Výňatek z č. 36

Čtenářské dopisy                                                                                                 ..., 11. 4. 2007

Elke Schützová

Německo

 

Svobodné zájmové společenství v oblasti

hraničních a duchovních věd

k rukám »Billyho« Meiera

Semjase-Silver-Star-Center

CH-8495 Schmidrüti, Curych, Švýcarsko

 

Předmět: Výňatky z kontaktních zpráv vydané v dubnu 2007

 

Zdravím Vás, milý Billy Meiere,

čas od času klikám na Vaši webovou stránku na internetu a vždy se zájmem čtu aktuální kontaktní zprávy, popř. Vaše osobní výpovědi.

Ve vydání z dubna 2007 je mj. řeč o Putinovi. Velmi mne však překvapilo, že zrovna Vy stavíte tohoto muže do velmi pozitivního světla. Tvrdíte, že on jako jediný politik ostatní »ostře vykázal do patřičných mezí«. I Ptaah byl tak pozitivně překvapen, však to věděl již vždycky. Copak chce někdo skutečně věřit, že Putin je dobrák, který jako jediný prohlíží záměry USA na dosažení světové vlády? Skutečně si myslíte, že Putin by nejednal stejně, resp. že by hned nezaujal totéž místo, kdyby se USA vzdaly svých plánů? Někdo jako on, kdo stoupá vzhůru přes zástupy mrtvol, aniž by jedinkrát hnul brvou? Nenávistník lidí a mocensky orientovaný egoista? Já sama jsem velmi prostá žena, avšak právě »prostí« lidičky znají často dobře lidskou povahu, což znamená, že když vidím v televizi někoho jako Putina anebo o něm čtu něco v novinách, tak mně běhá mráz po zádech. Zrovna tento Putin má vyburcovat svět a odvrátit větší válku? Buďte skutečně upřímný, copak fakticky věříte tomuto totálnímu blábolu?

Navíc lidé nepotřebují žádného Putina ani mimozemšťany, kteří ohlašují vnějšímu světu, že USA usilují o světovou vládu. Každý rozumně uvažující člověk to totiž ví! Kdyby pozemšťané nebyli tak leniví a nenechali se tak snadno zviklat, tak by byl brzy konec s Bushem, Putinem a ostatními rádoby diktátory.

Rusko nám s jistotou nikdy a za žádných okolností nebude chtít věnovat světový mír, ať už v něm bude u moci jakýkoliv prezident. Rusko je také stále jednou z nejméně svobodných zemí na Zemi vůbec. Komu se podařilo si tam vydělat špinavými obchody miliardy, ten má také hlavní slovo! Na ty ostatní se doslova jen sere. Putin dokonce ani ve své vlastní zemi nedokáže vytvořit pořádek a jistou spravedlnost. Jak by měl pak probudit k bdělosti celý svět vyslovením pravd o podlých intrikách USA? Domnívám se, že Putin za USA nijak nezaostává!

Vaše zprávy pročítám skutečně velmi ráda, ale i velmi kriticky. Mnohé věci, které píšete, popř. jsou vám předávány, dokážu veskrze chápat. To však neplatí vždy, viz např. výše zmíněné téma.

Podle mého uvážení musí být člověk vždy poněkud obezřelý, když někdo druhý nebo nějaká vyšší bytost tvrdí, že zná absolutní pravdu a pak také dotyčné věci veřejně ohlašuje. Toto pro mě platí ve vztahu ke všem článkům, které u Vás čtu. Zůstávám kritická, aniž bych Vás nebo Ptaah chtěla verbálně napadat. Ale já si myslím, že mě chápete.

Proto by si měl člověk úplně vše nechat velmi důsledně projít hlavou a prověřit si to, dříve než přistoupí na eventuální pravdy a výpovědi, ať už přichází od kohokoliv, od člověka, nebo vyšší energetické existence. Z mého pohledu je božská Tvořivá energie nekonečná, nedokážu si představit, že by někdo sám směl a měl zvěstovat vševědoucí vědomost.

Považuji také za velmi politováníhodné, že různé vyšší formy existence, jako např. Ptaah, mají na celé světové dění příliš malý vliv. Proč se nemůže do naší doby inkarnovat více pokročilých osobností? Pokud zde nějaké jsou, tak je jich definitivně příliš málo! Kdybychom měli zralé a duchovně zdravé osobnosti na důležitých, ústředních pozicích, jako v politice a ekonomice, tak by bylo vše poněkud snazší.

Nyní by přece pomalu muselo být možné a přípustné, aby započal zvrat.

Místo toho začínají být časy stále horší a temnější, a »prostý« člověk má již stěží šance se tomu ubránit.

