Výňatek z č. 71

Výňatek z 544. oficiálního kontaktního rozhovoru z 1. září 2012

Billy  Když jsem chodil do čtvrté třídy základní školy k panu učiteli Hansi Freiovi, což bylo v roce 1948, tvůj otec Sfath mi vysvětlil, že v Univerzu existuje celkově sedm hlavních přírodních sil (česky také: základní síly nebo základní interakce – pozn. překl.); na jednu stranu tedy gravitace, pak elektromagnetizmus, stejně tak i silná a slabá interakce a dále …

Ptaah  Zastav, nesmíš ty tři další otevřeně zmínit, což ti už můj otec přece zakázal. Ty tři další přírodní síly nejsou zatím pozemských vědcům v oblasti fyziky známé a ani se o nich zatím ještě nesmí dozvědět, neboť příliš brzké poznatky by měly dalekosáhlé následky.

Billy Vždyť už je to v pořádku, promiň, zůstane to zamlčeno. Můj zájem přece netkví v tom, abych vyzradil tajemství mně svěřené, neboť jsem chtěl vlastně mluvit jen o tom, že neexistují jen ty čtyři pozemským fyzikům známé přírodní síly, nýbrž i zbylé tři, které jsou jim ještě neznámé, a existují tak coby určité malé a ultranepatrné částice ohledně gravitace, elektromagnetizmu a silné a slabé interakce. Zahrnuty v oblasti částic jsou i temná energie a temná materie, přičemž určité z těchto částic – jež jsou přece i energie se silami – mají být v dohledné době objeveny, jak jsi mi nedávno řekl. Sice to do té doby ještě nějakou dobu potrvá, ale úspěch je přece podle tvých vysvětlení nutno chápat jako předpověď. Kromě toho, a to asi smím říci, jsou v těch – řekněme sedmi normálních či jednoduchých – elementárních částicích obsažené opět ještě další menší částečky v sedminásobné podobě, které – jak jsme se naučil od Sfath – lze označit jako takzvané ultranepatrné ultra-elementární částice. I když touto výpovědí poukazuji na to, že existuje základní sedmerý řetězec přírodních sil a že existují ještě další částice v těch už známých a ještě neznámých elementárních částicích a že pak teprve pod touto sedmerou řadou začíná to, z čehož prapůvodně vše vzniklo z čisté duchovní energie, tak tím nevyzrazují žádné tajemství, neboť to celé odpovídá Učení ducha, ve kterém tyto věci přece otevřeně uvádím. A protože pozemským fyzikům, obzvláště částicovým fyzikům, chybí niterní a základní vědomosti ohledně vlastní duchovně-energetické stavby těchto věcí, nemohou si ani přece nic počít s tím, o čem hovořím. Musely by to už být přesné údaje a vysvětlení, aby z nich mohli vědci vytěžit užitek. Poznatky fyziků ohledně pravé a základní stavby a přesných souvislostí materie se přece nacházejí stále ještě v materiální oblasti materie, neboť až do dnešní doby nebyli natolik chytří, aby přišli na myšlenku, že původ veškeré materie, všeho existujícího a celkového Univerza vůbec, nelze jednoduše vysvětlit z čistě materiální oblasti. I elementární částice jsou jako takové navzdory svojí energetické nepatrnosti a nenápadnosti stále čistě materiální a nikoliv ještě nemateriální, neboť to nemateriální je čistě duchovně-energetické povahy, a jen tato energie je absolutně jediným původem všech věcí a veškeré materie jakéhokoliv typu. A k materii přitom patří všechno, co je pevně hmotné, kapalné a plynné, což lze lidmi vnímat a nejrůznějšími způsoby měřit a dokazovat, jak mi to tvůj otec vysvětlil podle vaší fyziky. To jemnohmotné a nejjemnějihmotné (Feinststoffliche – pozn. překl.) ovšem sestává z čisté duchovní energie a ta není pro člověka uchopitelná. A jen tato duchovní energie je prapůvod vší existence těch věcí, které může člověk v nějaké podobě uchopit, dokázat a měřit, zatímco do dnešní doby ještě není schopen – a ještě dlouho do budoucna nebude – tvořivě-přírodní duchovní energii dokázat a změřit. Protože ale pozemským vědcům – kteří se zabývají původem života a tím i pevnou, kapalnou a plynnou materií a snaží se ohledně toho vše odůvodnit – chybí i ty nejminimálnější poznatky ohledně energie ducha, ze které vše v absolutním prapůvodu vzešlo a vzniklo, tak jsou ještě velice vzdáleni tomu, aby v tomto směru bádali a získávali poznatky z toho, jakým způsobem z čistě duchovní energie proces vzniku materie vyplývá. Tak jako děti, které se nelibě rýpají ve svém jídle a nenachází v něm to, co jim chutná, tak se rýpají pozemští vědci v oblasti, ve které nemohou nalézt skutečný původ všech věcí. Samozřejmě je v tomto zkoumání nezbytné znát čistě materiální aspekty materie a tyto poznatky pak správně používat, aby se tím nenatropilo neštěstí, avšak chce-li člověk poznat skutečný původ všech věcí, pak v něm musí konečně dozrát poznatek, který tkví v energii ducha. Ten ovšem nemá nic společného s tím, co pozemšťané bludně označují jako »duch«, který jako takový má ztělesňovat to, co je lidské vědomí. Duch, resp. energie ducha, není vědomí, neboť duch nebo právě energie ducha nemyslí a nevytváří »duchovní« vlastnictví (v češtině se říká: duševní vlastnictví – pozn. překl), neboť to je vyhrazeno výhradně materiálnímu vědomí. Takže se u člověka, anebo jiné formy života, nemůže vyskytnout žádná »duchovní nemoc«, nýbrž jen zakalení a nemoc vědomí atd., neboť duch, resp. forma ducha, resp. energie ducha, je zcela tabu a nelze ji ovlivnit žádnými věcmi z materiální oblasti, jako jsou nemoci atd.

