Výňatek z č. 92

Hlupáci

Pokud by svět nebyl tak přeplněn

hlupáky, kteří – proti veškerému

rozumu a chápavosti – zosnovují války, teror,

neklid, přelidnění, nesvobodu, disharmonii,

bezcitnost a zlou nenávist, pak by byl život

člověka rájem na Zemi.

SSSC, 21. února 2012, 17:32 hod, Billy

 

Mocným tohoto světa chybí inteligence, skutečná lidskost, láska, mír, vyrovnanost, harmonie a skromnost

Když byl člověk zvolen do nějaké zodpovědné pozice, ale oddává se jen své touze po moci bez ohledu na blaho lidí a tuto touhu chce prosazovat a uskutečňovat za pomocí represálií, nenávisti a potlačování, pak je nevhodným člověkem na toto zodpovědné místo. Přitom je jedno, zda se jedná o muže nebo o ženu. Rozhodující je jen to, zda se on/a skutečně chová zodpovědně, zda on/a dbá rovnováhy, míru, zdravého pokroku a dobrého společného života lidí, anebo je to naproti tomu osoba jen ryze egoistická, sobecká, nenávistná, která chce takto vést osudy národa. Člověk může být jednostranně jakkoliv materiálně-inteligentní – pokud mu ale chybí pravé lidské hodnoty a vědomí odpovědnosti za jeho počínání, chytrá prozíravost a láska k lidem, pak nemůže být plným právem označován za inteligentního. Mocní lidé jsou často záludní, nenávistní, nepoučitelně egocentričtí a orientování jen na své vlastní blaho a na zachování své moci. To žel sedí i na současné vedení Německa a států Evropy, stejně tak i na většinu zemí celosvětově. Inteligence totiž pojímá různé oblasti vědomí a je mnohem rozsáhlejší, než si to většina pozemšťanů dovede představit. Člověk může být studovaný, nosit akademické tituly, ale přesto ve smyslu intelektuálního vědomí je idiotem neschopným života.

Výňatek z 208. oficiální kontaktní zprávy z 8. dubna 1986

Billy     Byl jsem poučen od Sfath, že inteligence člověka vykazuje mnohotvárné formy a není tedy jen jednoho typu. Vysvětlil, že existuje emoční inteligence, inteligence myšlenek-pocitů, kreativní inteligence, a sice kromě muzikální inteligence, intelektuální inteligence, inteligence jednotlivostí a všeobecné inteligence. Dále uvedl ještě ideovou inteligenci, fantazijní inteligenci, charakterovou inteligenci a vědomou inteligenci, přičemž to vše ale ještě nejsou všechny formy výskytu. Vezmeme-li všechny tyto inteligenční formy dohromady, a sice v jejich celkové hodnotě, vyplývají z toho vlastní inteligenční kvocienty. Čím výše je kvocient, tím intenzivnější a vyšší rychlost myšlenek, přičemž nejvyšší rychlost myšlenek znamená rychlost světla. A čím vyšší je u člověka tato rychlost myšlenek a kombinací, tím vyšší je i jeho inteligence.

Nedostatek inteligence opět jednou přivedl pozemšťany na pokraj světové války, na čemž se žel opět podílí Německo, které se naparuje vůči Rusku coby nejvyšší mistr učitel – a to přesně 70 let po konci války, ve které si Německo chtělo Rusko neprávem přivlastnit a se kterým vedlo krvavou dobyvačnou válku, jenž mnoha milionům lidí přinesla nevýslovné utrpení, strádání a smrt.

Německo by se mělo snažit o přátelské vztahy vůči Rusku a Rusům mělo by být vděčné za německé sjednocení, které umožnila až otevřená politika Michaila Gorbačova. Před opětovným sjednocením mnoho lidí po celém světě vyjádřilo znepokojení ze sjednocování Východního a Západního Německa. Báli se, že sjednocené Německo by se mohlo opět stát tak mocné a ohrožující jako »Třetí říše« zločineckých národních socialistů, které probudil k životu šílený Adolf Hitler, přičemž na sebe chtěl strhnout celý svět ve světové válce v letech 1939-1945. Žel nebyly tyto obavy tak neoprávněné, jak se dnes ukazuje.

