Výňatek z č. 90

Čtenářská otázka

Jak vysoké lze předpokládat celkové procento psychopatů ve všech světových vládách, kteří způsobují všem národům nepříjemnosti a sváry a uvrhají je do válek a teroru? A s jak vysokým procentem psychopatů je nutno počítat u všech národů?

U. Herget, Německo

Podle jednoho rozhovoru v ZEIT ONLINE ze dne 26. května 2014 s psychologem Jensem Hoffmannem se dostane nápadně mnoho psychopatů do nejvyššího managementu. Na základě novějších průzkumů jsou lidé s narcistickou a psychopatickou osobností zastoupeni asi třikrát až čtyřikrát častěji v mocných pozicích než v průměrné vrstvě obyvatelstva. Předpokládá se, že asi čtyři procenta obyvatel jsou narcisté a asi jedno až dvě procenta jsou psychopaté. Jejich podíl ve vedoucích pozicích obnáší asi šest procent.

Zdroj: http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-05/psychopathen-interview-psychol...

Moje otázky k tomu:

1. Je ti, resp. Plejaren, známo, jak vysoký podíl psychopatů se celosvětově nachází mezi vůdčími silami v politice, v hospodářství a v dalších oblastech společnosti? Podle mého názoru by to mělo být výrazně vyšší číslo než zmíněných 6 procent.

2. Jak se tato skutečnost projeví na poměrech blahobytu a strádání lidstva?

3. Co lze udělat proti tomu, že se psychopaté stále více roztahují v mocenských pozicích?

Achim Wolf, Německo

Odpověď

Podle údajů Plejaren (různé soukromé rozhovory a 618. oficiální kontaktní rozhovor ze dne 21. března 2015) neodpovídají uvedené údaje v rozhovoru s jejich vlastním výzkumem, a sice neodpovídají ve velké míře. Plejaren vysvětlují, že pozemští psychologové a psychiatři nejsou v dnešní době zatím ještě schopni rozpoznat efektivně všechny psychopaty, kteří jsou navíc také narcisty, neboť narcizmus jde zpravidla ruku v ruce s psychopatií. Pozemské psychologické a psychiatrické vědy jsou ještě krajně nedostatečné, takže psychologií a psychiatrií lze rozpoznat a správně posoudit jen malou část všech psychopatů. To má za následek, že velká část všech psychopatů není rozpoznaná, a sice také proto, že se pozemští psychologové a psychiatři nechávají od psychopatů oklamat, a tak nerozpoznají jejich psychopatické formy. To souvisí také s tím, že psychopaté jsou takříkajíc perfektní herci, kteří dokážou každého psychologa a psychiatra lehce oklamat. Podle průzkumů Plejaren z roku 2012 je celosvětově asi 72-78% všech vedoucích pozic ve vládách, hospodářství a v úřadech vysoké politiky osazeno psychopaticky zatíženými lidmi, z čehož vyplývá, že v průměru ¾ všech vůdčích a mocných osob jsou psychopaté. Většina z nich ovšem dokáže svým perfektním herectvím své psychopaticko-narcistické sklony zastřít, resp. skrýt a zatajit vůči svému okolí a také vůči takzvaným odborníkům, jako jsou psychologové a psychiatři. To vede k tomu, že jen malá část z počtu 72-78%, tedy jen jejich asi 22-25%, je rozpoznána coby psychopaté-narcisté ve vůdčích a mocenských pozicích ve vládách, hospodářství a politických funkcích. A obzvláště toto procento psychopatů-narcistů je za každých okolností ochotno se otevřeně a v každém případě bezohledně vyžívat ve svém vedení a moci. Také u těch asi 24-27% psychopatů-narcistů v pozemské populaci se samozřejmě rozpozná jen malé procento, neboť i zde jejich herecký um mnohé zakryje a nenechá rozeznat psychopatii, načež se rozpozná jen asi 50% psychopatů jako takových.

Billy

A ještě k tomu jeden výňatek z 618. oficiálního kontaktního rozhovoru ze dne 21. března 2015

Billy … Mám tu ale jednu otázku, kterou jsem už jednou položil v jednom soukromém rozhovoru, neboť jsem se o to zajímal. Šlo přitom o to, kolik psychopatů je ve vládách, v politických úřadech a v řadách obyvatelstva. Nyní ale tuto otázku vznesl i jeden muž z Německa, když říkal, že něco o psychopatech a narcistech četl, přičemž se nyní zajímá o to, jak četně jsou tito lidé, totiž psychopaté a narcisté, zastoupeni v pozemských vládách a pozemském lidstvu, resp. s kolika procenty je potřeba počítat u jedněch a i u druhých.

Ptaah  Psychopaté jsou zpravidla stiženi i narcizmem, neboť narcismus je vždy spojen s psychopatií, což ovšem pozemským psychologům a psychiatrům činí potíže uznat či jen vůbec zjistit. Ale podat údaje o počtu psychopatů a tím i narcistů v pozemských vládách a v pozemské populaci nejsem schopen, protože se tato data stále mění procesy umírání a rození. Kromě toho nemám tyto údaje v paměti a musím je vyvolat … Ano zde …, naše poslední zkoumání v této věci jsou stará již čtyři roky, přičemž hodnoty ve věci psychopatů-narcistů ve všech úředních oblastech pozemských mocnářů, vlád a správ atd. vykazují měnící se průměr asi 72-78%. Výpočet spočívá na základě celkového počtu všech mocnářů všech vlád, úředníků a osob ve správě atd. Naše zkoumání ve věci počtu psychopatů-narcistů v celém pozemském obyvatelstvu udávají průměrný výsledek 14-17%.

