Výňatek z č. 85

»Krysař«

aneb »znovu se naplňuje jedno proroctví BEAM«

Věta č. 241: »V roce 1995 se také pomalu začne vyvíjet nový mocnář, který obloudí celý svět a bude kolem sebe shromažďovat stoupence jako kdysi krysař z Hamelnu, pročež jej také jedno proroctví uvádí jako krysaře.«

Tato věta č. 241 stojí napsána na straně 405 knihy »Proroctví a předpovědi« (Billy / BEAM, Nakladatelství Věku Vodnáře, 8495 Schmidrüti) a pochází z 251. kontaktního rozhovoru mezi Billym a Ptaah z 3. února 1995.

Už když jsem tuto knihu »Proroctví a předpovědi« četla v roce 1996 poprvé, ptala jsem se sebe sama, o kterého odporného chlápka by se mohlo jednat a jaké nekalosti má v plánu.

V knize »Duden – velká kniha citátů a úsloví« je pojem »Krysař« popsán následovně:

Demagog a buřič lidu, ale také jednoduše člověk snažící se ostatní obalamutit či ošálit, je často označován jako »Krysař«. Toto označení odkazuje na středověkou pověst »O krysaři z města Hameln«. Tato pověst pojednává o pištci či flétnistovi, který osvobodil město Hameln od krysí pohromy a poté byl ošizen o svou odměnu. Za to se pomstil hrozivým způsobem, a to tím, že hrou na svou flétnu vylákal děti Hamelňanů z města a nechal je navždy zmizet.

Co se tehdy ve městě Hameln 26. června 1284 skutečně událo, neví nikdo, existují jen domněnky. Magazín »Planet Wissen« nabízí pod tímto odkazem následující informace:

http://www.planet-wissen.de/natur_technik/tier_und_mensch/ratten/rattenfaenger_von_hameln.jsp

»... rozhněvaně opustil Krysař město. 26. června 1284 se vrátil. Zatímco dospělí právě seděli v kostele, vylákal krysař 130 dětí z města. Žádné z dětí už nebylo nikdy znovu spatřeno – a také po domnělém zloději dětí chyběla jakákoli stopa. Ve městě byl smutek tak velký, že občané zavedli nový letopočet. Začala doba »po zmizení dětí«. Co se tehdy mohlo odehrát – o tom se dodnes hodně spekuluje. ...«

Ve čtvrtek, 23. října 2014, jsem v NZZ (Neue Züricher Zeitung) č. 246 v rubrice »Mezinárodní« četla článek s názvem »Tři teenageři zadrženi na cestě do Sýrie«. Najednou jsem se zarazila, neboť se mi při čtení znovu vybavilo proroctví BEAM ohledně Krysaře – které jsem si v knize označila červeně. Ve zmíněném článku stojí doslova psáno (tučné písmo ode mne):

»... Že pískání islamistických krysařů propadají také mladé ženy, to není nové. Podle odhadů úřadů se již tucty z nich připojily k teroristickým milicím. ...«

V anglickém jazyce je Krysař překládán jako Pied Piper. Pod tímto odkazem je uvedeno zcela jasně: http://leftfootforward.org/2014/07/meet-abu-bakr-al-baghdadi-the-new-caliph-of-islam/

»Who knows what will eventually become of Baghdadi's caliphate. No doubt the Pied Piper will be fluting to Jihadis' across the globe, before frogmarching them off to war. …« (Kdo ví, co se nakonec stane z Bagdádího chalífátu. Není pochyb o tom, že Krysař bude po celém světě flétnou svádět džihádisty, než je [s tváří skloněnou dolů] zavleče do války.)

Má to znamenat, že tento Abú Bakr al-Bagdádí, vůdce sunnitských ISIS-milicí v Iráku, je onen Krysař, o kterém se zmiňuje BEAM v proroctví?

Během kontaktu č. 593 ze soboty, 2. srpna 2014, 14:28 hod., se Billy a Ptaah rovněž vyjadřují o ISIS resp. IS a Abú Bakr al-Bagdádím:

Billy Na východní Ukrajině stále ještě není klid, co se separatistů týká, stejně jako není v severním Iráku v souvislosti se zločineckým spolkem Islámského státu. Říkal jsi, že ohledně východní Ukrajiny se v Rusku připravují armády dobrovolníků, kteří se připojí k separatistům a budou bojovat s běžnými ukrajinskými vojáky, v důsledku čehož budou přirozeně zabiti i civilisté. V severním Iráku zuří IS zabijáci, zabíjí masově civilisty a jinak věřící a chtějí vytvořit teokracii, přičemž se do toho míchají i noví islamisté z různých neislámských zemí.

Ptaah Správně. Na východní Ukrajině praktikují teror nejenom separatisté, nýbrž i ruské vojenské jednotky, jako to už bylo i na Krymu. Sice to bude Putin popírat, jako v případě Krymu, ale nebude to už dlouho trvat, než pravda vyjde na světlo. Z mnoha zemí jako i Německo, Švýcarsko, Anglie, Rakousko, Itálie, Španělsko, Francie a ze států bývalého východního bloku budou křesťanští věřící konvertovat k islámu, a pak se islámsky zfanatizují a zradikalizují. Tímto způsobem budou islámští věřící svoláni i z arabských a afrických států, stejně jako z USA, Kanady, Asie a Jižní Ameriky, aby spolupracovali u ISIS, který se nyní nazývá IS, resp. Islámský stát, aby nasadili své životy za šílenou ideu pomatence, a sice za teroristu Abú Bakr al-Bagdádího, který je asi deset let považován za mrtvého a který se sám nazval chalífem. Také Al-Káida se stále ještě činí a rekrutuje lidi stejným způsobem. Vrazi z Islámského státu se nespokojí se severním Irákem, či s celým Irákem, neboť touha po moci u Abú Bakr al-Bagdádího je bez hranic, takže se pokusí i v Sýrii přivést celé provincie pod svou moc, aby pak šel stále dál, neboť si vzal v jeho šílenství do hlavy, že by mohl zlikvidovat jinak věřící či jednoduše jinak myslící masovým zabíjením a vykořisťováním národů a bezbřehým ničením by si mohl podmanit celý svět a udělat teokracii, resp. teokratický svět, jako to kdysi chtěl vynutit Hitler a chtěl vypěstovat pozemské árijské lidstvo.

