Skupiny FIGU

Díky fungujícím mezilidským vztahům ve skupině má každý člen možnost začlenit své individuální snažení do společného snažení, čímž se mohou členové teprve skutečně pospolu snažit o stejný cíl.

Mimořádnou příležitost pro co nejlepší podporu v těchto důležitých učebních procesech nabízí přirozeně základní skupina, jakož ale i jiné skupiny FIGU. Bohaté konfrontace na mezilidské a osobní rovině umožňují a podporují převedení Učení ducha do praxe, díky čemuž je možné jej zažít. Žádné teoretické vědění nemá opravdovou hodnotu, nedochází-li k vhodným konfrontacím poskytujícím nezbytnou výzvu, díky níž lze teorii oživit, zakusit a přetvořit ve skutečné vědění.

Jakýkoliv vývoj probíhá vždy vzájemným působením pozitivního a negativního. Tyto protichůdné póly udržují vše v chodu a vytvářejí nezbyté předpoklady pro to, aby mohlo vzniknout něco nového. A právě toto vzájemné působení vstupuje v platnost, převádí-li člen skupiny své studium do praxe prací a plněním povinností a tím toto studium oživuje.

Onu mylnou domněnku, že hodně práce, plnění povinností a všechna daná pravidla omezují osobní svobodu, takže již nezbývá čas se věnovat svému osobnímu rozvoji, by měl člověk důkladně přehodnotit. Vlastní vývoj totiž nikdy nemůže omezovat, právě naopak, a to proto, že rozšiřuje osobní svobodu, která napomáhá sebepoznání a vede k větší sebedůvěře, sebejistotě a nezávislosti. Největší prospěch je ale ten, že se tak člověk stále více blíží pravdě.