Výňatek z č. 73

O cizích neznámých letových objektech a o Plejaren a jejich direktivách

Výňatky z oficiálního 556. kontaktního rozhovoru z 16. března 2013

Billy  … Nyní bych ale chtěl opět hovořit o pozorování UFO a UFO fotkách, které jsou doložené jak vojáky, policisty, tak i piloty a kterých bylo přece během posledních desetiletí stovky. Tím mám na mysli pozorování, která neměla nic společného s UFO blázněním všech těch lidí, kteří se mýlí, falšují fotky a filmy či dokonce tvrdí, že mají osobní nebo telepatické kontakty s mimozemšťany – většinou křesťanské, ezoterické a sektářské povahy. Obzvláště tím chci tematizovat události spojené s jevy nad Phoenixem v USA, resp. tzv. »Phoenixská světla« z roku 1997, která se během minulého ledna, tedy v roce 2013, měla opakovat. V roce 1997 byly tyto UFO pozorovány i v Sonoře, Nevadě a Mexiku. Pak je tu ještě případ z Anglie (Rendlesham Forest) začátkem 80. let 20. století, jakož i případ z Chicaga (O´Hare) z roku 2006, další jevy na Aljašce (Anchorage) a případ z roku 1989 v Belgii s dlouhou vlnou pozorování UFO. Další pozorování pilotů, vojáků, policie i civilních osob jdou ale celosvětově do stovek, přičemž se říká, že asi 800 pozorování či ještě více je třeba brát vážně. Od vás vím, že řada těchto pozorování UFO se týká vašich paprskových lodí, ale přesto pak stále ještě zůstává mnoho stovek nevyjasněných. Domnívám se tedy, že ohledně všech těchto nevyjasněných UFO jevů se jednalo na jednu stranu o tajné vojenské pozemské letouny atd. různých států, ke kterým patří i Čína, jak jsi mě posledně řekl. Navíc jsi jednou hovořil i o pozemšťanech z budoucnosti, které je třeba také vzít v potaz. Na druhou stranu se ale zřejmě také jedná o ony tři vám neznámé skupiny, o kterých nemáte žádné informace a nemůžete tedy ani poskytnout žádné údaje.

Ptaah  To odpovídá skutečnostem, neboť všechny tebou zmíněné výskyty neznámých letových objektů – jakož i stovky jiných – se vztahují jen zřídkakdy na nás Plejaren a na členy naší federace, již jsou někdy s ohledem na své spatření poněkud neopatrnější než my. Vše se zpravidla vztahuje na ty tři nám neznámá uskupení a na tajné pozemské vojenské letové stroje různých států.

Billy  Pak je to jasné; a uvážím-li tvá slova, – pak se mezi vámi a těmi třemi cizími skupinami zjevně nic nezměnilo?

Ptaah  Tak tomu skutečně je a my se ani nebudeme snažit o to, abychom s těmito pro nás cizími skupinami přišli do kontaktu. Nevíme ani, odkud pochází a ani nás to nezajímá, takže se ani nesnažíme objasnit jejich původ. Vše podle nás také nasvědčuje tomu – vycházíme-li z jejich techniky, která je vůči té naší ještě relativně velmi pozadu – že i vývoj jejich vědomí je ještě velmi nedostačující.

Billy  To si dokážu představit. Před léty jsi ovšem jednou řekl, že jste učinili důkladná objasnění a studie, ze kterých plyne, že od roku 1947 už nevletěli do pozemského vzdušného prostoru žádní neznámí nepozemšťané. Jakpak je to tedy s těmito třemi cizími skupinami?

