Pro porozumění spisům FIGU

Ohledně německého jazyka:

Knihy FIGU jsou zcela mimořádná díla s absolutně precizní a zcela přesnou vypovědní hodnotou, jež jsou s to zásadně obohatit Váš myšlenkový svět, pokud se budete pozorně, otevřeně a bez předsudků věnovat jejich četbě a studiu.

Výpovědi v dílech jsou tak vysoce precizní jen proto, že německá řeč je v současné době jako jediná na naší Zemi schopna názorně a zcela jednoznačně svými bohatými výrazovými prostředky vyložit všechny nezbytné aspekty a vysvětlení tak, jak musejí být pochopeny. Starý německý způsob psaní, pravopis a výrazové prostředky, jež jsou používány a jež možná někdy působí poněkud zvláštně či podivně, jsou odjakživa takto stanovené, aby bylo možno předem vyloučit interpretace či nedorozumění a aby dané téma mohlo být zevrubně, logicky a jasně rozebráno, což je v dnešní době možné výhradně v německé řeči.

Vysoce precizní a zcela akurátní vysvětlení němčiny dnes nelze rovnocenně přeložit do žádné jiné na Zemi existující řeči, a to z toho důvodu, že žádná jiná pozemská řeč neumožňuje stejně precizní výrazy jako němčina. Z této okolnosti vyplývá, že je nutno do té či oné řeči překládat s více či méně obsáhlými vysvětleními, opisy a synonymy, která ale oslabují výpověď a činí ji nejednoznačnou. Proto je každému člověku – který se chce zevrubně zabývat Učením ducha a jeho aspekty, aby z něho pro svůj další život čerpal velké hodnoty – důrazně doporučováno, aby se důkladně naučil německou řeč v celé její bohatosti a velké mnohostrannosti, díky čemuž získá záruku, že obsah pokaždé pochopí. Jen ten, kdo si dá tu námahu a naučí se německou řeč, má také skutečně jistotu, že německým textům v plné míře a jasně porozumí a zcela zužitkuje jejich bohatství.

FIGU, listopad 2009

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský

Seznamte se prosím také s textem:

Nevyhnutelný předpoklad pro porozumění spisům FIGU