Billy  To je nehorázné, takže se už netřeba divit, že všem národům Země vládnou pomatenci a šílenci, kteří trvale spouští povstání, revoluce, teroristické činy a války. Není tedy ani s podivem, že mocnáři EU-diktatury a USA stojí krátce před zosnováním nové velké války tím, že trápí a provokují Rusko sankcemi atd. a zlomyslnými požadavky, přičemž německá spolková kancléřka Angela Merkelová zde hraje mimořádně hnusnou roli, a sice na jednu stranu z vlastního hnusného popudu a na druhou stranu, protože je ze strany USA zneužívána jako úslužná a vítaná loutka. Skutečně máme už přede dveřmi opět jednou »horkou válku«, která se velmi rychle může zvrátit do světové války, neboť nejenom diktatura EU, nýbrž i USA brojí zákeřně proti Rusku, kterému je efektivně nutno prokázat více pochopení pro jejich politiku, namísto toho, aby se trápilo sankcemi a požadavky, které mají jen a pouze obrovský prospěch pro diktaturu EU, USA a NATO. Sice je vždy představováno Německo jako to zlé dítě ve věci trápení Ruska, ale ve skutečnosti to není Německo, resp. to není německý lid, nýbrž v první řadě německá spolková kancléřka Merkelová se svými stejně smýšlejícími druhy, a sice ve spolupráci se všemi mocnáři EU diktatury a USA. Pravda je, že v Německu nemá německý lid rozhodující vliv, nýbrž ho má spolková kancléřka se svými přisluhovači, stejně tak i EU diktatura a USA. Tyto mocnosti, všechny do jednoho, nemají žádné pochopení pro situaci Ruska a právě to je rozhodující bod, neboť celý západ, především právě EU diktatura, USA a Angela Merkelová, musí rychle změnit svou politiku vůči Rusku, jinak už nelze vyloučit, že z ukrajinského konfliktu bude »horká válka«, která může skončit novou světovou válkou, a sice čtvrtou, neboť tři světové války už byly, jenže ale ta první v letech 1756-1763 se zamlčuje a označuje se oproti lepším vědomostem »jen« coby sedmiletá válka. A mám-li chtít hovořit o zájmech Putina, pak si myslím, že ty se orientují na Čínu, Pákistán a středoasijské někdejší sovětské republiky – zcela podle jeho snažení – jak je to šířeno v politických zprávách. O Ukrajinu nemá zřejmě žádný velký zájem, neboť ten se podle mého názoru asi omezuje jen na Krym a východ Ukrajiny, neboť tam žije mnoho rusky hovořících lidí a ruských potomků. Co ovšem EU diktatura a USA proti Rusku provádí – usilují o rozšiřování na východ, o raketovou obrannou baštu a podnikají všelijaká jiná opevnění vůči Rusku, a sice za pomocí lží, že vše je namířeno jen proti možnému útoku – obzvláště atomovému – z Íránu, což ve skutečnosti odpovídá jednak jen zbabělému strachu a na druhou stranu skrytému rozšiřování moci především ze strany USA, které neusilují o nic více a o nic méně než o roli světové policie a světovlády. Je tomu tedy tak, že na jednu stranu EU diktatura roztahuje své drápy do Evropy a mimo ní, přičemž se podbízí US politice a ta se opět podbízí politice diktátorství EU, a přitom všem je znemožňováno, aby Německo nalezlo skutečně samostatnou politickou linii. Tu lze nalézt ale jen bez spolkové kancléřky Merkelové a jejích na ní navěšených nohsledů, neboť dokud jsou tito u vesla a dokud USA dirigují německou vládu, tak se nemůže změnit nic k lepšímu a dobrému, nýbrž naopak k horšímu a špatnému. A protože tomu tak skutečně je, stojí dnes přede dveřmi značně velké nebezpečí, jaké tu nebylo už velmi dlouhou dobu, totiž, že vzplane evropský válečný požár, ne-li přímo válka, která opět zasáhne celý svět. Všichni vládnoucí v EU diktatuře, Německu a USA si zcela očividně nejsou vědomi tohoto nebezpečí a nevidí paralely, které se udály už dříve a jež vedly v roce 1914 a 1939 ke zhoubným světovým válkám. V dnešní době se tato stará dění děsivě opakují, a pokud se těmto opakováním neučiní přítrž a neprojeví se chápavost, pak už nebude možné se katastrofě vyhnout.

Ptaah  Což žel skutečně odpovídá pravdě.

 

Výňatek z 619. oficiálního kontaktního rozhovoru ze dne 2. dubna 2015

Ptaah  Tvůj výklad je v zásadě v pořádku, …

Billy … Takže opakuji: Ohledně těch jasně rozpoznatelných psychopatů-narcistů je potřeba zmínit 22-25% ze všech 72-78% ve vládách, v soukromém a státním hospodářství a politických úřadech. Takže jsou s počtem 72-78% z asi ¾ všechny vedoucí síly ve vládách, politických úřadech a soukromém a státním hospodářství psychopaticko-narcistické osoby, přičemž z těchto ¾ všech vůdčích sil, tedy 100%, je asi jedna třetina, resp. 22-25%, jasně a zřetelně rozpoznatelná jako efektivní psychopaté-narcisté. A dále jsou v počtu 100% pozemské populace 24-27%, resp. asi ¼, psychopaticky-narcisticky stižení, ze kterých je opět asi 57%, resp. asi jedna polovina, tedy cca 12-15%, jasně rozpoznatelná coby psychopaté-narcisté.

Ptaah  To je správně a odpovídá to jinými slovy tomu, co jsem vysvětlil. …

Billy