Je velmi bolestné vidět nebo slyšet, když velkolepé osobnosti, které mají velké vědomosti o alternativním lékařství nebo o technologii ohledně životního prostředí, nedostávají možnost jednat, jelikož ekonomická a lékařská lobby »odstraňují ze hry« každého, kdo se odváží tvrdit něco jiného, než co tvrdí tito mocensky orientovaní lidé.

Pro tyto nemnohé, skutečně chytré a statečné lidi na tomto světě bych si přála, aby dostávali lepší podporu ze strany duchovního světa.

Se srdečnými pozdravy z ...

Elke Schützová

 

Odpověď

Nejprve Vám vřele děkuji za Vaše psaní z 11. 4. 2007 a poté bych rád vyjádřil svoji radost z toho, že pilně čtete naše bulletiny. Nyní bych však rád zaujal stanovisko k Vašemu výše uveřejněnému dopisu, který je jistě všeobecně zajímavý, i když je v jistém ohledu rovněž poněkud namyšlený, jelikož z něj jednoznačně plyne, že vidíte věci jen povrchně podle své vlastní mysli a své vlastní interpretace. Své stanovisko vyjadřuji následovně:

To, co jsme s Ptaah říkali – a co je i vážně náš názor a naše vědomost získaná z různých pohledů do budoucnosti – ohledně toho, že z vývoje Ruska bude pro svět vzcházet větší naděje a že z něj v  jisté budoucí době vyroste mír, nemá nic společného s tím, že by Vladimir Putin měl být tou rozhodující osobou, z níž má celá tato nová naděje pro svět vycházet. O tom ani nebyla v žádném ohledu řeč. Rozhodující krok – na nějž se vztahuje výpověď o větší naději a o budoucím světovém míru – bude v podstatě učiněn až ve vzdálenější budoucnosti, tedy nikoliv v dnešní ani zítřejší době. Při tom budou ve hře ruské moci, které nebudou mít nic společného s Putinem a jimž bude možné vděčit za to, že na Zemi konečně vyšlehnou záblesky naděje na mír. To vše se odehraje velmi dlouho po Putinově vládním období a bude se jednat o fakt, jenž začne působit až po několika generacích. Vlastní základní kámen pro tyto budoucí události položil sice již Michail Gorbačov, avšak mlýny pozemských lidí melou pomalu, a proto uplynou ještě celá staletí, dříve než se ony předpovědi vyplní. Už jen z tohoto faktu vyplývá, že Putin nemůže být tím rozhodujícím mužem, který zaranžuje nezbytné věci pro nastolení světového míru atd.

Nuže, žel se dopouštíte té chyby, že předem odsuzujete slova Ptaah a má slova, aniž byste znala vlastní fakta, jaká jsou obsažena v našich kontaktních rozhovorech (9 Bloků formátu A4, každý o rozsahu asi 500 stran, a 3 Bloky kontaktních zpráv formátu A4, každý o rozsahu 200 stran). Výpovědi ve Vašem dopise obsahují kvůli tomuto faktu žel ukvapené posudky a jsou bezcenné, neboť jednoduše neodpovídají stanovisku Ptaah ani tomu mému, a rovněž ani našemu vědění ohledně budoucích událostí, na nichž Putin nebude v žádném případě spolupůsobit, jelikož jeho existence skončí již v první polovině století tohoto nového tisíciletí. Nemůže být tedy ani řeči o tom, že Putin přinese světový mír, když se poukazuje na to, že naděje světa, a tím také světový mír budou vycházet z Ruska. Že je Rusko nositelem této naděje, to je pevně dáno, avšak tato naděje se bude uskutečňovat teprve v pozdější budoucí době, až Putin již dávno nebude na světě a projde cestou pomíjivosti.

Vaše slova »Copak chce někdo skutečně věřit, že Putin je dobrák, který jako jediný prohlíží záměry USA na dosažení světové vlády?« jsou zvolena poněkud nechytře, neboť nic takového Ptaah neříkal, a rovněž ani já. Ve skutečnosti víme velmi přesně, že Putin je vládychtivý živel a že se vyznačuje chorobnou namyšleností a neodpovědností, stejně jako americký prezident George W. Bush a jeho otročtí vazalové, jakož i mnozí jiní panovační státní činitelé na světě. Ptaah ani já se tedy o Putina nemůžeme zasazovat, a nikdy jsme to ani nedělali. V tom rozhovoru, který jsem vedl s Ptaah (Mimořádný bulletin FIGU č. 34, duben 2007) není ani slovem zmíněno, že Putin bude tou osobou, která nastolí světový mír, neboť je pouze vysvětleno, že tento muž je tím, kdo konečně veřejně zmiňuje skutečná fakta o světovládných plánech USA, jak dokládá následující výňatek z toho rozhovoru:

(Výňatek ze 442. kontaktní zprávy ze soboty 10. února 2007; pozn. překl.)