Ptaah  O tom jsme již mnohokrát hovořili, přičemž jsem vysvětlil, že tito cizinci v tom nejsou zahrnutí, neboť o nich coby o cizincích víme už dlouhou dobu. Naše objasnění platila a platí jen v záležitosti nových cizinců od roku 1947 a takoví od té doby do pozemského prostoru nevletěli. Tu věc vidíme tak, že tyto tři nám neznámé cizí skupiny patří k uskupením, která po roce 1947 do pozemské oblasti nově nepronikla. Je proto možné, že dokonce pochází ze Země samotné, anebo zde byly coby nepozemšťané už dlouho předtím, než jsme začali naši novou misi na Zemi. Neustálé aktivity v pozemském vzdušném prostoru jsme sice registrovali už od tehdejší až do dnešní doby, ale vnímáme je v souvislosti s těmito třemi nám cizími skupinami – ty jsou zde pravděpodobně už dlouhou dobu, anebo patří k Zemi samotné, možná i do nějaké budoucí dimenze. Takže se o to ani nestaráme a nesnažíme se ani o to, abychom se dostali do jejich dosahu, neboť s nimi nechceme vyvolat žádné konflikty. To máme zapovězeno už jen na základě svých direktiv. Jak je to ovšem se všemi tebou zmíněnými pozorováními v USA, Anglii a Belgii, a i na mnoha jiných místech, to nevíme, protože se už dlouhou dobu o objasnění takovýchto událostí nesnažíme.

Billy  Z tvých slov odvozuji, že tedy nevíte, zda se jsou tyto tři pro vás cizí uskupení nepozemšťané, tedy mimozemšťané, či pozemšťané z budoucnosti, či zda se v případě pozorovaných velkých neznámých letových těles v USA, Belgii a Anglii atd. možná nejednalo o pozemské vojenské stroje?

Ptaah  To sedí tak, jak to říkáš, a ani nemáme žádný zájem na tom, abychom to objasňovali, neboť naše úkoly se nevztahují na tyto záležitosti, nýbrž jen a pouze na tvou misi, stejně tak i na určité věci vyplývající z pozemského klimatického a planetárního vývoje a vývoje obyvatelstva, politiky, hospodářství a techniky. To vše jsou výhradně objasňovací a pozorovací úkoly, avšak ani o špetku víc. Zasahování do jakýchkoli pozemských záležitostí nám tedy podle našich direktiv není za žádných okolností dovoleno.

Billy  Vy ovšem máte jen stěží překonatelnou techniku, viděno přinejmenším z pohledu pozemšťanů, za pomoci které by pro vás bylo možné nepozorovaně vyjasnit a objasnit okolnosti těch, na které se detailně zaměříte. To se vztahuje právě na záležitosti typu: Odkud přichází, kdo jsou a jaké jsou jejich pohnutky k tomu, aby v pozemské oblasti tajemně působili, aniž by se identifikovali.

Ptaah  To je sice správně, avšak na základně našich direktiv nám je takovéto počínání zapovězeno s výjimkou toho, že by se takovéto neznámé létající stroje objevily na našich domovských světech. Kromě toho by nám to bylo dovolené jen tehdy, kdyby za námi tito cizinci sami přišli a vyhledali by s námi kontakt. Že to udělají, je ovšem sporné, neboť jsme mohli objasnit – do té míry, co nám naše direktivy dovolují –, že z těchto tří cizích uskupení dosud nevzešly žádné signály poukazující na to, že by věděly o naší existenci. Jak to tedy celé odhadujeme, tak jim naše přítomnost není známá. To má jistě svou příčinu v tom, že se od nepaměti vůči nim chráníme proti otevřenému pozorování, takže o naší přítomnosti v pozemské oblasti nemohou mít žádné přímé poznatky, neboť se vůči nim chráníme před jakoukoli registrací. Co se týče naší přítomnosti, tak z jejich strany by mohly existovat jen domněnky – pokud vůbec. To ale neznamená, že bychom je naproti tomu z naší strany nedokázali vnímat, neboť jejich aktivity jsou přece toho typu, že jsou i pro pozemšťany nesporně viditelné a lze je neustále pozorovat. To jsou naše jisté poznatky, které jsme mohli získat na základě objasnění, jež nám dovolují naše direktivy. To pro nás tedy rovněž znamená, že se již drahnou dobu o tyto tři pro nás cizí uskupení nikterak nestaráme, takže ani nemáme žádné poznatky o jejich neustále se objevujících aktivitách.

Billy  Pak je také asi nesmyslné, abych se vás třeba opět někdy ptal, do jaké oblasti patří nějaké pozorované UFO, že? Kromě toho – jen jako zjištění – by vám tedy nebylo dovoleno ani to, abyste Zemi poskytli pomoc, pokud by na Zemi přiletěla nějaká cizí mimozemská mocnost a projevila by zde dobyvačné ambice?

Ptaah  To je zcela správně, neboť od té doby, co se o tyto záležitosti nestaráme, nemůžeme již ani podat žádné informace a vysvětlení. Objasnění ve zmíněném ohledu pro nás nejsou důležitá a nikdy ani nebyla, neboť jsme se odjakživa snažili jen výhradně o vysvětlení, která spadala do našeho zájmu a nadále do něj spadají. Co jsme dále udělali ohledně toho, co přesahuje naše vlastní zájmy, to jsme provedli jen proto, abychom tobě a členům skupiny mohli dodat určitá data. Jak víš, to už ale drahnou dobu neděláme, neboť to v žádném ohledu nepřineslo užitek. To se vztahuje i na mnoho dalších věcí a i na soukromé záležitosti osob atd., které se už objasňovat nesnažíme. A to, co uvádíš ohledně cizích mimozemských mocností, bylo by to skutečně tak, jak říkáš: Nesměli bychom se žádným způsobem vměšovat.

Billy  Je to vlastně škoda, že už neděláte žádná objasnění a že v těchto věcech už ani nepodáváte žádná vysvětlení. To celé ale dokážu pochopit, pokud uvážím, že to všechno v tomto ohledu za ta celá léta nepřineslo žádný užitek. Takže se už tedy nebudou ani dělat žádná objasnění ohledně dřívějších osobností? Ohledně vašich direktiv je přece také už všechno jasné.

Ptaah  To vyplývá z mého vysvětlení.

Billy  Jasně. Pak ještě jednou otázka ohledně těch tří cizích uskupení: Nedomníváte se třeba, že by pro vás mohla představovat nějaké nebezpečí?

Ptaah  To se nedomníváme, neboť podle našich poznatků je jejich technika vůči té naší ještě krajně zaostalá, což lze odvodit na základě jejich leteckých manévrů a z celého jejich chování. A tak jak to vypadá s technikou jejich letových strojů, tak to jistě bude vypadat i s jejich případnou zbrojní technikou, takže bychom vůči nim byli ve velké a nepřekonatelné výhodě. Pokud by vlastnili paprskové zbraně, pak by pro nás jejich nasazení bylo v každém případě jen ku prospěchu a naší velkou výhodou, protože všechny typy záření umíme absorbovat a víme, jak je zužitkovat k získání naší vlastní energie. Záření a všelijaké energie dopadající na naše ochranné štíty jsou absorbovány a spolu s našimi vlastními energiemi zpracovány a kumulovány, čímž naši vlastní energii zesilují.

Billy  To vím, poněvadž jsi mi už dříve vysvětlil, že vaše ochranné a zbrojní systémy ve vašich lodích nepracují tak, jak je to znázorňováno na Zemi ve filmech science-fiction, jako Star Trek atd., že se totiž ochranné štíty energetickými a paprskovými střelami atd. zeslabují, nýbrž je to tak, že na ochranný štít dopadající energie absorbujete a tím zesilujete ochranný energetický plášť vašich lodí. Je tomu tedy tak, že čím více paprskové energie atd. se na vaše lodě vypálí, tím silnější ochranné štíty vašich lodí budou.

Ptaah  To je správně. Avšak i když se na naše ochranné štíty vystřelí pevné střely, resp. pevná hmota, umíme jejich kinetickou energii přeměnit na energii nám užitečnou, zatímco střely jsou odvedeny pryč a pozbudou účinku. Pokud střely obsahují výbušninu jakéhokoliv typu, pak jsou neutralizovány a stanou se neškodnou hmotou.

Billy  Jak je to tehdy, pokud by se jednalo o asteroidy, meteory, kosmické smetí nebo střely s jadernými hlavicemi?