Ptaah  Viděno z tohoto pohledu, nelze proti tvým vysvětlením nic namítat. Mylně se mi zdálo, že jsi chtěl otevřeně hovořit o tom, co je třeba činit ohledně …

Billy  Promiň, mýlit se může někdy každý; toho není skutečně nikdo ušetřen. Ovšem tvoje napomenutí, abych nevyzradil nic, co by mohlo přinést jakékoliv škody, je ovšem zcela správně na místě, neboť by se mohlo přece stát, že se jednou prokecnu. Rozumím tomu, že u pozemšťanů, obzvláště pak u fyziků všeho druhu, by mohlo příliš mnoho vědomostí vést ke katastrofálnímu neštěstí, pokud by se mohli dostat příliš brzy k určitým poznatkům. Už jen to, co vyvstalo z příliš brzkého poznání ohledně jaderné fyziky, dokazuje úděsnou měrou, co způsobí příliš brzké poznatky, pokud se mohou uplatnit v praxi. Tak by mohly nastat další a ještě hrůznější katastrofy, pokud by se mohly získat ohledně částicové fyziky příliš brzké poznatky a v důsledku toho by se sériově vyráběly nové zbraně, ještě katastrofálnější než ty atomové. Jak mi Sfath jednou vysvětlil, mohlo by to být v případě ultra-elementárních částic absolutně možné, pokud by se měly zneužít za účelem destrukce. Bylo by ale možná dobré, kdybys ke všemu tomu, co jsem řekl, mohl přispět ještě svým dílem, ale prosím jednoduše, aby tomu, co řekneš, všichni zájemci rozuměli.