Billy   ... Ale řekni to, co k tomu musíš říci: Dnes jsem slyšel ve zprávách, že ruský prezident Putin na Mnichovské konferenci o bezpečnosti ostře vykázal všechny do patřičných mezí ohledně politiky USA. Putin řekl, že USA usilují o světovou vládu, resp. o světovou moc, a že tím také napomáhají tomu, aby bylo opětovně zahájeno celosvětové zbrojení, a že se vměšují do rozmíšek cizích zemí a provádějí válečné akce atd.

Ptaah:  To je skutečně něco neobyčejného, co jsem právě před dvěma dny spatřil pohledem do budoucnosti. Takže tvé a naše osvětové snažení ohledně skutečných intrik a plánů USA ovládnout celý svět nese první ovoce, které nyní nechal uzrát prezident Ruska tím, že zmínil pravdivá a opovrženíhodná fakta, která se rozmáhají v politice USA. To ovšem není náhoda, neboť tebou a námi zmiňovaná fakta v tvých bulletinech nelze přehlédnout, takže se studují i v Rusku, z čehož nakonec ústí veřejná řeč prezidenta Putina.

Když ale nyní uvádíte ve svém líčení všechna ta negativa, ty nedobré a zlé věci, které lze připsat na vrub Putinovi, tak to nemůžete činit tak, že Ptaah a mně prakticky podsunete, že Putinovy intriky a způsoby jednání schvalujeme a přijímáme. To totiž v žádném případě neděláme, neboť Vladimir Vladimirovič Putin není vůbec o nic lepší než Bush a jeho společníci. Kdyby toho byl Putin schopen, tak by – stejně jako Bush – uchvátil světovou vládu raději ještě dnes než zítra, stejně jako by tak učinila diktatura Evropské unie a rovněž i jiní státní představitelé. Faktem ale zůstává, že je Putin prvním státním mocenským činitelem, který otevřeně vyhlásil, jakou povahu má americká politika a co mají USA v úmyslu ohledně světové nadvlády. A tento fakt zůstává platný i tehdy, když vyjadřujete názor »Jak by měl pak probudit k bdělosti celý svět vyslovením pravd o podlých intrikách USA?« K tomu mohu, paní Schützová, říci toto: Vy to celé posuzujete zcela nesprávně, neboť ono »probuzení k bdělosti« nemá nikterak nic společného se zločinným jednání Vladimira Putina, ale jen a pouze s faktem, že on otevřeně vyslovil pravdu o USA. Neměla byste tedy v řečených slovech a vysvětleních atd. hledat věci, o nichž není hovořeno a které ani nejsou takto míněny, neboť jinak vznikají pomluvy, které páchají katastrofální pohromy. Neprezentujte tedy prosím souvislosti, jaké neexistují, ale držte se pravdivých a stávajících faktů, které nevypovídají o ničem více a o ničem méně než o tom, že Putin měl projev, v němž vyslovil pravdu a v němž poněkud vyburcoval svět k tomu, aby rozeznal podlé, neodpovědné a zločinné ambice USA ve věci dosažení světové nadvlády. Nemůže být tedy ani řeči o tom, že byla ignorována fakta ohledně rovněž zločinných vojenskopolitických intrik Putina a že bylo bývalo nutno se o nich zmínit, neboť faktem je, že se hovořilo výhradně a pouze o tom, co Vladimir Putin na konferenci o světové bezpečnosti v Mnichově otevřeně uvedl ve vztahu ke zločinným choutkám USA na dosažení světovlády. Řeč byla právě o tom a o ničem jiném, tedy že svět byl Putinovými slovy poněkud vyburcován k bdělosti a že konečně nějaký státní činitel otevřeně vyslovil pravdu. Proto je od Vás nesmyslné, že padáte z jednoho extrému do druhého, který vůbec nijak nesouvisí s tím, co bylo v kontaktním rozhovoru mezi Ptaah a mnou debatováno a co bylo publikováno v Mimořádném bulletinu č. 34.

Je politováníhodné, že se nezabýváte skutečnými fakty v rozhovorech mezi Ptaah, ostatními Plejaren a mnou a že místo toho dospíváte k chybným a ukvapeným závěrům a soudům, které se neslučují s faktickými vyjádřeními, výklady, názory a vědomostmi Ptaah atd. a mé osoby. Ani to, co Vám nyní říkám já, nemá být útokem na Vaši osobu, ale jen konstatováním faktů; a tato fakta vypadají právě trochu jinak, než jak si je z neznalosti a proto, že se je nesnažíte rozpoznat, představujete, přičemž se o nich lze nepřetržitě, opakovaně dočítat na zhruba 5000 stranách formátu A4, jež zahrnují kontaktní rozhovory.

