008

475. kontakt (výňatek)

Výňatek ze 475. kontaktního rozhovoru ze 26. listopadu 2008

Billy: … Ale teď jedna věc, na kterou jsem byl v poslední době už dvakrát dotázán: jak se to tedy teď má skutečně dodržovat ohledně plejarische osobních jmen a obecně ohledně plejarische pojmů a označení atd.? Jednou jsi přece říkal, že mají být zachovány a nemají se měnit, pokud se např. kontaktní zprávy překládají do jiných jazyků?

Ptaah: To jsem skutečně řekl, neboť pro zachování významu jmen a pojmů je bezpodmínečně nutné, aby se psaly a vyslovovaly v námi dané podobě plejarische řeči. Pokud se tak nečiní, vznikají zcela chybné podoby významů, které již neharmonizují s vlastní hodnotou daného jména či pojmu.

Billy: Takže jména a pojmy vaší řeči mají, resp. musejí ve všech pozemských jazycích znít neustále stejně, jako je tomu i v našich německých a švýcarsko-německých jazycích, a sice nehledě na to, jsou-li ona jména a pojmy používány v jiných jazycích jako angličtina, francouzština, španělština, italština, japonština, ruština atd. Pokud se tak nečiní, dochází ke zfalšování jmen a pojmů.

Ptaah: To odpovídá smyslu mých slov. Dokonce i jedna jediná změna jedné slabiky, resp. jednoho písmenka udává zcela jiný a zpravidla negativní smysl a nehodnotu, jako např. u jména mé dcery Semjase, pokud se v angličtině písmeno E na konci jména vyslovuje jako I. Semjase je velmi staré jméno, jejž jsme my Plejaren převzali z jednoho starolyránského dialektu a které znamená »polobohyně«. Jestliže se však E na konci tohoto jména vyslovuje jako I, jako se to děje např. v anglickém jazyce, potom z toho vyplývá velmi zlá nehodnota. »Sem« ve jménu Semjase znamená ve zmíněném starolyránském dialektu »poloviční« a »Jase« bohyně, kdežto »Jasi« znamená »proklatá bohyně«. Pokud se v anglické řeči u jména Semjase vyslovuje koncové E jako I, tedy Semjasi, tak z toho vyplývá jméno »polobohyně prokletí«. Takovéto chybné hodnoty jmen a pojmů, resp. nehodnoty vznikají v našich jazycích a jejich dialektech i tehdy, je-li v samotném slově byť jen jedno jediné písmenko vysloveno chybně, a tedy jinak, než jak je dáno v psané podobě.

Billy: Pak je to tedy stejné jako v německém jazyce, totiž že každé jméno a každý pojem má svou správnost a svou skutečnou hodnotu jen tehdy, když se čte a vyslovuje stejně jako se píše. To přece souvisí také se zkratkami jmen, které mnohdy nabývají negativního významu, jako např. v horším případě u jmen Andres nebo Andreas, pokud jsou kráceny na »Andi«, což znamená »mizerný čokl«, resp. »špinavý pes«. Ohledně pojmu »Plejaren« se to tedy podle mě má stejně, takže tvar Plejaren nesmí být zmiňován jinak než právě jen jako Plejaren.

Ptaah: To, co říkáš, je správné, a co se týče pojmu Plejaren, tak náš systém se rovněž nazývá podle jednoho velmi starého dialektu starolyránského jazyka. »Ple« znamená »sedmerost« a »Jaren« je totožné se slovem »zákon«. Coby obyvatelé tohoto systému jsme Plejaren; jen v případě jednotlivé osoby se N na konci pojmu mění nebo odpadá, a tak se žena nazývá Plejara a muž Plejare. Pojem Plejaren má hodnotu »zákon sedmerosti«, kdežto u označení »Plejara« znamená »Jara« totéž co »obyvatelka«, tedy »obyvatelka sedmerosti«, a u »Plejare« znamená druhá slovní část »Jare« totéž co »obyvatel«, pročež celý pojem znamená »obyvatel sedmerosti«. Pokud se konec pojmu Plejare vyslovuje s I, vyvstala by z toho nehodnota »zničení«. Ze změn ve výslovnosti vyplývají i v případě pojmu Plejaren a Plejare negativa, resp. nehodnoty. Vyslovuje-li se tento pojem chybně s I na konci, totiž »Plejari«, potom nabývá slovní část »Jari« hodnoty »zničení«, tudíž z původního pojmu vzniká nehodnota »zničení sedmerosti« …

překlad: Ondřej Štěpánovský, korektury: Jan Bayer