Ptaah  To rád udělám. Mám-li to vyložit jednoduše, tak by příliš brzké poznání mohlo vést k závažným následkům tak, jako se to stalo příliš brzkým získáním poznatků ve věci štěpení atomu. Už jen tyto poznatky způsobily krajně zhoubné, nebezpečné, negativní a katastrofální následky pro pozemské lidstvo, jakož ale i obrovské škody a zničení celé fauny, flóry a klimatu, které už nelze napravit a které přetrvávají do současné doby a budou trvat až do doby budoucí. To, že se poznatky ohledně atomové techniky a jejího využití používaly a používají v podobě nukleárních bomb a zbraní atd. za účelem hromadného vyhlazování lidí a jejich úskočného vraždění – nemluvě o obrovském zničení lidských vymožeností válkami atd. –, což pozemskému lidstvu přineslo a přináší smrt, neštěstí a zhoubu, to jsou katastrofální následky jednoho z mnoha příliš brzkých poznatků ohledně fyzikálních zákonů, jejich hodnot a možností. Zmínit je k tomu nutno i dalekosáhlé následky plynoucí z jaderných elektráren, které z důvodů přímého nebo nepřímého technického selhání vyvolaného přírodními silami (základních interakcí – pozn. překl.) ozářily na velmi dlouhou dobu velmi široké oblasti a učinily je neobyvatelnými. Nemluvě o ozáření lidí, zvířat a zvířeny, což vedlo a nadále povede k bezpočtu úmrtím, vážným poškozením novorozenců a děsivým mutacím. Protože si pozemští vědci – nejenom fyzici, nýbrž vědci ve všech odvětvích – nejsou vědomi své skutečné odpovědnosti ohledně svého bádání a poznatků, což se prokázalo za poslední čtyři tisíciletí, tak je každý nový vědecký poznatek nebezpečný vůči životu, fauně, flóře a lidstvu, pokud se přitom jedná o cokoliv nového jakéhokoliv druhu, co lze nějak použít destruktivně a život poškozujícím způsobem. Z tohoto důvodu se musí zabránit tomu, aby se přinejmenším naše vysoce rozvinuté, velmi rozsáhlé a pokročilé technické, fyzikální, lékařské, biologické, chemické, astronomické atd. poznatky, znalosti, praktiky, schopnosti, možnosti a politika atd. vysvětlovaly a předávaly pozemšťanům, neboť ti by v důsledku své nezodpovědnosti natropili ještě mnohem větší škody, než tak učinili v posledních tisíciletích a nadále tak činí. Podle našich direktiv nesmíme zmínit ani veliké a rozsáhlé lékařské poznatky a praktiky, neboť i nám známé poznatky lékařské vědy by pozemšťané nezodpovědně a nemilosrdně zneužili, ať už by tím účelem bylo týrání, špionáž, anebo v tom smyslu, že by z toho sami pro sebe vytěžili užitek vládychtiví lidé, anebo všelijaké mocnosti. Např. by si tito lidé chtěli prodloužit svůj život o mnohá desetiletí, či dokonce staletí, a vládnout tak nad svými národy jako nemilosrdní, bezskrupulózní, brutální a v mnoha ohledech zvrácení mocichtivci. Naše direktivy nám tak zakazují, abychom vydali naše vědomosti takovýmto ještě nesmírně barbarským a nezodpovědným lidem, přičemž zvrácení žel nejsou jen jednotliví mocichtivci, nýbrž většina pozemského lidstva, takže jim nesmí být zprostředkováno vyšší vědění ve zmíněných oblastech. V dnešní mase pozemského lidstva, která čítá více jako osm miliard pozemšťanů, lze skutečně zmínit jen minoritu, která se snaží o opravdovou lidskost a skutečné lidství. A je to skutečně jen tato menšina, která se vědomě snaží o evoluci vědomí s ohledem na vnímání, poznávání a následování tvořivě-přírodních zákonů a přikázání. Jediná cesta pomoci ve všeobecné podobě spočívá proto jen v tom, že poskytujeme impulsně určitou pomoc ohledně vývoje čestnosti pozemského lidstva, aby se učilo vnímat tvořivě-přírodní zákony, osvojit si je a postupně je realizovat pokrokovým způsobem. U určitých lidstev se tedy snažíme, poučit nenápadné osoby prostřednictvím impulsů univerzálně platných tvořivě-přírodních zákonů a přikázání, aby mohly u svých národů být činné ve vyučující podobě, avšak aniž by samy měly tušení o tom, že se jim dostává impulzního poučení. Na světech, na kterých existují větší skupiny nejdávnějších potomků Nokodemionovy linie, se – pokud tyto světy dosáhly určité evolutivní úrovně vědomí – začlení moudří mezi lid, kteří pak poskytují poučení. Podobně to je také u pozemšťanů, přičemž na Zemi se to vztahuje na přímou linii prorocké činnosti Nokodemiona, do které je vřazen větší počet starých účastníků mise, což ti přece nemusím speciálně vysvětlovat. …

Billy  … Přelidnění ale páchá škody, a to stále více, neboť nezadržitelně roste a s ním roste i všechno možné zlo, které z něho plyne, a vyskytuje se stále více přírodních katastrof. Soukromě jsi mně na toto téma posledně řekl, že v důsledku lidstvem vyvolané změny klimatu se velmi výrazně oteplují světové oceány, a tím by se mohl zhroutit takzvaný globální oceánický výměník, který prohání vodu všemi světovými oceány.

