Výňatek z č. 58

Výňatky z mimořádného bulletinu FIGU č. 58 (M. B. č. 58 / leden 2011)

Výňatek ze 496. oficiálního kontaktního rozhovoru z 19. června 2010

Billy: … V posledních měsících jsem byl porůznu dotázán, co bych mohl říct ke státnímu zadlužení různých zemí. Obzvláště pak ohledně USA, Německa a různých států Evropské unie, přičemž státní dluhy USA a Německa nedosahují jen miliardových, nýbrž biliónových částek. Otázky očividně vyvstaly v důsledku kriminálního bankovního hospodářství a v důsledku hrozby, že různým státům následkem jejich horentního zadlužení hrozí kolaps z důvodu bankrotu. Otázka zněla, zda bych v této věci mohl otevřeně poskytnout vysvětlení v jednom bulletinu. Mám na to sice svůj názor, avšak dříve, než podám odpověď v bulletinu, bych se tě chtěl zeptat, co si myslíš o tom, že se různé státy stále více zadlužují? Podle mého názoru neumí vládnoucí zodpovědně zacházet s penězi daňových poplatníků. Namísto toho, aby udělali fixní rozpočet, který by přesně odpovídal státním příjmům a aby tento rozpočet přísně dodrželi, aniž by provokovali větší výdaje, a tedy aniž by vytvářeli dluhy, provozují se státními penězi nepotizmus, resp. strýčkování. Krom toho si, pozoruji-li zadlužování států v Evropské unii, myslím, že ohledně měny bylo největší idiocií EU zavedení jednotné měny – totiž EURA. Tak jak to vidím já, přivedlo EURO a s ním spjaté intriky státy EU do finanční mizérie, která by nebyla nastala, pokud by si jednotlivé státy bývaly ponechaly své staré měny. Když už, pak se měla jednotná měna zavést teprve v průběhu času – pokud vůbec. Mělo se vzít v potaz delší časové období, přičemž doba mezi 20 až 25 lety by byla bývala přiměřená. Diktátorská podstata EU tomu však zabránila a ohledně EURA vytvořila cosi, co bylo pro občany všech států EU od samého začátku velmi nevýhodné, a tak to zřejmě zůstane i nadále. Zcela nehledě na to, že EU ztělesňuje modernizovaný způsob diktatury, která na sebe podlým způsobem poutá ostatní země a tím si je všelijak přisvojuje, takže je správně viděno protiprávně strhává pod svou knutu, za což jsou přirozeně zodpovědní mocí posedlí vládnoucí EU. A že se tím ti hlupáci, kteří se za EU přimlouvají nebo do tohoto mnohonárodního mocenského a diktátorského svazku vstupují, sami znevýhodňují, toho si nevšimnou, neboť jim k tomu chybí nezbytná inteligence.

Ptaah: Což se také skutečně prokázalo a i nadále bude prokazovat. K tomu, co říkáš o EU samotné a mimochodem i o těch, kteří vystupují jako její podporovatelé a členové, je jakýkoliv další komentář nadbytečný. Ohledně státního zadlužování by bylo urychleně nutné, aby se toto zadlužování vládnoucím zakázalo volebním usnesením, což platí i pro neustálé vymýšlení nových daní.

