Výňatek z č. 60

Výňatky z mimořádného bulletinu FIGU č. 60 (M. B. č. 60 / duben 2011)

Vysvětlení ohledně korektur kontaktních zpráv

Billyho odpůrci rádi tvrdí, že jeho kontaktní zprávy jsou smyšlené a zfalšované, nebo že byly při korekturách, které se jak známo provádějí, dodatečně přepsané a přizpůsobené denním událostem, politickým procesům či vědeckých poznatkům. Tato nařčení bývají vymýšlena z opovážlivé hlouposti, jsou zmatená a přitažená za vlasy. Daří se jim jen na páchnoucí půdě hlouposti, nerozumu, závisti, chytráctví a posedlosti kritizovat a odhalovat a nemají s pravdou a danými skutečnostmi naprosto nic společného. Takováto tvrzení jsou zkrátka a dobře drzé lži, zlé klepy, popř. pomluvy vzniklé z doslechu anebo z povýšeného bludného domnění, že lze Billyho odhalit jako podvodníka, aniž by bylo nutné seriózně a konkrétně prověřit jeho důkazy.

Pravda a dosvědčený, doložený fakt je, že kontaktní zprávy byly a jsou sepisovány bez výjimky v rozmezí několika málo hodin až dnů po dotyčných setkáních. To mohu dosvědčit proto, že kontaktní zprávy sepsané Billym dostávám již dlouhou dobu (Billyho jsem poznala v roce 1976 a patřím k zakládajícím členům FIGU) jako první k přípravné korektuře, abych opravila případné překlepy a gramatické chyby, které pak Billy v originálním souboru sám opraví. To, že bude tato okolnost mnohým Billyho soupeřům připadat podezřelá a budou mi vyčítat, že dělám s Billym »společnou věc«, je nasnadě. Co tito »velikáni ducha« nevědí, je skutečnost, že po první povrchní korektuře (nic jiného totiž nedělám) se kontaktní zprávy vytisknou a rozdají všem členům základní skupiny, kteří je nejen pozorně studují, nýbrž je i uschovávají, alespoň do té doby, než se zveřejní v knižní formě. Je pravda, že kontaktní zprávy byly nebo jsou před definitivním uveřejněním v knižní podobě (3. edice) korigovány a znovu kontrolně pročítány s Plejaren Ptaah, Florena a/nebo Enjana, přičemž docházelo nebo dochází k částečným korekturám, eventuálnímu minimálnímu doplnění jednoho slova či části věty anebo odstranění nějakého nadbytečného slova. To je nezbytné proto, že Billy není vždy schopen zcela správně a přesně zaznamenat strojový telepatický přenos kontaktních zpráv – jednak kvůli vysoké rychlosti, kterou přenosy probíhají a musejí být zaznamenány a jednak kvůli svému zdravotnímu stavu. Potom je rovněž třeba zmínit, že 1. edice Semjase-zpráv (žluté obálky) byla zcela nezkorigovaná a obsahovala mnoho chyb, které do ní z největší části zanesla má předchůdkyně, Amalie Stetterová, při opisování originálů – ta byla zpočátku pověřena tímto úkolem, dokud mi jej ze zdravotních důvodů nepředala. Zprávy určené do bloků totiž opisovala ze svých vlastních nezkorigovaných a překlepy obsahujících kopií, místo aby vycházela z originálních zpráv zkorigovaných Billym a Semjase, jež měla k dispozici. Při tom vepsala i své vlastní chyby, které musely být v pozdější edici opět odstraněny. Jelikož Billy Amalii plně důvěřoval, neviděl ani žádný důvod kontrolovat její práci, následkem čehož byla tato první velmi chybná edice s částečnými vynechávkami a přídavky vytištěna a rozšířena. 2. edici Semjase-zpráv (která se ještě zčásti nachází v Národní knihovně) pak redigovali různí korektoři, jimž vadilo množství ortografických a gramatických chyb, a znovu ji opsali z chybné 1. edice, přičemž částečně vepsali další drobné věcné chyby. Z toho důvodu bylo nakonec nezbytné, aby se na základě záznamů Plejaren znovu od základu vypracovala a zkorigovala 3. edice, která dosud obsahuje 11 svazků. Zpočátku trvala tato práce – při níž jsem neustále přítomna, jelikož spadá do oblasti mých úkolů – šest až dvanáct hodin týdně. Kontrolní čtení probíhá tak, že převezmu data kontaktních zpráv, jež Billy již několik let vyťukává přímo do počítače, a připravím je na zveřejnění v knižní formě. Takto připravená data pak hlasitě předčítám při korekturních sezeních s Billym a jednou s plejarische kontaktních osob (to jsou, jak bylo již řečeno, Ptaah, Florena nebo Enjana). Je-li třeba provést nějakou korekturu, např. gramatickou či ortografickou, zpravidla na to upozorním a uvedu nějaký návrh, který vždy plejarische korektorská osoba telepaticky potvrdí Billymu nebo jej uvede do správné podoby – to se však děje velmi zřídka, neboť již v textech, které sepisuje Billy, je podivuhodně málo chyb. Čas od času se přihodí, že nějakou část věty nebo jednotlivé slovo nezapsal zcela správně anebo nějaké slovo chybí: Potom probíhá korektura tak, že plejarische korektorská osoba přeruší kontrolní čtení a dodá Billymu dodatečně správnou verzi nebo chybějící část věty. S touto rozsáhlou prací se započalo v polovině září roku 2000, zprvu o úterních a čtvrtečních večerech a o sobotních a někdy i nedělních odpoledních, a trvala vždy tři hodiny. Později, když byly vydány první svazky 3. edice, se tempo výrazně snížilo a korektury probíhaly zprvu už jen tři a později dvě hodiny týdně. Již déle než dva roky se na korekturách pracuje už jen nepravidelně, totiž tehdy, když je třeba kontrolně číst nějakou novou či vícero nových aktuálních kontaktních zpráv, což se omezuje na časové rozmezí od 30 minut do dvou hodin v nepravidelných intervalech. Zpravidla však tyto korekturní práce probíhají bezprostředně před novým kontaktním rozhovorem, takže lze vycházet z toho, že se kontrolní čtení ukončí asi čtvrt hodiny až 20 minut před časem oznámeného kontaktu.