Chybí vnímání, rozpoznání a realizace tvořivě-přírodních povinností člověka k naplnění míru a niterní svobody vědomí, především také zásadní plnění povinností ve skromnosti, soucitu a respektu.

diktaturou EU a rovněž tak tvrdohlavě, hloupě a neinteligentně jednající německou kancléřskou Angelou Merkelovou máme v mocenské centrále Evropy ženu, která je zaměřená – oproti jakékoliv chápavosti – na konfrontaci, spor a potupu Ruska a která je sama sebou zaujatá, chtivá a zaslepeně následuje mocenské zájmy EU a USA. Ve své podstatě se nacházíme v nebezpečné situaci světových dějin, která nastala už nesčetněkrát předtím. V roce 2015 je ohrožení ale nesrovnatelně větší než v jiných dobách, neboť studená válka se může zvrhnout v horkou válku, na jejímž konci může stát válka atomová, kterou svět ještě nikdy předtím nezažil a kterou by byl zpečetěn konec naší novodobé civilizace a ve které by mnoho lidí ztratilo svůj život či by bylo ukrutně zohaveno a znetvořeno.

Výňatek ze 426. oficiální kontaktní zprávy z 8. června 2006

Billy     Mocní vykonávají jen svou moc, žijí dle svých choutek a šílených idejí, kterými se uspokojují, a je jim úplně jedno, že přitom miliony lidí ztratí svůj veškerý majetek či dokonce život. Velká masa všech národů je ale žel hloupá a vykazuje jen nepatrnou inteligenci, neboť raději se modlí důvěřivě, odevzdaně, fanaticky a plna očekávání k jejich imaginárním bohům, kteří jim ovšem nemohou přinést žádnou pomoc, neboť totiž žádní neexistují.

Současnou situaci analyzoval také americký profesor John Mearsheimer (Universita v Chicagu). Patří se svými příspěvky v »New York Times« a »Foreign Affairs« k jedněm z nejrenomovanějších kritiků západní ukrajinské politiky. Následuje shrnutí rozhovoru s Johnem Mearsheimerem, který byl uveřejněn 6. března 2015 (celý rozhovor lze vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=gUrPOvHI0Lo):

Za rozpoutání války dělá většina západních politiků zodpovědné pouze Rusko. Na místě by byla ovšem detailní otázka, zda Putin skutečně eskalaci popohnal a jak velký podíl má na rozpoutání vojenského konfliktu západ. Mearsheimer chápe Putina jako spíše defenzívně reagujícího stratéga, který byl vyzýván ze strany USA a americkými partnery v NATO. Vezme-li člověk vážně ruské bezpečnostní obavy vůči západní orientaci Ukrajiny, nemohou podle Mearsheimera západní sankce a dodávky zbraní konflikt ukončit. Pokračování dosavadní politiky by nepřátelství s Ruskem přiostřovalo a Ukrajinu zničilo. Mearsheimer navrhuje, aby se usilovalo o blahobytnou, ale neutrální Ukrajinu, která pro Rusko nepředstavuje žádné nebezpečí a západu umožňuje stmelit své vztahy s Moskvou. Všechny strany by vyhrály s takovýmto nasazením – a nové studené válce by se podařilo zabránit.

Výňatek ze 462. oficiální kontaktní zprávy z 5. dubna 2008

Billy     Tupost, hloupost, věřícnost a závislost, stejně tak i zbabělost, je žel vlastní velmi mnoha lidem a nelze je odstranit, neboť k tomu chybí rozum, chápavost a inteligence. Pokud má jednoho dne v budoucnu na Zemi nastat mír, svoboda a harmonie, pak se musí dostavit radikální změna myšlení, které musí být zbaveno bezcitnosti, nenávisti, msty, odplaty, uvádění v omyl, víry, teroru a násilí, stejně tak jako úsilí o moc a touhy po profitu atd.

Achim Wolf, Německo

Největší utrpení

Největší utrpení lidí

nespočívá v jejich

usilování po penězích

a moci, nýbrž v zakrnění

upřímné lásky, dobroty a lidskosti.

SSSC, 13. června 2011, 15:21 hod, Billy