Ptaah  I ty by byly neutralizovány a nepředstavovaly by pro nás žádné nebezpečí.

Billy  Tak by to mělo být i u nás pozemšťanů, zabránilo by se tak mnohému neštěstí. Pokud pomyslím jen na to, co všechno za neštěstí páchají pozemšťané se zbraněmi, pak mě jímá hrůza. Mnoho pozemšťanů má zbraně všeho druhu, na které by se jim vlastně nesmělo dát žádné povolení, neboť mnoho vlastníků zbraní jsou labilní lidé a ve svém nedostatečném sebeovládání jsou nepříčetní. To se prokazuje stále a pořád častěji, jak jsem to ostatně vyjádřil i ve svých předpovědích, a sice v tom ohledu, že labilní a běsnící lidé budou stále častěji páchat vraždy a masové vraždy v rodinách, skupinách a školách, stejně jako poroste počet vražd a masových vražd i v důsledku rasové nesnášenlivosti, nenávisti vůči cizincům, náboženské nenávisti, ale i vinou terorizmu.

Ptaah  Zbraně propůjčují labilnímu a neovládajícímu se člověku mylné a zmatené myšlenky, takže se pak cítí být nezranitelný, jakož i bezskrupulózní připravenost k násilí a neomezené mocenské manýry. Tím pádem není pánem svých myšlenkových, citových ani emočních hnutí, takže sám sebe ani své jednání není žádným způsobem schopen kontrolovat. Má-li nějaký takový člověk zbraň a použije-li ji, pak propadne opojení adrenalinem. Současně se v jeho mozku vypojí všechny kontrolní mechanizmy, načež jedná už jen automaticky agresivně a tímto způsobem bezmyšlenkovitě zabíjí a podle okolností také propadne smrtícímu běsnění. Druh zbraně přitom nehraje žádnou roli, takže se může jednat o zbraň střelnou, bodnou či údernou, stejně jako zbraň škrtící a rdousící, ale může jít i o holé ruce, paže, pěsti, nohy, kolena či hlavu atd.

Billy  Ještě jednou zpět k těm třem cizím uskupením: Takže se nedomníváte, že by vám od nich hrozilo nebezpečí. Jak je to ale s tím, že by od nich mohlo vzejít nebezpečí pro Zemi, resp. pro pozemské lidstvo?

Ptaah  Za posledních 200 let nic nepoukazovalo na to, že by od těchto cizinců mohlo vzejít nějaké takové nebezpečí, ale my jejich úmysly neznáme a neumíme tedy ani s jistotou říct, zda by tomu přece jen jednou nemohlo být tak, že budou mít v úmyslu něco zlého.

Billy  To není zrovna útěcha. Takže můžeme jen doufat, že tito cizí chlapíci jsou natolik mírumilovní jako vy Plejaren a příslušníci vaší federace. Pokud by Zemi a pozemskému lidstvu hrozilo nebezpečí od nepozemšťanů nebo pozemšťanů z budoucnosti, jakpak byste se pak zachovali?

Ptaah  Ty víš, jak jsem ti již zmínil, že naše direktivy by zakročení zakazovaly.

Billy   Vím, ale ani to zrovna není příliš velká útěcha. Lze se jen domnívat, že se vše vyvine mírově, až se jednou uskuteční oficiální kontakty s nepozemšťany nebo pozemšťany z budoucnosti, což už odnepaměti oznamují určitá proroctví.

Ptaah  Co se jednou odehraje, to prokáže čas.

Billy  To je tedy opravdu útěcha nevědět, co se skutečně odehraje. Ale možná je to pro pozemšťany dobře, že to neví. Na druhou stranu se přece také prokázalo, že se předpovědi, stejně jako proroctví, odbývají mávnutím ruky, neboť většina pozemského lidstva se o ně nestará. To také všechna proroctví a jejich uskutečnění odnepaměti prokazovaly, stejně jako tomu bylo i v případě všech vašich a mých předpovědí, které se všechny bez výjimky vyplnily a které se budou nadále vyplňovat i v budoucnosti.