Nesmírně zajímavé je také to, co si lze přečíst pod následujícím odkazem:

http://www.welt.de/geschichte/article129729874/ Schon-einmal-schlugen-Iraks-Schiiten-die-Sunniten.html

a co také vypovídá něco o dějinném pozadí a motivu:

Krátký výňatek z článku »Již jednou porazili iráčtí šíité sunnity«:

»To, že Ibrahim Awwád Ibrahim, vůdce radikálně-islámských ISIS-milicí v Iráku, přijal v roce 2010 pseudonym Abú Bakr al-Bagdádí, tedy není jen nějaký rozmar, nýbrž to znamená program globálních rozměrů. Jako Abú Bakr se vůdce teroristů staví do linie »správně vedených« následovníků proroka, ve které prožilo společenství věřících rajské období. Neboť za oněch časů nebylo žádných urážlivých akcí nebo skandálních novostí, žádných aktů neposlušnosti, závisti, nenávisti či rivality. Tak tento stříbrný věk, který následoval po zlatém věku Mohamedově, popsal arabský učenec al-Jahiz.«

24. října 2014 jsem se Billyho zeptala osobně, zda se u jím ve větě č. 241 zmíněného Krysaře jedná o Abú Bakr al-Bagdádího, což mi potvrdil svým ano. Závěr: Žel se již znovu naplňuje jedno proroctví!

To celé je krajně nebezpečná věc, jak mi Billy také ještě řekl. Nebude-li tomuto vraždění, žhářství a ničení učiněna přítrž, rozšíří se vše na všechny státy Země, a sice jak zevnitř tak i zvenčí. Válkou, loupením a terorem nebude zničeno jen významné kulturní dědictví – jako např. v antické Mezopotámii, zemi mezi řekami Eufrat a Tigris, nýbrž vedle bestiálního masakrování jinak smýšlejících – ke kterým patří již normálně a pokrokově myslící muslimové a muslimy – jsou také všechny naše přírodovědecké a lékařské vynálezy a poznatky stejně jako celé naše v knihách a spisech zaznamenané vědění v nebezpečí, že padnou za oběť této zvrhle-fanatické zaslepeně-dobyvačné zuřivosti. Tato banda vrahů a zločinců zná jen brutální násilí, jemuž zchoulostivělá západní společnost nedokáže čelit ničím anebo nanejvýš jen několika falešně-humánními nabídkami k pomoci. Polovičaté bombardování fanatické IS-bandy prováděné US-Američany a Francouzy je doslova směšné. Krysař Abú Bakr al-Bagdádí dychtí po moci nad světem stejně jako druhdy křesťané, kteří ve 4. století po Kristu (přesně 367 n. l.) v Alexandrii vyvolali smrtící štvanici proti vlastníkům nekřesťanských spisů, což roku 409 po Kristu císař Konstantin svým hloupým výnosem rozšířil rovněž na matematické vědy. Této smrtící štvanici padl za oběť nejen větší počet lidí, nýbrž také vrhla lidstvo po stránce vědomí, vědění a dovedností o staletí nazpět, což by se nám mohlo znovu přihodit.

Během 498. kontaktu z 31. července 2010 se Ptaah ohledně křesťanského ničivého zaslepení vyjádřil mimo jiné následovně (viz Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy, blok 12, strany 190-191):

Ptaah ... To, co bylo celkově v rozsáhlých oblastech Říma, Malé Asie a Řecka atd. úplně zničeno, obnáší dle našich análů kolem 1341700 přírodovědných svitků. Mnohé z těchto rukopisů popisovaly velmi hodnotné lékařské poznatky a techniky, vedle vlastních technických vynálezů, které by, pokud by se bývaly zachovaly záznamy, nákresy a plány, bývaly vedly k tomu, že pozemšťané by bývali již před více jak 200 lety vyletěli do vesmíru a osídlili jiné planety. …

 

Člověče, probuď se konečně! Lidstvo je znovu ve velkém nebezpečí, že padne za oběť fanatické, globální, smrtící štvanici vyvolané bludnou vírou!

 

Přečtení hodné informace ohledně IS pod těmito odkazy:

http://leftfootforward.org/2014/07/meet-abu-bakr-al-baghdadi-the-new-caliph-of-islam/

http://www.spiegel.de/politik/ausland/abu-bakr-al-baghdadi-der-chef-von-isis-baut-am-gottesstaat-a-941951.html

http://www.theguardian.com/world/2014/jul/06/abu-bakr-al-baghdadi-isis

http://www.mahnwache-hamburg.de/tag/abu-bakr-al-baghdadi/

http://rt.com/op-edge/182628-us-moral-equivalent-isis-terrorist/

Mariann Uehlinger, Švýcarsko

Překlad: Martin Szmek, korektury: Jan Bayer