Otevřený dopis všem lidem na Zemi (1951)

Otevřený dopis všem lidem na Zemi

Ve 373. kontaktním rozhovoru mezi Plejare Ptaah a Billym přišla řeč – jako už ostatně často – na pozemské světové dění a hovořilo se o mnoha aspektech války a teroru způsobené mocnáři států a nestátními teroristickými organizacemi, jakož i o dalších děních, v důsledku kterých Země trpí přírodními katastrofami a lidstvo je uvrženo do nouze a bídy. V dalších kontaktních zprávách se hovořilo i o aspektech chátrání člověka v důsledku kriminality, zločinu a prostituce atd., přičemž se neustále poukazovalo na to, že stěžejní faktor, resp. příčiny veškerého negativního dění lze vysledovat jen a pouze v přelidnění, nezodpovědnosti, sobeckosti a panovačnosti pozemšťana. Vždy bylo naléhavě zdůrazňováno, že hlavní zodpovědní jsou úřady a vlády, neboť to jsou směrodatné síly k odstranění všeho zla a přivedení světa a jeho lidstva do lepší budoucnosti. Tomu se ovšem neděje od dob, co lidstvo pamatuje, proto, že zaměření zodpovědných spočívalo vždy jen na moci a vlastním profitu – a tak tomu zůstalo dodnes.

Nuže, v 373. oficiálním kontaktním rozhovoru přišla řeč na to, že Billy (BEAM) už ve věku 14 let sepsal dlouhý dopis zodpovědným tohoto světa, ten 3000krát rozmnožil (za pomocí svého učitele Gustava Lehmanna) a rozeslal na všechny vlády Země a směrodatné organizace, noviny, časopisy a školy atd., aniž by ale kdy obdržel nějakou odpověď, anebo aniž by kdy oslovené strany cokoliv podnikly. »Billy« Eduard A. Meier sepsal a zformuloval svůj dopis podle údajů a vysvětlení prorocké a předpovědní povahy, které mu jeho otcovský přítel Sfath vysvětlujícím způsobem předložil. Tento dopis se v průběhu času vydal cestou pomíjivosti, ale když na něj 21. ledna 2005 došla řeč, Ptaah vysvětlil, že jeden exemplář dopisu obdržel od Asket (jedna z jeho neteří) v podobě už poněkud vybledlé, ale že ho určitě lze ještě udělat čitelným. Tento dopis Billyho, sepsaný a celosvětově rozšířený už v jeho mladických letech, má opět získat na působnosti vystavením na internetu poté, co ho jeden specialista učinil opět čitelným. Nechť dopis vyvolá pozitivní reakce přinejmenším v dnešní době.

 

Eduard Albert Meier                                                                                                   Niederflachs, 5. července 1951

Niederflachs 1253

Bülach / ZH

Švýcarsko

 

Všem zodpovědným tohoto světa,

zodpovědnost za blaho Země a jejího lidstva nesou, kromě jednotlivých lidí všech národů, na prvním místě úřady a jejich představené vlády; a všem těmto zodpovědným úřadům a vládám, stejně tak jako i všem jednotlivým lidem, chci vyřknout tato upomínající slova: Můj otcovský přítel Sfath mě vyučoval v záležitostech proroctví a předpovědí v mnoha věcech, která se do budoucna na Zemi přihodí a přinesou sebou mnoho neradostného. Tyto věci, které lze zčásti změnit a které se ovšem zčásti nezměnitelně dostaví, chci vyložit následovně: Je tomu šest let, co se zakončila neslavná druhá světová válka, trvající od roku 1939 do roku 1945, a co stála 62 milionů lidí život. Došlo dokonce k nasazení atomové energie za účelem zabíjení stovek tisíců lidí a zničení jejich měst, a sice nezodpovědným a zločineckým jednáním USA, když došlo ke svržení atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki. Toto všechno ovšem nebude konec všeho děsu, masových vražd, válek a teroristických akcí, pokud se lidé všech národů nestanou konečně dostatečně rozumní, aby zbavili mocichtivé válečné vůdce svých úřadů a nechali je utéct do zaječích. Z principu je to národ v té které zemi, který volí vládnoucí – zpravidla ovšem ty chybné, kteří toho nejprve mnoho naslibují, a pak, když jsou u moci, vyvolají válku a teror a národ omámí lhaním a podvody, čímž se národ stane na vrchnosti závislý a nedocení skutečnou pravdu. To ale přinese do budoucna zlé následky, neboť státní mocnosti zapletou lidi stále více do válek, teroru a nenávisti – pokud proti tomu nezasáhne lid – až to celé celosvětově nabere nekontrolovatelných rozměrů. Čas toho už není vzdálen, neboť již žhnou tyto nestvůrné věci v doutnajícím požáru, ze kterého bude v příštích letech otevřený oheň. Ještě je čas zastavit tuto nestvůrnost, která je prorokována na budoucnost celého pozemského lidstva a pro Zemi a její přírodu. Účinná protiopatření ještě mohou vše změnit k lepšímu, pokud se národy a všichni zodpovědní ve vládách, úřadech, vědách, armádách a všech dalších příslušných postech budou velmi přísně snažit zastavit všechno zlo a směrovat vše do pozitivní změny. Pokud se tak nestane, pak stojí před netušeným děsem, přičemž velmoc USA ponese v první řadě a v každém ohledu meč smrti, zničení a vyhlazení, zatímco hned za USA následuje i Izrael a všechny ty státy, které se k USA přidají ve zdánlivém přátelství, a sice proti vůli rozumné části národa.