Billy: Takhle se to ale nezařídí, neboť nejenom vládnoucí vytváří horentní dluhy, nýbrž i národ je vycvičen k tomu, aby se zadlužoval v soukromé sféře. A ohledně zákonem stanovených státních daní je třeba říci, že se nevyžadují jen tyto, nýbrž se dodatečně daní i nejrůznější a nejnemožnější věci, na něž se uvalí např. daň z přidané hodnoty – dokonce i na potraviny. Daň z přidané hodnoty tak existuje na všechno zboží, stejně jako existuje i dopravní daň, kolkovné, daň na pohonné hmoty a celá paleta dalších dodatečných i skrytých daní, kterými se občanům vytahují peníze z kapes. Korunu tomu všemu přitom nasazuje lid, který se proti tomu nebrání, nýbrž je s tím vším srozuměn, ačkoliv na staré a nové daně, stejně jako na celý daňový systém neustále láteří. V důsledku všech těch daní se mnoho občanů ocitá v nesmírně složitých situacích, neboť si kvůli daním musí odtrhávat od huby a šetřit na životní úrovni, jsou hnáni do konkurzů a mašinerie soudního vymáhání. Mnoho z nich nemůže zaplatit své zdravotní pojištění ani nájem, jakož ani mnohé další důležité věci, ba dokonce ani daně. Naproti tomu stojí ti, kteří u bank a obchodních koncernů kasírují bonusy, resp. provize a náhrady ve výši mnoha milionů a nemusí za to platit žádné daně, proti čemuž chudáci daňoví poplatníci nic nezmůžou, neboť vlády a akcionáři, kteří manažerům, dozorčím radám a prezidentům atd. nepochopitelně přiznávají tyto milionové obnosy, tuto nespravedlnost tolerují. Ale nechme toho, to stejně nic nepřinese, neboť ani ohledně neuvěřitelně nespravedlivých forem státních daní se občané nenechají poučit a nevyžadují spravedlnost. Ne, nanejvýš zatínají pěsti v kapsách u kalhot, klejou si pro sebe anebo nedávají v hospodách, aniž by kdy požadovali něco skutečně rozumného, předložili to k všeobecnému hlasování a následně to prosadili a změnili. A protože v tomto směru nic nedělají, nestarají se ani o to, aby vládnoucí ohledně finančního hospodaření a správného zacházení s vybranými daněmi vnímali svou zodpovědnost a aby jim vůle lidu zadlužování zakázala. Ohledně hromadění státních dluhů je ale ještě zapotřebí říct toto: Způsob, jakým se sestavuje rozpočet, ba nadrozpočet a jak se zachází se státními financemi a jak se vynakládají, je od základu chybný. Špatným hospodařením se vytvářejí dluhy, což se rovná absolutní nezodpovědnosti, která vychází z toho, že vládnoucí a osoby zodpovědné za finance jsou ve věci správy státních financí naprosto neschopní. Stát nesmí nikdy a za žádných okolností plánovat do rozpočtu a vydat více financí, než může pokrýt výběrem daní a jejich rozpočtem. Žádným způsobem si nelze nárokovat peníze přesahující celkový obnos rozpočtu, takže je třeba zamezit zadlužování. Vyskytnou-li se tedy všelijaké věci, záležitosti a projekty atd., jejichž správa a realizace přesáhne skutečné příjmy na daních, pak se musí pozastavit na tak dlouho, dokud se dalšími skutečnými a právu odpovídajícími příjmy nebudou moci dát dohromady nezbytné finance. Tyto další nezbytné příjmy musí být ale oprávněné a musí odpovídat normálním daním, tudíž se nesmí pořizovat dodatečnými ani nově uvalenými daněmi. Pokud k tomu dojde i přesto, pak to znamená, že jsou daňoví poplatníci protiprávně vykořisťováni protiprávně uvalenými daněmi vlád. V zásadě se finance z daní nesmí házet do jednotného hrnce, ze kterého se pak platí nejrůznější věci, záležitosti, projekty a nezbytnosti atd. Jedině správné je, zcela jednoduše řečeno, aby se pro každou věc, každý projekt a každou záležitost vedla vlastní kasa, resp. vlastní konto, na něž se převede určitá a daním odpovídající částka. Tato částka se při sestavování rozpočtu za žádných okolností nesmí překročit, takže se nesmí vytvořit nadrozpočet. To sice znamená mnohem více práce pro finanční správu, protože stát musí tímto způsobem vést a spravovat stovky různých kas, resp. kont, avšak to celé zaručí, že nemohou vyvstat žádné dluhy, ba se mohou dokonce odbourat. Znamená to však také, jak již bylo řečeno, že se nějaká věc či projekt, který se musí financovat, smí zahájit, resp. provést teprve tehdy, až bude možné zaplatit nezbytný obnos z normálních daňových příjmů a z příslušné kasy, resp. dotyčného konta.

Ptaah: Oslovené zodpovědné osoby, ba mnoho lidí z národa, ti budou mít tvá slova s jistotou za zlé.

Billy: Tak tomu jistě bude, přičemž za to budu opět zapsán v záznamech tuzemské tajné služby, které se i nadále tajně sepisují, jak jsi mi již před lety řekl. Možná, že se bude za mými slovy opět navýsost hloupě tušit něco zlého, co bych mohl zamýšlet, ačkoliv ono řečené odpovídá jen tomu, co je skutečná pravda. Určité duté hlavy za tím možná opět budou větřit politické manýry, které mi jeden věhlasný novinářský hlupák už jednou podsouval, ačkoliv nejsem vůbec politicky činný, nýbrž pouze vyjadřuji to, co zjišťuji. To je něco, co mi podle »Všeobecné deklarace lidských práv«, schválené Organizací spojených národů 10. prosince 1948, nelze ani vytýkat jako zlovolnost a nepřátelskost vůči státu, ani zakázat. V článku 19 o svobodě přesvědčení a projevu stojí totiž psáno: »Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.« Kdo mi ale toto právo nepřiznává nebo mě kvůli mým názorům zapisuje do záznamů tajné služby, ten se proviňuje proti lidským právům daným Spojenými národy. A jednoduše říkat to, co člověk vidí, zjišťuje a ví, to skutečně souvisí jen se svobodným vyjádřením názoru, avšak v žádném případě to nemá nic společného s politikou, které se v každém ohledu vyhýbám. V rámci svobodného názorového projevu je ale přesto možné poukázat a posoudit faktory politiky atd., aniž by se přitom dělala politika. Pro mě osobně je politika děs, stejně jako náboženství a sektářství, a proto se od nich ve všech podobách distancuji. To ale neznamená, že bych kvůli tomu nemohl mít a nesměl vyjádřit svůj vlastní názor, a to obzvláště tehdy, když konstatuji pouhá fakta, nezpůsobuji tím žádné neštěstí a nepřivolávám ani žádné nebezpečí, nýbrž se jen snažím podnítit lidi k zamyšlení a poznání skutečnosti a pravdy. Jakoukoliv politiku ať pro mě za mě provozují lidé, kteří o ni mají zájem a považují se za schopné, a sice nehledě na to, zda jsou v tomto ohledu skutečně schopní či nikoliv. A co se týče státních zákonů, vyhlášek a usnesení atd., tak ty pro mě zcela jednoduše platí a řídím se jimi, i když se někdy nezdají být správné, nebo skutečně správné nejsou, jako právě ta věc s daňovým systémem a šlendriánskou, zadlužující se správou financí. Začleňuji se tedy také do státní struktury své domoviny, což platí i pro spolek FIGU, který je rovněž v každém ohledu nepolitický.