Ohledně těchto korekturních prací prováděných Billym, mnou a plejarische kontaktními osobami existují početní svědci, kteří nás při nich během uplynulých 11 let porůznu pozorovali, neboť nás, ať už z jakýchkoliv důvodů, vyrušili, což není právě ojedinělé. Při této práci sedíme vždy v obývacím pokoji s dokořán otevřenými dveřmi, a jelikož jsou zpravidla otevřené i dveře z chodby do kuchyně, je při předčítání slyšet nejen mě, ale i Billyho, jak mi dává pokyny, přičemž i my sami během práce slyšíme rozhovory v kuchyni.

Jelikož musely být do původní podoby uvedeny jen první kontaktní zprávy a ty dnešní se kontrolují a korigují výhradně po stránce správnosti předávaných informací, aniž by se však přepracovával jejich obsah, považujeme za zbytečné, abychom provedené korektury, vztahující se zpravidla jen na překlepy ve slovech a číslech, speciálně značili. Při korekturách neprovádíme po obsahové a věcné stránce žádné změny, takže je dána absolutní záruka, že každá kontaktní zpráva odpovídá originálnímu textu kontaktních rozhovorů tak, jak jej zprostředkovali Plejaren a jak jej Billy zapsal. Vloudí-li se však navzdory korekturám tu a tam překlepy ve slovech a číslech atd., jichž si všimnou až pozorní čtenáři či čtenářky (často až léta poté, co byly knihy vytištěny), pak samozřejmě provedeme nezbytnou korekturu a nápravu, kterou též v nezbytném případě uveřejníme v nějakém bulletinu. Bohužel se překlepů ani při té nejlepší korekturní práci nedá vyvarovat, a to obzvláště tehdy, vyvstanou-li při vší pozornosti nové chyby při počítačových korekturách nebo při zalamování textu atd. Billyho antagonisté si ve svých rukopisech koneckonců rovněž neznačí místa, která dodatečně přepracovali či zkorigovali, což však ve své omezenosti neprávem požadují od nás.

Bernadette Brandová, Švýcarsko