Budoucnost nebudou značit jen války, teror, ničení, vyhlazování, tisíce mrtvých a statisíce zabitých, nýbrž i nestvůrné přelidnění, v důsledku jehož viny vybočí všechny přírodní zákony ze zajatých kolejí. Všechen nečas a špatné počasí se vinou člověka rozšíří a bude nabírat stále mocnějších podob a projevovat se v krupobití, sněhových bouřích a záplavách, stejně tak bude velmi nebezpečně poškozená i ozonová vrstva. Neskutečné záplavy budou patřit čím dále tím více na denní pořádek proto, že vinou přelidnění se lužní lesy a lužní plochy budou předělávat na obytné oblasti, takže si divoká vodstva z prudkých dešťů najdou cestu do lidských obydlí, protože se jim nebudou moci vyhnout, aby dosáhla neobydlených lužních oblastí. Budou se rozmáhat skalní sesuvy a laviny, zemětřesení a podmořská zemětřesení a bouře všeho druhu; dále orkány a tajfuny, hurikány a tornáda, jež se co do počtu budou stále navyšovat a stanou se ještě mohutnějšími a ničivějšími. Na tom ponese rovněž vinu přelidnění, protože to vyvolá obrovská negativa a tím nepřirozenou změnu klimatu, které odedneška do jednoho desetiletí začne působit velmi negativně vůči světu. Obrovské masy a zátěže v podobě měst a vesnic sužují Zemi pořád stále více a více, čímž bude poškozena tektonika, což nevyhnutelně povede ke zvýšeným tektonickým posunům a deformacím, v důsledku čehož se celosvětově vyvolají nestvůrná zemětřesení, načež pak nakonec počet mrtvých půjde do statisíců a milionů. Tato zemětřesení ovlivní celý pozemský vulkanizmus, takže se sopky, které jsou spolu celosvětově často spjaté, budou projevovat stále častěji a ničivěji. I to si vyžádá mnoho lidských životů, obzvláště v těch oblastech, kde se lidská obydlí staví nerozumě příliš blízko sopkám, což se týká i mořských pláží, břehů řek a jezer, kde se staví v bezprostřední blízkosti pobřeží. Přes ta se přeženou obrovské masy vody a přílivové vlny si vyžádají mnoho lidských životů. To ale není všechno, neboť v důsledku stále rostoucího přelidnění, které do 50 let přeroste šest miliard – jak je předpovězeno – se vyskytne mnoho nestvůrných a neřešitelných problémů. Naroste hladomor a vrátí se dávné nemoci, o kterých se věřilo, že jsou už vymýcené. Průmyslové státy budou rovněž masovým turizmem z celého světa zaplavovány utečenci za blahobytem a obrovský problém s utečenci bude neřešitelný. A je předpovězeno, že se na konci osmdesátých let vysoká konjunktura zhroutí a celosvětově vypukne obrovská nezaměstnanost nemající dosud obdoby, načež stoupne jak kriminalita nezaměstnaných, tak i kriminálních band z takzvaného třetího světa, jež se budou rozšiřovat v průmyslových zemích a nebudou se štítit ani vražd, půjde-li o sledování jejich zločinů. Bude to i zadlužení států, které vystoupá do nezměrných výšin, jakož i teroristický extremizmus a neonacizmus atd. Dle předpovědí od Sfath nabere prostituce neuvěřitelných rozměrů a bude rozšířena na veřejnosti celého světa tak, že ani děti toho nebudou ušetřeni. V následujících desetiletích se prostituce stane »váženým« povoláním, které úřady oficiálně uznají a vřadí ho do daňové povinnosti. Již vynalezený televizor bude v každé rodině součástí denního pořádku, což platí i pro počítačovou techniku, na které se už pilně pracuje v Americe, Německu, Japonsku a Sovětském svazu. Televize a počítače se stanou nejdůležitějšími informačními médii a budou i důležitou součástí veřejné reklamy prostituce.