Ptaah  Tak tomu je, neboť pokud se zhroutí globální oceánický výměník, který proudí coby mocný proud oceány a stále smíchává jejich vodstva, pak by se zastavily pohyby moří, což by pak znamenalo, že vymizí většina všeho života na Zemi. Už v dnešní době je to velmi špatné, neboť světová moře se povážlivě silně oteplila, a sice v posledních 17,9 letech s takovou tepelnou energií, která se musí počítat na dvě (2) miliardy atomových bomb v Hirošimě. Země se už dnes nachází vinou pozemšťanů uprostřed tohoto zničujícího procesu, přičemž se moře a globální oceánický výměník s rostoucí nebezpečností stále více oteplují.

Billy  Tady nepomůže žádné mluvení ani varování, stejně jako nepomůže ani ohledně všeho ostatního zla, jako např. ohledně toho, že se v obrovském množství masově pěstuje hovězí dobytek, prasata, další zvířata a veškerá drůbež, aby se zvládl uspokojit hlad lidí po mase. Že se ale přitom pěstuje a produkuje obrovské množství a tuny potravin jen pro tato zvířata, aby se mohla krmit, o tom není světové obyvatelstvo zpraveno, jakož ani ohledně toho, že se obrovské množství rostlinných potravin přeměňuje v biopalivo, aby se tím poháněla motorová vozidla. A to vše se bez rozpaků děje působením světových koncernů a bezskrupulózních zemědělců atd., kteří chtějí vydělávat jen peníze a stále bohatnout, zatímco na Zemi milióny lidí hladoví a umírá hladem. Ale i o tom jsme mluvili už často, přičemž s tebou nyní chci prohovořit něco, co je skutečně nepotěšitelné …

Billy     … Pak mám jednu otázku, která se vztahuje na neandertálce, resp. na jejich vymření. Neustále se o nich objevují televizní pořady a vychází články v novinách a časopisech, přičemž ale vědci dodnes nevědí, jaký byl skutečně důvod jejich vymření. Existují o tom nejrůznější neprokazatelné teorie, kromě jiného i ta, že neandertálci byli vyhlazeni tehdy se objevujícími lidmi Homo sapiens, jak jsi ale i sám jednou řekl. Ale souhlasí to tak skutečně do posledního detailu? My dva jsme o tom hovořili kromě jiného i 11. srpna 2008 při 469. kontaktním rozhovoru, v němž jsi řekl následující: (výňatek z bloku č. 11, strana 422, věty 135–139):

            Ptaah

135.     Bylo to skutečně tak, že se na nejrůznějších místech smísil moderní člověk s neandertálcem a zplodil potomky.

136.     To ale nebylo pravidlem, nýbrž spíše vzácnou událostí.

137.     Pravidlem bylo totiž to, že moderní lidé dělali na neandertálce hony a zabíjeli je, aby je využili jako potravu, neboť dřívější Homo sapiens byli lidožravci, a jako takoví neandertálce postupně vyhubili.

138.     Moderní lidé částečně drželi neandertálce jako vězně, kteří byli při potřebě stravy zabiti a snědeni.

139.     Tito zajatci byli při určitých příležitostech používáni i k tomu, aby s nimi Homo sapiens prováděli sexuální styky, což platilo pro obě pohlaví, takže se určitým neandertálským ženám a Homo sapiens narodili hybridní potomci, což ovšem nebylo příliš časté.

K tomu se tě chci nyní zeptat, zda to, co jsi vysvětlil, je ohledně vymření neandertálců vyčerpávající, anebo zda tam ještě hrály roli i další faktory? Později jsi přece jednou říkal, že vymření těchto pravěkých lidí nenastalo jen z důvodu výskytu tehdejšího moderního člověka, i když ten různé skupiny neandertálců vyhubil. Dnes se ostatně označení neandertálec píše také s »th«, tedy Neanderthaler (německy – pozn. překl.). Proč ani nevím. Mohl bys mi teď o těchto pravěkých lidech a jejich okolí atd. různě něco vysvětlit, jakož i o tom, zda snad neexistovaly i další důvody pro jejich vymření než ty, které jsi mi uvedl? Našim vědcům totiž stále není ještě jasné, jaký byl skutečný důvod jejich vymření, takže se jejich názory rozchází. Mohl bys snad do této věci vnést trochu více světla?

