Skupiny FIGU

Pravidla a směrnice, jimiž je nutno se řídit, jsou tu proto, aby se zajistila existence skupiny a tím i úspěch celé mise. Členové tedy od Billyho a Plejaren někdy dostávají rady, co by měli udělat či jak by měli něco provést. Nezúčastnění lidé tak mohou nabýt dojmu, že skupina vykazuje hierarchickou strukturu, protože členové se danými radami povětšinou také řídí. Řídit se radou, kterou udělili lidé prokazující mnohem hlubší porozumění veškerým okolnostem mise, však nemá nic společného s posloucháním rozkazů, nýbrž s uznáním chápavosti. Je-li dána nějaká rada, stojí v popředí vždy úspěch mise, zatímco osobní přání a egoistické příjemnosti je třeba odsunout na pozadí. Všichni členové, včetně Billyho, mají však rovná práva a povinnosti a mohou se kdykoli vyjádřit, pokud něčemu skutečně nerozumějí anebo se s něčím nedokážou ztotožnit. Nastane-li tento případ, je možné vše prodiskutovat a poskytnout vysvětlení, aby se podpořilo správné porozumění věci. To znamená, že ve skupinách FIGU nevládne hierarchický systém, nýbrž systém, v němž se činí na radách založená svobodná rozhodnutí. Jen tak mají členové šanci růst v rozumění pravdě a naučit se správně jednat, aby byli připraveni na budoucnost, kdy již nebudou k dispozici žádné rady, jež by je znovu navedly na správnou cestu.

Rozdíl mezi radou a rozkazem je ten, že rada člověka vybízí k tomu, aby se snažil o ní upřímně zapřemýšlet a dokázal zcela individuálním způsobem správně porozumět v ní skryté či očividné pravdě. Poslouchat rozkazy nevyžaduje žádné přemýšlení a neústí tedy ani v evolutivní pokrok. Je důležité, aby každý člen sám o něčem přemýšlel, neboť to je ta vlastní evoluční výzva. Proto je nezbytná nehierarchická struktura, neboť rozhodující slovo zde nemá žádný vůdce, stejně jako ani žádný člen nemůže zaujmout vyšší pozici než ostatní – to by totiž jen vedlo k sektářství nebo kultu ústící v zotročení a stagnaci.

Dbát na radu někoho, kdo má lepší pochopení, a navíc se sám snažit zvládat ve správném rámci záležitosti ohledně mise i sebe samého je jediná cesta vedoucí k úspěchu. Proto je zřejmé, že každá nově zformovaná skupina FIGU stojí zcela logicky pod patronátem základní skupiny FIGU, neboť potřebuje vedení a strukturu, aby porozuměla celé souvislosti mise. Je však rovněž velmi důležité rozpoznat, že toto vedení a struktura nikterak neopomíjí individualitu žádného člena, nýbrž ji podporuje, neboť všichni členové jsou podněcováni k myšlení, aby nalezli svou vlastní cestu. Tím se mohou začlenit do mise a rozpoznat, co musejí správně učinit.