Lidé budou v průběhu příštích 50 let chladní ve svých myšlenkách a citech, načež mezilidské vztahy ponesou vždy zvláštní květy a budou už jen účelové. Pravá láska bude vzácností a mnoho manželství se uzavře jen proto, aby se mohla oddávat určitému postavení, které se zaobírá autoritou a penězi. Výsledkem bude, že mnoho rodin nezůstane pohromadě, budou zničené a potomci budou jak sexuálně zneužíváni, tak se stanou asociálními a zpustnou. Obzvláště mladí lidé začnou už na konci padesátých let žít životem, který je často zaměřen jen na drogy a později, když se přiblíží doba osmdesátých let, pak nabude problém s drogami převahy a důležitá bude už jenom zábava a hudební svět budou utvářet zničující a disharmonické zvuky, čímž se poškodí psychika a negativnímu chování propadnou ti lidé, kteří se tomuto zničujícímu hudebnímu proudu otevřou. V oblasti sektářství se vyskytne stále více údajných bohem vyvolených, kteří své věřící finančně vykořistí, učiní je závislými a dokonce je svedou k sebevraždě. Nezodpovědní využijí času k tomu, aby se na úkor svých věřících stoupenců obohatili, obzvláště poté, když se rozšíří strach a děs ze změny tisíciletí, neboť budou tvrdit, že v roce 2000 má přijít zánik světa. Dále se nebudou štítit šíření lží, že mimozemšťané prý zachrání vyvolené – přirozeně jen poté, až předají sektářskému vůdci vysoké finanční obnosy.

Rostoucí přelidnění toho s sebou přinese mnohem více, neboť přelidnění je principiálně vlastní původ všeho zla budoucnosti, neboť čím větší je přelidnění, tím mocnější jsou z toho vznikající problémy. Vzniknou tak nové nákazy, a sice už v příchozích osmdesátých letech, které si vyžádají milióny lidských životů. Jedná se o nákazy, které budou přenosné ze zvířat na člověka, a ve vzdálenější době se jedná o nákazy, které se na Zemi zanesou z kosmického prostoru. Toto všechno ovšem, že totiž nákazy pochází ze zvířat a přenáší se na člověka, budou zodpovědní popírat a budou označovat za lháře všechny ty, kteří jsou znalí pravdy. Když je takto svět a jeho lidstvo nasměrováno ke zkáze, pak je toho pozemšťan sám původcem, přičemž si vytváří skutečné příčiny tím, že své přelidnění žene do stále vyšších čísel. Není to tedy žádný imaginární bůh jakéhokoliv náboženství či sekty, který určuje následující obrovské problémy a nešvary, nýbrž jen a pouze pozemšťan, který ve svém bludu věří, že je nejvyšší a nejmocnější bytost ve Vesmíru – mnohem výše, než může být vůbec Tvoření samotné. Vinou člověka, vinou jeho přelidnění, vinou jeho velikášství, vinou jeho nechápavosti a panovačnosti vyzívá člověk všechny síly přírody, které se společně se Zemí vzpínají a brání se proti zvráceným machinacím pozemšťana. Přírodní katastrofy na Zemi tedy překypují, společně se Zemí samotnou proto, že člověk celý přirozený běh elementů a života ničí a zničí.

To vše musím říct, neboť je to prorocká a zároveň předpovědní pravda. Vy všichni, kteří se tato slova ode mne dozvídáte, chopte se odvahy a zapřemýšlejte nad vším řečeným a učiňte z toho správné závěry a jednejte správně, neboť ještě je čas – ale ten už začíná unikat mezi prsty. Považte toto proroctví a předpověď a jednejte ve smyslu změny k lepšímu. Zveřejněte vše i pro všechny pozemšťany, prostřednictvím poučení ve všech médiích, aby se dosáhlo změny a proměny v pozitivním smyslu a Země a celé její lidstvo se uchránilo před vším neštěstím, před vším zlem, před všemi zvrácenostmi, mnoha mrtvými a ničením a před krokem do zániku. Vy všichni, kteří jste dostali můj dopis, máte možnost, moc a zodpovědnost, abyste Zemi a její lidstvo uchránili před tím vším, co jsem vám ozřejmil. Neotálejte, nýbrž jednejte, a sice rychle, neboť čas tlačí. Nebudete-li jednat okamžitě, pak jste rovněž zodpovědní za to, když se proroctví naplní, což platí i pro všechny ty, kteří se postarají do budoucna o jejich naplnění.

Eduard Albert Meier