Ptaah  Co jsem ti řekl v mém vysvětlení při 469. kontaktním rozhovoru je ovšem správně. Pokud se na to celé ale dotazuješ způsobem, zda je tím vysvětleno obsažně vše do posledního detailu, pak je k tomu zapotřebí říct, že tomu tak není. Tehdy se vyskytující moderní lidé skutečně vyhubili celé skupiny a společenství neandertálců, ale jejich definitivní vymření způsobily rovněž vlivy anatomické a ty, jež souvisely s přirozenou přeměnou klimatu. To jsou vlivy, které jsem dosud nikdy nezmínil a které nakonec existenci těchto pravěkých lidí ukončily. Ze západní Asie sice přišli do Evropy moderní lidé, kteří často jedli lidské maso a byli anatomicky mnohem vyvinutější než neandertálci, na které pořádali hony, zabíjeli je a využívali je coby stravu, avšak – jak už bylo řečeno – existují i další důležité faktory, které vedly k vymření těchto pravěkých lidí. Mám-li ale nyní zmínit ještě další důležité věci, pak to udělám rád s tím, že se budu opírat o naše záznamy, které vlastníme a které jsou mi známé. Nebudu ale postupovat chronologicky, nýbrž jednoduše tak, jak si na ta fakta v tomto okamžiku vzpomínám. Nejprve budiž řečeno, že to, co jsem vysvětlil ohledně lidožroutství moderního člověka a ohledně sexuálních styků mezi ním a neandertálcem, opravdu odpovídá tehdejší skutečnosti. Neandertálci se sice prosazovali proti všem nesnázím tehdejší doby během období o něco delším než 250 000 let, avšak jejich tělesný a metabolický vývoj byl přizpůsoben na tehdy převládající velmi studené klima. To je nakonec definitivně přivedlo do záhuby, neboť když se v krátké době vyskytly extrémně silné klimatické změny, způsobily neandertálcům krajní obtíže s ohledem na obstarávání potravy, načež jich mnoho začalo trpět hladem. To vedlo časem nejenom k degenerativním následkům, nýbrž často i k úmrtím. Navzdory své divokosti to mezi sebou byli družné bytosti a drželi pevně při sobě. Současně však žili jen v malých skupinách a jejich celkový počet vždy zůstával malý. Pokud se u nich vyskytly nemoci, pak se společně starali a pečovali o nemocné. Jejich strava sestávala hlavně z masa, které získávali patřičným lovem všelijakých malých a velkých zvířat, přičemž o maso se pak mezi sebou dělili podivuhodně družným způsobem. Živili se ale také bobulemi, plody a rostlinami, přičemž však maso stále zůstávalo jejich hlavní stravou, jelikož bylo zcela mimořádně nezbytné pro jejich celkovou tělesnou stavbu. V podstatě ale stravu špatně využívali, k čemuž se chci později ještě jednou vyjádřit. Tělesně byli velmi silní, a navíc byla celá jejich vnitřní a vnější tělesná stavba krajně robustní a zaměřená na to, aby mohli zvládat velký chlad. To bylo obzvláště důležité, neboť přece žili ve velmi studeném období. Rovněž byli chytří a disponovali vlastním, byť ještě primitivním jazykem. Svůj život vedli v úrodných lovných oblastech tehdejších lesů, ve kterých také žili a znali bezpečná útočiště, pod jejichž ochranou měli i svá obydlí. To celé se ale neobvykle rychle změnilo, když se před asi 45 000 lety začalo dramaticky měnit klima, krom toho, že se objevili moderní lidé a pořádali na ně hony, drželi je v zajetí a provozovali s nimi sexuální styky. Avšak když došlo na nedostatek potravin, tak je také zabíjeli a jedli.

Nastávající klimatická změna změnila postupně i lesy a krajinu, načež vznikly obrovské volné plochy země, na kterých se neandertálci nemohli udržet a v důsledku své těžkopádnosti ani lovit. Jejich doménou byly lesy, ve kterých se mohli lovné zvěři přiblížit a usmrtit ji svými primitivními, těžkými a kamennými hroty opatřenými kopími. Tyto těžké nástroje k zabíjení, těžkopádnost a neobratnost neandertálců jim znemožňovaly se na širých a otevřených pláních prosadit. Kromě toho se v otevřené krajině nemohli připlížit k divoké zvěři, neboť ta velmi rychle uprchla, když spatřila člověka nebo ho jen zavětřila. Tak se neandertálci schovávali v nyní již řidších lesích, kde měli ale stále větší těžkosti něco ulovit, neboť prořídlé lesní oblasti jim neskýtaly už žádné úkryty, aby se připlížili ke zvěři. Dále vyplynulo, že neandertálci nedokázali dostatečně využít výživné látky z masa, rostlin, bobulovin a plodů a efektivně je proměnit v energii, takže museli stále hodně jíst. Buňky, buněčné energie a síly pravěkých lidí byly zcela jinak uzpůsobeny než u mnohem lehčích a obratněji stavěných moderních lidí. U neandertálců byl celý metabolizmus zaměřen na výrobu tepla, což bylo v důsledku tehdy vládnoucího chladu absolutně nezbytné. U vyskytnuvších se moderních lidí, kteří byli vůči neandertálcům přímo hubení a vykazovali zcela jiné vlastnosti než neohrabaní pravěcí lidé, tomu bylo zcela jinak. A protože neandertálcům čím dál více chyběla potrava, vedlo to přirozeně k tomu, že mnoho z nich zahynulo hladem, zatímco jiní byli loveni a zajímání lidožravými moderními lidmi, aby sloužili jako vítané sexuální objekty anebo v případě nouze coby potrava.