K Vašim zmínkám »Považuji za politováníhodné, že různé vyšší formy existence, jako např. Ptaah, mají na celé světové dění příliš malý vliv. Proč se nemůže do naší doby inkarnovat více pokročilých osobností?« je nutno povědět následující: Plejaren podléhají přísným direktivám, které nemohou obcházet nebo porušovat. K nim patří i direktiva o tom, že nesmějí přímo ovlivňovat světové dění nějakých jiných světů a civilizací. Kdyby to však i přesto činili, tak by z toho plynul týž obrázek, jaký existuje tady na Zemi. Podívejte se v tomto ohledu na zločinné konání USA v Afghánistánu, Iráku a různých jiných státech, kde se vměšují USA svými tajnými službami, vojskem a politikou, stejně jako svým náboženským sektářstvím, které rozšiřují po celém světě. To, co máme na našem světě, je tedy to, že se různé státy zločinně vměšují do rozmíšek cizích států. A kdyby Plejaren netrvali na svých direktivách, ale uplatňovali na Zemi svůj vliv na světové dění, tak by se celá situace zvrhávala v meziplanetární sváry a války atd.

K tomu, co jste dále uváděla ohledně inkarnace pokročilých osobností, je nutno podotknout, že i v tomto ohledu žel zjevně postrádáte vědomosti a pochopení celé záležitosti, která je stanovena v Tvořivých inkarnačních zákonitostech. Kromě toho očividně neznáte ani fakta o takzvaných světových učitelích, resp. o pokročilých osobnostech, jak je nazýváte a kteří se jinými slovy jednoduše nazývají zvěstovateli, učiteli pravdy nebo proroky. Ti ovšem existovali již vždy, avšak bývali žel stále chybně chápáni, zatímco jejich Nauka bývala falšována, z čehož pak vznikala náboženství a náboženské sekty, kvůli nimž zachvacovaly pozemské lidstvo obludné pohromy, jež si žádaly a dále si budou žádat milióny lidských životů, jelikož se celé to náboženské šílenství zachovalo až do dnešní doby a bude se zachovávat ještě po dlouhý čas. A to nehovořím o vražedných politických intrikách, z nichž stále znovu a znovu vyplývají války a jež si žádají obrovské počty lidských životů. Za všechny tyto zlořády, které na Zemi převládají, však nenesou vinu jen panovační a zločinní státní činitelé, nýbrž i každý jednotlivý národ a každý jednotlivý pozemšťan, jelikož lidé nedbají na »Učení Tvořivé energie«, »Učení pravdy« a »Učení života« a nežijí podle něj, ale zadupávají jej do země, a každý člověk žije pouze pro své vlastní blaho a svůj vlastní zisk, aniž by se staral o Tvořivé zákony a doporučení a o jejich naplňování.

Pokud projevujete přání »Pro tyto nemnohé, skutečně chytré a statečné lidi na tomto světě bych si přála, aby dostávali lepší podporu ze strany duchovního světa«, tak byste měla vědět, že neexistuje žádný »duchovní« svět, z nějž by mohla přicházet podpora, neboť duchovno má povahu Tvořivé energie a je naprosto neutrální a tabu, takže jej člověk nemůže ani napadnout, ani jej jaksi využívat mimo vlastní duchovní působení. Co však člověk využívat může, to je jeho vědomí, jeho vědomní energie a z ní pramenící síla, a jen odtud může pro zvěstovatele atd. přicházet pomoc, avšak to také jen tehdy, když jejich spolubližní budou využívat své vědomní síly k tomu, aby jim atd., resp. oněm »nemnohým, skutečně chytrým a statečným lidem«, o nichž se zmiňujete, stáli po boku a pomáhali jim. To ovšem lidé zpravidla nečiní, a nečiníte tak ani Vy, neboť sobě samé odporujete, místo abyste poskytla pomoc, jelikož já jsem člověk, který dokazuje svoji odvahu a který se veřejně a globálně zasazuje o vše dobré, pokrokové a pozitivní, jakož i o lásku, lásku k bližnímu, ctnosti, poctivost, spravedlnost, mír, svobodu a harmonii, stejně jako o ochranu přírody, klima, rovnoprávnost a rovnost ženy atd., atd., atd. ... Avšak místo toho, aby pro to lidé projevili pochopení a vyzkoumali všechna fakta o pravdivých souvislostech a rozeznali je jako hodnoty, jaké skutečně ztělesňují, tak jsem já sám (jakož i Ptaah) se vším, co přináším, stavěn do špatného světla, jako mne do něj stavíte i Vy, paní Schützová, jelikož jen na základě několika výpovědí v bulletinech ukvapeně odsuzujete, aniž byste znala pravdivé souvislosti atd. a snažila se seznámit se s nimi.

Billy