Co je třeba obsáhle prorokovat a předpovědět pro třetí tisíciletí …

S příchodem třetího tisíciletí jste vy, lidé na Zemi, z temnoty posledních dvou tisíciletí vkročili do temna pro vás neproniknutelné spleti chybných způsobů chování. Leč již ve století dvacátém jste zplodili a nedále plodíte a rozvíjíte všechna myslitelná zla, což vám, přírodě a planetě vyneslo a i nadále vynáší nepřehlédnutelné neštěstí. Vaše lačnost po zisku, vy, lidé na Zemi, se bude ustavičně vzmáhat a mocnáři vašeho světa budou obyvatelstva všech vašich států uvrhovat do čím dál horší bídy, budou činit přes vaši hlavu panovačná a mocichtivá rozhodnutí a nebudou vám a vašim národům již ponechávat žádné moci vlastního sebeurčení. Vše se bude točit už jen kolem moci a peněz a v budoucnu se v ohledu tomto vše ještě zhorší. Vystupňují se i katastrofy všeho druhu, v přírodě, klimatu i mezi vámi lidmi – to vinou prudce rostoucího a již nekontrolovatelného přelidnění. Lidé dychtící po zisku a moci se budou ve všech ohledech stále hojněji zaměřovat na hierarchii, peníze, finanční příjmy, profit, zisk a výnosnost, leč čím dál tím častěji se bude toto rozmáhat i ve vás samých, jednotlivcích i celých vašich národech. Z této příčiny budete vůči sobě čím dál lhostejnější, stále skrovněji si budete důvěřovat a ve svých mezilidských vztazích budete rostoucí měrou neteční, bez zájmu, mdlí a ztupení, a proto budete rozbíjet prostá lidská spojení, ba i celé rodiny dovedete k zániku. V mnohých z vás v nesnesitelných situacích podobného druhu vzplane rudá zloba, a budete tedy trápit ostatní spolubližní, či se jim dokonce krvavě mstít. I důvěra se však mezi vámi lidmi bude stále častěji vytrácet a v mnohých z vás vyklíčí stále horší podoby žárlivosti a nenávisti, ať kvůli jinému mínění, jiné víře, kvůli penězům či majetku nebo jednoduše proto, že vás k tomu obličej, tělo, oblečení nebo chování bližního bude ponoukat. Proto mezi vámi stále častěji povládne násilí, a to už jen z toho důvodu, že jedni budou jednoduše považovat za dobré a uspokojivé ty druhé sekýrovat, bít, plivat na ně, pošlapávat je či pokořovat, a při tom se nezaleknou ani jejich smrti. I bude mezi vámi v budoucnu stále hojněji vládnout násilí, vraždění a záměrné, zlovolné a válečné plenění a to vše vynesete i do blízkého vesmíru – a to nejen především tehdy, až vy, lidé na Zemi, osídlíte nebeská tělesa v blízkosti Země.

Vy, lidé na Zemi, na sebe stále častěji budete chtít strhnout moc Tvoření a při tom stále častěji nebudete mít již žádné zábrany a mylně se budete pokládat za nejvyšší mocnost života, Země i Universa. To se však vymstí, neboť celé vaše konání se dříve či později obrátí k vaší vlastní škodě, tudíž se zřítíte do hluboké propasti. Vysoké stavby, které ční do nebe a drápou se do mraků, zřítí se k zemi, zatímco pole zůstanou ležet ladem, a nebudou tedy již moci vynést žádnou úrodu. I stále častěji tomu bude tak, že si vy, jednotlivci, budete činit vlastní zákony a budete na jejich podkladě terorizovat okolí i své spolubližní, jako to hned na těch, hned na oněch místech již činí extremisté, teroristé, mladiství, i lidé nenávistní, pomstychtiví, pomatení a panovační, kteří sami se chápají výkonu trestu. Mnozí z vás upadnou nazpět v barbarství a světu čím dál častěji povládne hlad, jelikož mnoho přirozených potravin zneužijí ziskuchtivci a mocichtivci na jiný účel než na účel potravy, tedy kupř. na biopaliva, pohon strojů a motorů. I maziva se budou vyrábět z potravin, a toť jen dva případy zneužívání potravin z mnoha.