Protože ze sexuálních aktů neandertálců a moderních lidí byli plozeni i potomci, vyplynulo, že tito potomci vykazovali stále více vlastností moderního člověka. To je tedy další faktor, jenž vedl k vymření a vyhubení čistých neandertálců. A protože evoluce nikdy neustává, vyplynulo, že i moderní lidé se dále vyvíjeli až k dnešnímu rodu Homo sapiens sapiens, přičemž dědictví neandertálců se dodnes uchovalo v genomu mnoha pozemšťanů. Neandertálci sice vymřeli před téměř 30 000 lety, ale jejich genové dědictví přetrvává dodnes a bude z generace na generaci předáváno i do budoucnosti. Ohledně potomstva neandertálců, ať už přímého nebo toho, při jehož zrodu působili i moderní lidé, je potřeba vysvětlit, že i v tomto ohledu hrály roli faktory vymření. Vůči modernímu člověku vykazují neandertálci větší lebky, což velmi komplikovalo porody. Porodní kanál se totiž často nemohl dostatečně rozšířit, pročež mnoho ženských bytostí při porodech zemřelo, anebo zemřelo v důsledku těžkých a životu nebezpečných infekcí. Porody tedy byly u neandertálců mimořádně komplikované, náročné a často smrtelné, což byl také důvod, proč se tito pravěcí lidé silně nerozmnožili a vyskytovali se jen v malých skupinách. Kromě dědičné výbavy neandertálců nalezly cestu k pozemšťanům, žijícím v dnešní Evropě, i stopy dědičné výbavy jiných blízkých příbuzných. Dnes sice už mezi 8 miliardami pozemšťanů žádní čistí neandertálci neexistují, ale v genomu mnoha pozemšťanů je jejich dědičná výbava ještě více či méně obsažena. A skutečností je, jak říkáš, že pozemští vědci zastávají mnoho teorií o neandertálcích, kteří už dnes v čisté podobě přibližně 30 000 let neexistují. Člověk se musí skutečně ptát, zda neandertálci opravdu vymřeli, neboť jejich dědictví je ještě dnes v malých částech – totiž až ze sedmi procent – obsaženo v genomu mnoha pozemšťanů. A pozorujeme-li určité pozemšťany dnešní doby, pak bychom se skutečně mohli domnívat, že neandertálci ještě nevymřeli. Už jen tento fakt neandertálského dědictví v genomu mnoha dnešních pozemšťanů dokazuje, že tito pravěcí lidé měli s moderním člověkem pohlavně sexuální vztahy, z čehož vzešli potomci, kteří se přes mnoho generací dále rozmnožovali a své dědictví předávali dál – až do dnešní doby.

Billy     Pak je tedy i toto jasné. Děkuji. V posledních týdnech jsem neustále dotazován na dění ohledně teroristického útoku 11. září 2001 v New Yorku. Také v televizi se vysílají pořady ohledně spikleneckých teorií v souvislosti s událostmi z 11. září 2001. V této věci pak převládá např. i spiklenecká teorie, že americká vláda tuto katastrofu způsobila sama a nechala s pomocí CIA atd. obě věže naplnit výbušninou a následně odstřelit, načež se pak zřítily. Když dovolíš, chtěl bych dnes zavést rozhovor na USA, na jejich předchozí prezidenty a celosvětové intriky, politiku a chování USA. Samozřejmě pak budou opět superchytří lidé nadávat – jako určití velkohubí novináři určitých deníků –, že ty a já při našich rozhovorech prý politizujeme a to ještě na veřejnosti, jakmile ty kontaktní zprávy budou sepsané a uveřejněné. Žel jsou tito hlupáci a nuly – kteří se tímto zlomyslným a negativním způsobem vyjadřují coby samozvaní žurnalisté – nedostatečně inteligentní na to, aby si uvědomili a pochopili, že ty i já vyjadřujeme jen naše svobodné mínění ke stavu věcí a že nevykládáme nic jiného než skutečnosti a ukazujeme možnosti, které mohou vyvstat z nešvarů.

