Co je třeba obsáhle prorokovat a předpovědět pro třetí tisíciletí …

Co je třeba obsáhle prorokovat a předpovědět pro třetí tisíciletí …

Jestliže se vy, lidé na Zemi, v nynějším třetím tisíciletí nepřikloníte k pravdě Tvoření a jeho zákonům a doporučením, jestliže se nezměníte k lepšímu a dobrému a nebudete následovat skutečná pravidla života, existující v tvořivých zákonech a doporučeních, pak se budou všechny zlé události všeho druhu ustavičně zhoršovat. Tvořivě-přírodní zákony a doporučení jsou sepsány v »Kalichu pravdy« a »Učení ducha«, jež jest »Učením pravdy«, »Učením ducha«, »Učením života« a jehož následování je životně důležité. Pokud se však vy, lidé, tvořivými zákonitostmi a doporučeními ani nadále řídit nebudete, potom v budoucnu všechna zla a katastrofy všeho druhu – jež se již notnou dobu a i v současnosti na celé Zemi objevují – vygradují ještě mnohem ničivěji. A nezměníte-li se k lepšímu, dobrému a nejlepšímu, pak se na celém světě všechny pohromy zhorší ještě mnohem více, než jak se již desetiletí a i v současnosti vyskytují, a nadcházející dění budou taková, jaká na celém světě až do dnešní doby nikdo nezakusil, nezažil ani nespatřil. Změna k lepšímu, dobrému a nejlepšímu může však nastat pouze tehdy, jestliže vy, lidé na Zemi, budete nadále myslet a jednat správně a rozumně, což se v prvé řadě vztahuje na vaše vládnoucí a jiné mocné, kteří vás a vaše národy musejí vést k nejlepšímu a dobrému. Tohoto rozumem obdařeného myšlení a jednání se však žádá jak od jednotlivců celého vašeho lidstva, tak i od vás všech, tedy lidstva jako celku. A jen tehdy, budete-li své myšlenky utvářet správně a správně též určovat a realizovat své činy, tedy tak, jak si to žádá naléhavá nezbytnost nutné změny, může z toho vzejíti úspěch. Nebude-li však tato změna zahájena a provedena, potom bude nevyhnutelné a neodvratné, že se proroctví naplní, a to i předpovědi, které se naplní v každém případě a stanou se jistojistě zlou skutečností.

Má-li se nakonec přece jen ještě vše vyvinout v dobrou hodnotu, je nevyhnutelné, abyste svou lidskou existenci na Zemi celkově ve všech záležitostech změnili k lepšímu, dobrému a nejlepšímu. Jestliže však tuto změnu nepřijmete a neuskutečníte, pak se nepodivujte tomu, že se nic k lepšímu, dobrému a nejlepšímu nezdaří, a namísto toho se naplní negativa, špatnosti a zla, jež uvádějí proroctví. Tato proroctví nejsou ovšem jako taková specificky značena, což jest proto, aby mezi proroctvím a předpovědí nemohlo býti rozlišováno. To má své důležité opodstatnění v tom: Ve změnu nemají být uvedeny toliko dílčí faktory, nýbrž úhrnem veškeré okolnosti vůbec. A tak tomu musí být proto, že v rámci skutečné snahy lze toho lepšího, dobrého a nejlepšího dosáhnout jen změnou všezahrnující, tedy takovou, v níž bude obsáhle zohledněno vše. Proto budiž v proroctví a předpovědi uvedeno to, co k tomu prostřednictvím mým, »Billyho«-BEAM, jakožto posledního zvěstovatele ze sedmeré řady Nokodemiona, je zapotřebí ještě říci: