Výňatek z 692. kontaktního rozhovoru z 29. října 2017 - předpověď

Výňatek z oficiálního 692. kontaktního rozhovoru z 29. října 2017

Ptaah: Předpověď mého prapraděda jménem Hilak z roku 1446 před Jmmanuelem/Kr.

Život lidí na světě propadne během tisíciletí až po vzdálenou budoucnost Nového Věku a velmi dlouhou dobu po něm vinou bludné věřícnosti v bohy a podobně negativně falešnému otroctví víry, bude věřícností zkažený, ubohý, neradostný a zpustlý. Lidé budou závažně zaujati bludem, který během tisíciletí povede k nepokojům, strašlivým válkám a opětovně k nové zkáze. Vírou podmíněné smyslové přeludy lidí, jejich pustá zdání, namlouvání si, uvádění se v omyl, lež, klam, mystifikace, iluze a pablesky fantasmagorií budou patřit na denní pořádek po všechny budoucí doby a budou si často žádat mnoho tisíc a mnoho tisíců tisíc lidských životů i povedou stále znovu vinou válek atd. k velmi rozsáhlému zničení mnohého života a velkých částí světa a přírody. A původ tohoto neštěstí započne za asi 200 let vznikem jednoho budoucího spolku jménem Ysrjr (pozn. Ptaah: Monoteistický, bludné víře propadlý kmenový svaz v Kanaanu, pozdější Sýrii; vlastní původ judaismu), první celosvětovou bludnou věřícností, která se v duchu válek, nenávisti, závisti, odplaty, lži a klamu ponese tisíciletími daleko až po nejvzdálenější budoucnost. Tato první bludná věřícnost, jež se bude ve vzdálené budoucí době nazývat »vyznání víry« (pozn. Ptaah: Náboženství), přinese poté během tisíců let mezi všemi národy světa mnoho bídy, závisti, nouze, trápení, nenávisti z bludné víry a destrukce. Z tohoto prvního vznikajícího a do díla a chodu uvedeného spolku bludné víry (pozn. Ptaah: Společenství víry, spojení víry, uskupení víry) bude vycházet vlastní původ největších zlořádů světa spojených s bludnou vírou. Z tohoto původního spolku vzejde za dalších asi 700 let na východě světa další spolek bludné víry, z něhož se bude v průběhu času rovněž na světě šířit krveprolévání a zášť. Za dalších asi 500 let poté se objeví zvěstovatel (Jmmanuel) starého »Učení proroků«, jehož Učení však bude zfalšováno a zneužito a bude z něho odvozena nová, celosvětově nanejvýš pomlouvačná, zkázonosná, nenávist šířící, nebezpečná, smrtí nasycená a destrukci nesoucí bludná víra. Tato bludná víra povede během daleko více než dvou tisíc let k celosvětovým válkám, hrůzostrašným válečným skutkům, skutkům vražd, zášti, pronásledování a nehorázné destrukci bezpočtu lidských děl, přírody a jejích živočichů. Při tom bude rovněž spolupůsobit nepřehlédnutelná masa lidí, kteří se budou rozmnožovat jako kobylky a kteří budou vymýšlet a provádět intriky, jejichž působností budou zničeny velké části planety a přírody, takže mnoho života v přírodě po všechny časy vyhyne. Avšak asi 500 let po objevení zvěstovatele »Učení proroků« vstoupí do opětovného života zvěstovatel nový (pozn. Ptaah: Mohammed), který oživí totéž Učení, aby vymýtil všechno falešné a odsouzeníhodné, co lidé zlovolní, bludně věřící a Učení mylně chápající z »Učení proroků« předešlého zvěstovatele pomlouvačně učinili. Avšak i Učení tohoto nového zvěstovatele bude krajně zákeřně zfalšováno a povede po všechen čas příštích tisíciletí k válkám, nenávisti, pomlouvání a bezpočtu mrtvým, jakož i ke strachu, zděšení a rozsáhlým smrtícím násilným akcím (pozn. Ptaah: K tyranii, despocii, diktatuře, hrůzovládě, totalitním systémům, absolutistické vládě a terorismu, které s sebou nesou výtržnosti, nepokoje, násilnosti, řádění, pouliční boje, srocení davu, povstání a neoprávněné zásahy do záležitostí druhých). Z toho důvodu se musejí lidé Nového Věku pomocí jasné úvahy a chápavosti učit porozumět své do propasti vedoucí situaci, osvobodit se od svých falešných představ víry, nalézt cestu k sobě samým, stát se sebou samými a učit se nést svou vlastní zodpovědnost. Budiž tedy celému lidstvu řečeno, že musí opustit své vězení víry, svůj blud víry, neboť jinak budou vírou v boha uvedeny velké masy lidí v omyl a velké, do miliónů sahající počty lidí budou vinou zvrhávajícího se pronásledování z důvodů víry mučeny a zavražděny, až tuto nastávající hrůznou dobu ohlásí sluneční kříž (pozn. Ptaah: Sluneční kolo, svastika, hákový kříž) jakožto znak zhouby a až bude energie toho nejmenšího (pozn. Ptaah: Jaderné štěpení) uvolněna, zneužita a stane se zničujícím poslem smrti. A stane-li se tak, potom tím bude též ohlášeno, že všechny děsy budou v pokračujícím sledu stále hojnější, čímž vznikne mnoho utrpení; a bude to jen malá část nevěřících lidí schopných chápavosti, kteří jedině budou s to poznat pravdu a porozumět jí, leč budou to také jen nemnozí, kteří budou natolik chytří, aby vědoucně mohli nelézt své vlastní štěstí.  

Vše, co je kolem člověka, se zhroutí a zmizí, a nic z výdobytků civilizace si nezachová svou existenci, neboť perverzita lidí vše zničí, neboť ona otřese celou Zemí a nakonec nebudou existovat žádné stopy bludných kultů. Velká masa mnoha miliard lidí se pod jařmem nevědomosti a náboženské věřícnosti zvrhne, odcizí se pravému životu po způsobu Tvoření a každým jen myslitelným způsobem se zvrátí. Rovněž změní tvář pozemského světa těžká zemětřesení coby přírodní události spojené se zemskou mechanikou, nehorázné a obrovské výkyvy počasí a netušené ohnivé smrště. Varování však nebudou vyslyšena, stejně jako nebude vyslyšeno ani staré »Učení proroků«, které přinese nový zvěstovatel Nového Věku a jež bude mít za cíl vzbudit a podnítit rozum a chápavost lidí tak, aby se uschopnili k tomu se sami osvobodit od svých mýlek, svého bludu náboženské víry a s ním spjatých pošetilostí, všech svých zlých jednání, činů a zločinů všeho druhu. Ale i přesto mají být novým zvěstovatelem poučeni a mají se učit porozumět tomu, že jsou sami za všechno své jednání, konání a chování zodpovědní, stejně jako i ostatní inteligentní formy života ve Vesmíru.

Lidé by se měli a musejí se snažit být v harmonii s prouděními přírody a Univerza, a tedy s Tvořením a vší jeho existencí a neměli by se zdráhat jít s tvořivým proudem, aby nepropásli výhody dobrých podmínek, které jsou jim tvořivými předlohami nabízeny. Tyto předlohy mohou být inteligencí a silou člověka samého vyvíjeny stále výše a výše, nicméně lidé musejí rozvinout evoluci svého vědomí, aby ve svém rozumu a své chápavosti nezaostávali a nemuseli čekat miliony let na to, než jim jakási cizí moc dopomůže ke vzrůstající vlně rozumu a chápavosti.

Země ani celý sluneční systém, jakož ani Univerzum jako celek nebylo stvořeno žádným laciným a neexistujícím božstvem, nýbrž bylo stvořeno a uvedeno do stále se vyvíjejícího směru jakožto jediné Tvoření ohromným uvolněním přírodní posloupnosti tvořivě-přírodních impulzů, jež působí též v lidech a jsou kvůli porozumění v lidském smyslu označovány jako láska. Avšak bezpočtem lidí jsou pomíjeny, nahlíženy jako sentimentalita a navzdory své velké síle hodnoceny jako směšné. Ve skutečnosti a pravdě jsou však tyto impulzy, jež jsou nazývány láskou, ty nejvelkolepější ze všech v člověku existujících sil, vedle nichž jsou peníze a moc jen nicotné nehodnoty, a to i tehdy, jsou-li na nich lidé při průběhu a zachování svého života zásadně závislí. Láskou by však lidé v budoucnu museli být zcela obzvláště prodchnuti a museli by jí sloužit, neboť jinak budou ve svém životě a vědomí souženi a narušováni nepředstavitelnými útrapami, těžkostmi a nelidskými činy a děsy, načež jejich mentální pořádek, jejich myšlenky, smýšlení, usilování a chování propadne zlu, kriminalitě, zločinnosti, hanebnosti, zavrženíhodným věcem, primitivitě a hrubosti. Poté se tedy naplní hrozné podoby proroctví starých proroků, jež se vztahují na nastávající epochu a jež již brzy započnou a budou se naplňovat, avšak od doby znaku slunečního kříže budou zlým a děsivým způsobem pokračovat dál a trvale se budou pohybovat směrem do budoucnosti.

Světem přejdou také doby velkých záplav a tam, kde bude pevnina, bude voda, a tam, kde bude voda, bude pevnina. Povládnou tornáda, gigantické požáry a zemětřesení a vše smetou z povrchu, stejně jako poteče neuvěřitelně mnoho lidské krve vinou hororu, válek, vražd, revolucí, násilných vlád, diktatury, totalitarismu, tyranie, svévolné vlády, neomezeného násilí a zločinů. Na mnoha místech Země bude lze slyšet strašné exploze v důsledku bombových útoků a teroristických atentátů, následkem čehož povládne na mnoha místech a v mnoha zemích strach, zděšení, obavy a děs. A často za to ponese vinu falešná a mylná víra v boha, a bude se vždy jednat právě o blud lidí, nikdy však o odpověď nebo požadavek jakéhosi lidmi smyšleného boha. Naopak však bude odplatu požadovat příroda, a to za zločiny, které na ní a na Zemi svým počtem překypující lidstvo páchá a koná.

Lidem budiž poraděno, aby se učili míru, žili v míru a v míru ovládli svět, dříve než přijde doba trápení a teroru, neboť stojí odjakživa psáno, že spravedlivým nebude zkřiven ani vlas. Spravedliví lidé ať tedy nejsou demoralizováni, a ať tedy prostě následují cestu učení za účelem dalšího osobního rozvoje svého vědomí, jak to učili praví staří proroci a jak to v Novém Věku bude učit nový zvěstovatel, jehož Učení bude vyneseno také do Vesmíru. Lidé jeho Učení musejí studovat a učit se, jak Univerzum a tím pádem i Tvoření funguje, neboť je pro ně nezbytné, aby se učili světu a Tvoření jakožto přírodě a Univerzu velmi rychle rozumět a tímto způsobem s nimi mohli svým věděním splynout.

Lidé jsou předurčeni k tomu se učit, aby žili přírodě a Tvoření odpovídajícím způsobem života, stejně jako je každý jednotlivec schopen usilovat o zákony Tvoření a žít podle nich. Každý se však za tím účelem musí sám zformovat jako nový kontinent a jako ostrov se vynořit z obřího moře, a musí se ve své lásce a vědomostech rozšiřovat podle svých vlastních nejlepších schopností.

V Novém Věku bude nový zvěstovatel zakladatelem nové civilizace (pozn. Ptaah: Uskupení, spolku), jež bude nazývána též společenství a která se bude neomylně zasazovat o dobro a správnou věc a o staré »Učení proroků« (Pozn. Ptaah: »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«). Ona bude staré »Učení proroků« šířit novým způsobem a bude je reprezentovat lidem po celém světě. Tak lidstvo na Zemi časem utvoří jednu velkou rodinu, jež bude nakonec jako jedno velké a obsáhlé tělo. V této nové civilizaci (pozn. Ptaah: Uskupení, společenství, spolku) se bude láska projevovat způsobem, kterým bude zvěstovatel prostě a závazně žít pro druhé. Země však žel zůstane planetou bojů, námahy, bídy a nouze, i když bude v Novém Věku Učení nového zvěstovatele novými moderními možnostmi a cestami postupně rozšířeno po celé Zemi. Síly zla a temnoty se budou sice cítit stísněně a pomalu se budou stahovat, avšak Země ani pozemské lidstvo se z nich nikdy definitivně neosvobodí. Mnoho z lidí, již budou následovat Učení zvěstovatele, půjde novou, lepší a jasnou cestou, cestou nového života, jež povede k vývoji vědomí, rozumu a chápavosti, niternímu míru, vnitřní svobodě, radosti ze života a pravému lidství. Avšak jiní, ti nespravedliví a zvrhlí, povedou v nesmyslné pýše a vadném způsobu chování svůj život i nadále zcela nepokrytě dál, vše Tvořivé budou odsuzovat a bude jim chybět pochopení. Nakonec však budou muset pochopit, že jejich starý směr života je zcela chybný a již jej nelze sloučit s novým světem, který je vytvořen novým Učením, z něhož bude probuzena nová kultura a civilizace.

Bude to pak jen otázka času, kdy se probudí a bude triumfovat světlo pravdy, dobro a spravedlnost. Náboženství budou ztrácet na síle, a až se společné základy všech systémů víry v boha zhroutí, budou muset uvolnit pravdě její náležité historické místo. V důsledku toho špatní lidé pomalu upustí od svého intenzivně zlého věroučného počínání a obrátí se k mírnosti pravdy a ke svým spolubližním. Mnoho z nich však bude nového zvěstovatele Nového Věku trápit a nenávidět a budou zle, odmítavými a nepřátelskými pomluvami a falešnými nadávkami, vylhanými slovy a ve vzteku vymyšlenými zlými drby utrhat na cti jeho snahám spojeným s tvorbou a šířením Učení. Jeho pověst bude ostouzena a budou proti němu osnovány neblahé intriky (pozn. Ptaah: Nespravedlnosti, vražedné útoky, násilnosti). I budou se tedy přívrženci víry, plni nenávisti, záměrně pokoušet odporně a lstivě zničit jeho povinnost a tvorbu, a to za pomoci mnoha nových nástrojů Nového Věku (pozn. Ptaah: Informační možnosti, internet, média, rádio, televize). Ale všichni útočníci si tím sami přivodí škodu, jelikož jejich život bude bez radosti, a jednou budou sami svými bližními nenáviděni, protože nový život s ohledem na staré »Učení proroků« nebudou akceptovat, a tak již za svého života zajdou jako shnilé, škodlivé plody. Na Zemi ale také bude, že jisté kontinenty zaniknou a jiné se vynoří, protože se zcela promění nejen lidé, ale i tvář světa. A v budoucích tisíciletích budou hrozit mnohá nebezpečí, jichž si lidstvo ještě není vědomo a která mu přinesou mnoho utrpení, nouze, bídy, válek, škod a destrukcí. I bude mnoho lidí ještě dlouhou dobu pokračovat ve sledování nečestných, nedůstojných, nereálných, nebezpečných a pro celé lidstvo velká nebezpečí skýtajících cílů, jež však budou odsouzeny ke ztroskotání. A tak tomu bude, zatímco jiní, kteří se s respektem učí a následují Učení nového zvěstovatele Nového Věku, budou se svým životem a všemi věcmi zacházet uctivě.

Díky »Učení starých proroků« bude Země jednou »požehnanou« planetou, avšak do té doby bude lidstvo stiženo ještě velmi velkým trápením, bídou a nouzí a jeho vědomí ještě nebude probuzeno. Bude tedy ještě trvat staletí a tisíciletí, dokud se vše nenaplní tím způsobem, že se »Učení starých prorok« stane pravým Učením života pro celé lidstvo. Lidstvo se tudíž ještě musí připravit na velké a těžké zkoušky a ty zvládnout, neboť vyhnout se jim nemůže a musí se učit je překonávat – ať už to chce nebo nechce – jinak jednou zanikne.

Billy Gigantické. A to bylo předpovězeno před cca. 3500 lety tvým prapradědečkem jménem Hilak. Viděl velmi daleko do budoucnosti.

Ptaah Uskutečnil pohled do budoucnosti.

Billy Nečinil tedy žádné výpočty pravděpodobnosti, nýbrž pohlédl do budoucnosti.