Ptaah  Samozřejmě jsem srozuměn s rozhovorem s tebou ve zmíněné podobě, neboť je zapotřebí říci a vysvětlit mnohé a poukázat na možnosti, které mohou vzniknout z dalekosáhlých, rozličných, chybných a různých forem chování a politiky USA. Pokud mám ale nejprve něco vysvětlit ohledně teorie spiknutí, která je ohledně 11. září 2001 celosvětově rozšířená, a sice nejenom v USA, tak je třeba říct, že ta skutečně odpovídá nesmyslné spiklenecké teorii. Vpravdě se vše odehrálo tak, jak vyplynulo z objasnění odborníků a tajných služeb. Ohledně tohoto zločinu Al-Káidy však nicméně existovaly určité drobné poznatky tajných služeb, které americký prezident George W. Bush také dostal na vědomí, jež ovšem zcela ignoroval. Totéž se stalo i v případě několika málo zodpovědných lidí v CIA, totiž pouhých tří osob – které o tom vágně věděly – a nevzaly to vážně do té míry, do jaké to bývaly měly a musely učinit. Ignorance na Bushově straně se jednak odehrála z pouhé hlouposti a jednak z důvodů v něm hluboko zakořeněných, jen z části vědomých, zmatených myšlenek, že totiž v případě nějaké teroristické katastrofy bude mít záminku proti stále hrozícímu terorizmu v celosvětové podobě. Jak jsme byli schopni objasnit, vágní poznatky těch tří lidí ze CIA – dvou agentů a jednoho nadřízeného – se týkaly toho, že teroristický útok na USA by mohl být pravděpodobný, přičemž se ale vůbec žádné domněnky nevztahovaly na obě věže WTC. Domněnka byla jednoduše všeobecná. US prezident G. W. Bush nemohl ve své zmatené hlouposti natolik dalece předem vykalkulovat skutečné nebezpečí, aby býval nařídil přísná opatření a rovněž ve velkém měřítku zmobilizoval CIA, za účelem vytvoření přesných objasnění a zavedení předběžných bezpečnostních opatření v celostátní podobě. Jak ukázaly naše výpočty pravděpodobnosti, byla bývala tato bezpečnostní opatření skutečně možná, avšak selháním amerického prezidenta a tří lidí ze CIA se vše odehrálo jinak. To bylo ovšem zjevné už v roce 1976, když ti moje dcera Semjase učinila předpovědi ohledně této věci a zavázala tě mlčenlivostí. Stejnou předpověď ti ještě jednou učinil i Quetzal v roce 1986. Asi se na to pamatuješ.