Ptaah: To je dobře řečeno.

Billy: Doufejme, že se vše správně pochopí a nebude to vyloženo chybně. Mým záměrem není, abych ohrožoval nějakou státní strukturu nebo postupoval proti ní a rebeloval, neboť má snaha spočívá pouze v tom, aby lidé nad mými slovy přemýšleli a podnítili nezbytné kroky k dosažení všeobecných státních, lidských, osobních, mírových, svobodných, harmonických a cenných pokroků a úspěchů. Myslím si tak, že ze strany obyvatelstva i samotných vládnoucích mohou čistě demokratickým, mírovým a se státem konformním způsobem vzejít podněty k hodnotným změnám ve vedení státu, v daňovém systému a mnoha dalších věcech, které – vezmou-li se v potaz – mohou přinést veliký pokrok. To celé však musí proběhnout demokraticky, mírově, svobodně, a tedy bez násilí a revolucionářství, a proto je k tomu třeba přistoupit s rozumem a logicky. Nezbytné pokrokové změny a zlepšení se smí uskutečnit jen vůlí lidu na základě volebního rozhodnutí, nikdy ovšem povstaleckým, revolucionářským či válečným násilím, nepoctivostmi, narušováním pořádku ani kriminálními, zločinnými či jinými vůči státu nepřátelskými intrikami.

Ptaah: Nechť tvá slova pozemšťané vyslyší.

Billy

Čtenářská otázka

Billy, co si ty a Plejaren myslíte o tom, co se v USA na politické rovině odehrálo proti Obamově vládě?

H. P. Meier, Švýcarsko

Odpověď

O této věci jsme hovořili již v sobotu, 30. října 2010 v rámci 504. oficiálního kontaktního rozhovoru, dříve než byly v USA volby. Proto uvádím následující výňatek z rozhovoru, v němž můžete najít požadovanou odpověď na Vaši otázku.

Billy: ... Jiná otázka: Co myslíš, že vyjde najevo v USA při nastávajících volbách?

Ptaah: Jak to celé vidím, prezident Obama se bohužel dostane do nevýhodné pozice. Ztratí mnoho hlasů. Většina obyvatelstva USA žel nerozpoznává skutečnost, že má od vzniku USA dosud nejlepšího prezidenta, který ve svém úřadu dosáhl již mnoho dobrého a hodnotného. K většině obyvatelstva žel dodnes ještě nepronikla fakta o tom, co prezident Obama vykonal ve prospěch lidu a světového míru atd. Jeho nepřátele ve vlastním národě a vlastní zemi je nutno označit za neschopné rozumu a chápavosti, což platí i pro jeho nepřátele ve vládě USA, kteří všemi prostředky využívají svou moc a jsou jí posedlí.

Billy: Většina národa Spojených států a většina celé jejich vlády jsou podle mého názoru ty nejhloupější většiny, které na Zemi vůbec existují. Tomu nejlepšímu muži, kterého USA kdy měly ve vládě, se házejí klacky pod nohy, aby se znovu zničilo vše dobré, čeho dosáhl. Nevyzrálé a hloupě omezené kreatury patřící k většině, která si nemůže nárokovat ani rozum ani chápavost, dělají všechno pro to, aby Baracka Obamu vyhodily z úřadu. To z toho důvodu, aby se k moci opět dostaly bídné kreatury, které v USA stále znovu provozovaly mizernou vládu a rozpoutávaly války, což stálo bezpočet lidí život a napáchalo ohromnou destrukci, a to i v přírodě a klimatu. A tahle bídná většina si sama žije v nádheře a radovánkách, zatímco chudí a tvrdě pracující mohou zdechnout, např. kvůli tomu, že se vůči státu zločinné živly pokoušejí opět zvrátit dosaženou reformu ohledně zdravotního pojištění. Je zkrátka neuvěřitelná ostuda, že má takováhle vůči státu a společnosti nepřátelská většina v USA tak velké slovo, což samozřejmě platí i pro stejně smýšlející živly ve vládě.

Ptaah: Tady jsem v každém ohledu zcela tvého názoru.

Billy: Je to přece pravda, zatraceně.

Billy

překlad a korektury: Jan Bayer, Ondřej Štěpánovský