Výživa

Plejaden/Plejaren se živí jak minerálními a rostlinnými, tak také živočišnými produkty, přičemž mají na zřeteli vyváženost. Hlavní podíl jejich potravy se skládá z ovoce a zeleniny, avšak odmítají jakoukoliv formu čistě vegetariánské stravy, protože z takovéhoto způsobu stravování mohou vyvstat negativní účinky, jež se mohou projevit např. tím způsobem, že myšlenková činnost a reakční schopnost vědomí překročí normální, zdravou míru a povede k pozitivní zvrhlosti. V důsledku toho se vytrácí zdravá kritičnost, takže člověk již nedokáže rozlišovat reálné od nereálného, jako se to stalo např. Sírianům. Příliš málo rostlinné stravy a příliš málo ovoce, resp. přemíra živočišných produktů, má přesně opačný následek, totiž lenivost myšlenek a zpomalenou reakční schopnost, stejně jako určitou prchlivost a nekontrolovatelnou divokost, jež se často zvrhává v nesmyslnou agresi, což jsou způsoby, které rovněž nejsou zrovna žádoucí.

Plejaden/Plejaren se nezříkají ani ovoce či zeleniny ani jakýchkoliv živočišných produktů jako je maso, máslo a sýr. Tyto věci jsou jim tedy stejně tak vlastní jako pozemšťanům, a tudíž také chovají krávy atd. Ty se však využívají pouze k produkci mléka, avšak nikdy za účelem poražení a konzumace. Pokud by už zvířata musela být usmrcena za účelem konzumace, pak by se tak stalo pouze v případě krajní nouze, přičemž by byla poražena také jen menší zvířata, jako např. zajíci a slepice. Přesto se však Plejaden/Plejaren nemusejí zříkat masových specialit, neboť na jejich jídelníčku se nachází množství různých masných pokrmů. Avšak na tomto místě vyvstává otázka, jak se to tedy slučuje s výše zmíněnou skutečností, že nejsou porážena žádná zvířata? Nuže, je to jednoduché a souvisí to s faktem, že Plejaden/Plejaren vyrábějí své konzumní maso, jež je pro ně životně důležité, umělou cestou: na jednu stranu je rychlými procesy po kusech produkují za pomoci buněčných kultur a na druhou stranu je rozmnožují takzvanými multiduplikátory. Takže se nikdo na Zemi nemusí podivovat tomu, že Plejaden/Plejaren své maso produkují jak na běžícím páse, aniž by museli porazit a připravit o život byť jen jediné zvíře. Mělo-li by dojít k situaci, že je k dispozici příliš málo potravin z živočišných produktů, anebo nejsou k dispozici dokonce vůbec žádné, potom je samozřejmě možné nahradit je rovnocennými rostlinnými substancemi, avšak nikoliv na neomezeně dlouhou dobu, protože postupně mohou i tak vzniknout škody, nejsou-li náhradní látky v průběhu času opět vyrovnány živočišnými produkty. Dospělí (i pozemšťané) dokážou snášet jednostrannou a čistě vegetariánskou stravu poměrně dlouho bez újmy – přinejmenším co se čistě fyzických účinků týče –, kdežto u dětí a mladistvých je tomu jinak, protože u nich se již velmi brzy mohou vyskytnout poruchy růstu a další negativní příznaky.

 překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský