Výňatek z č. 83

Výňatek z 567. oficiálního kontaktního rozhovoru z 6. července 2013

Billy  Jestli dovolíš, rád bych se znova zeptal na vaše direktivy, vaše impulsní kontakty s lidmi na Zemi a taky na údajné kontaktéry a skupinu Aštara Šerana. Chtěl bych to konečně objasnit, aby už nevznikla žádná další nedorozumění.

Ptaah  Samozřejmě, jen se ptej.

Billy  Děkuji, tedy dobrá: Vy, Plejaren, jste podle vašich direktiv směli do vědomí člověka pronikat jen do určité hladiny, aniž byste směli do hloubky prozkoumat jeho čistě soukromou a osobní sféru. Tady mluvím o těch lidech ze Země, na které jste si posvítili, protože vypovídali a šířili informace v tom smyslu, že mají kupř. kontakty s všelijakými mimozemšťany nebo dokonce s vámi Plejaren. V tomto ohledu jste ale přece směli činit přece jen povrchní zjištění, neboť to vaše direktivy zcela jasně stanovovaly a na ty jste v každém případě vždy vázáni, tudíž jste je ani v tomto směru nesměli porušit. Z té příčiny jste ani od počátku nemohli proniknout do hlubšího vědomí či do paměti pozemšťanů, které jste dříve označili jako kontaktní osoby. Proto jste nenalezli vlastní pravdu, totiž že lidé na Zemi, dříve vámi označení za pravé kontaktéry, byli ve skutečnosti zmanipulováni hypnotickou sugescí a reálnými vizemi atd. skupiny Aštara Šerana a neměli žádné vědomé a pravé, ale jen vsugerované kvazivzpomínky na údajné osobní kontakty a zážitky s mimozemšťany. Jelikož jste však o všech výpovědích a tvrzeních těchto lidí ustavičně pochybovali, snažili jste se celá desetiletí získat povolení od »Vysoké rady«, abyste své direktivy směli pozměnit v tom smyslu, abyste směli proniknout hlouběji do vědomí a paměti lidí na Zemi – tedy právě těch, kteří tvrdili, že mají kontakty atd. s mimozemšťany – a mohli tak zjistit skutečnou pravdu. A jelikož vám nakonec toto povolení skutečně bylo uděleno a direktivy v tomto smyslu byly pozměněny a rozšířeny, směli a mohli jste také podle toho jednat a danou skutečnost nakonec vypátrat, a tedy vynést na světlo efektivní pravdu. Co se ovšem ohledně takovýchto či jiných událostí odehrávalo či nadále odehrává ohledně pro vás dodnes ještě neznámých čtyř uskupení, to ani do dnešní doby nevíte a ani to objasnit nechcete, jelikož to nespadá do oblasti vašeho zájmu. Co se vašich zájmů a činností v souvislosti se Zemí a pozemským lidstvem týče, tak ani zde nemáte žádný zájem se vměšovat do žádných pozemských záležitostí. Sféra vašeho pozorování a zájmu na Zemi je vědecké povahy a vztahuje se především na pozorování vývoje geologických procesů na planetě, sopečnou činnost, posuvy tektonických desek, zemětřesení, moře a  jiná povodí, ledovce, Arktidu a Antarktidu, zemské klima a změny v živočišné a rostlinné říši. Dále se také zajímáte o rozvoj pozemských vědních disciplín, hospodářství, politiky, lékařství a techniky, jakož i o dějiny lidstva, faktory ovlivňující lidské zdraví, vývoj počasí a vojenské konflikty atd. Vaše direktivy vám však přitom jasně, zřetelně a v každé podobě zakazují se jakýmkoli způsobem vměšovat do jakýchkoli pozemských záležitostí. Absolutní výjimku v tomto směru tvořily sugestivní vývojové impulsy, které jste v 19. a 20. století a ještě i v prvním desetiletí nového, resp. třetího tisíciletí přenášeli na pozemské badatele, vědce a technology atd. za účelem všeobecného vývoje a pokroku tohoto vývoje, abyste v každém ohledu napomáhali rozvoji a pokroku. Abyste však směli takto jednat, bylo zapotřebí speciální klausule ve vašich direktivách, které takovouto sugestivní impulsní podporu povolují, dosáhlo-li lidstvo na planetě určitého všeobecného stadia vývoje. Každopádně si pamatuji, že jste mi to takto různě v soukromých hovorech vysvětlovali.

Ptaah  O určitých věcech jsi však byl zavázán mlčet.