Billy     Ano, je to tak, neboť mi bylo pekelně zle, když mi Semjase sdělila tuto předpověď a že tam bude asi 3000 mrtvých. Stejně mi bylo i podruhé, v roce 1986, když Quetzal toto opětovně zmínil a vysvětlil mi, co se skutečně přihodí. Je jednoduše nepochopitelné, proč americký národ volí do vlády takovéto nuly a hlupáky, kteří pak zemi přináší jen nestvůrné škody tak, jak se to dělo pořád a stále od nepaměti. Člověk nemůže jinak než pomyslet na ty nejdůležitější věci a faktory, které přináší nestvůrně mnoho bídy ve světě a které vyvolali prezidenti USA. Podívej se tady, faxem z 9. srpna jsem obdržel z Německa tento seznam několika mála z těch 43 amerických prezidentů, kteří neobyčejně extrémně vyčnívají v jejich kriminálních a zločineckých intrikách. Ze seznamu vyplývá, že Barack Obama je vlastně přece teprve 43. a nikoliv 44. americký prezident, neboť jeden z nich, Grover Cleveland, byl zvolen za prezidenta dvakrát v různých dobách, tedy 4. března 1885, a svůj úřad zastával až do 4. března 1889. Čtyři roky později, 4. března 1893, byl opět zvolen a zůstal v úřadě do 4. března 1897. Tento muž byl tedy jak 22., tak také 23. americkým prezidentem, a tím pádem jediný, který zastával dvě volební období, které nenásledovala přímo po sobě. V důsledku toho nelze, aby Grover Cleveland byl považován za dva různé prezidenty. Avšak takovéto nejasnosti se v USA objevují od doby jejich existence, a platí to tak až do dnešního dne. Ale zpátky ke kriminálním a zločineckým intrikám různých amerických prezidentů, které jdou na vrub např. prezidentu Williamu McKinleymu, který byl v roce 1898 vlastní původce vojenského střetnutí se Španělskem, které válečné tažení prohrálo. McKinley vytvořil exklávu Guantánamo na Kubě, kde pak od roku 2002 George W. Bush nechával uvěznit a mučit politické vězně, což se ještě dnes provozuje v tomto zajateckém táboře a táboře mučení. Ronald Reagan, někdejší špatný herec a málo inteligentní člověk byl na výplatní listině FBI coby špicl T-10, který jako takový pro FBI v průběhu času udal více jak 50 kolegů, herců, coby komunisty. Prezident Jimmy Carter, farmář na ořechové farmě, dal v roce 1979 CIA rozkaz k podpoře islámských Guerilla-bojovníků v Afghánistánu, kde probíhala občanská válka, do které se také přimíchal Sovětský svaz. Byly s tím spjaté i dodávky zbraní, které pak po vítězství nad komunistickou vládou Afghánistánu používaly od roku 1992 milice, které mezi sebou od té doby bojovaly, přičemž pak z toho vzešla brutální, násilnická a nábožensky-fanatická skupina Taliban, která od té doby terorizovala lid. Tak dalece to mohlo zajít jen proto, že se Jimmy Carter vměšoval do konfliktu v Afghánistánu a nechal tam CIA dělat, co si zamane. To celé tam pak hnisalo po léta a nakonec to vedlo k další islamistické organizaci, Al-Káida, kterou pak byla přivozena katastrofa 11. září 2001 v New Yorku. Ani prezident John F. Kennedy nebyl lepší, neboť v roce 1963 vydal tajně zákon, který mu umožnil tisknout obrovské množství peněz, z čehož ministerstvo financí vydalo 4,2 miliardy dolarů. Tyto peníze, resp. bankovky, nepatřily USA, nýbrž jedné skupině soukromých bank, které se v roce 1913 spojily do Federálního rezervního systému (Fed). Americký stát nemá právo, aby sám tiskl bankovky, neboť to smí jen Fed, od kterého si vláda musí peníze půjčit a na jehož bankovkách stojí »Federal Reserve Note«, zatímco na Kennedyho bankovkách »United States Note«. Viděno ze strany Fedu se tedy jednalo v případě bankovek Kennedyho o falešné peníze, které Lyndon B. Johnson, což byl nástupce Kennedyho, svým prvním úředním výkonem opět stáhl z oběhu poté, co byl Kennedy v roce 1963 zavražděn. Pak tu byl prezident George Washington, který sedmiletou válkou v letech 1756-1763 vyvolal vlastně první světovou válku, načež se tedy již konaly tři světové války a nikoliv teprve dvě. To už mi sice říkal tvůj otec Sfath, ale zcela jsem na to zapomněl, načež jsem na to opět narazil až teprve pomocí těchto záznamů zde. Nuže, Washington byl coby vojenský vůdce ve válce o nezávislost a také coby liberální myslitel při vypracovávání ústavy mazaný vůdce státu. Ve věku 22 let byl ještě britský důstojník v amerických koloniích. Přitom se pak účastnil incidentu, ze kterého v podstatě vzešla skutečná první světová válka, která otřásla světem. V roce 1754 hlídkoval se 160 vojáky v údolí Ohia mezi britskou a francouzskou oblastí. V květnu tohoto roku Francouzi vyslali jednoho diplomata, aby přiměl Washingtona odejít z jejich oblasti. Ten ovšem nechal do sboru diplomatů zahájit palbu, následkem čehož byl tento francouzský vyjednavač spolu s asi 13 jej doprovázejícími vojáky cíleně zavražděn, a sice v naději Washingtona, že tím bude moci Francouze a Brity poštvat proti sobě, neboť jen takovýto konflikt obou koloniálních mocností mohl vést k úspěchu americké války o nezávislost. Tento zločin vedl k rozpoutání takzvané francouzsko-indiánské války, z čehož o dva roky později vznikly krvavé konflikty mezi evropskými mocnostmi, a tím sedmiletá válka, která se roznesla do Ameriky, Evropy a Asie – a byla tedy celosvětová. Proto to byla ta vlastní první světová válka, což se ovšem světovému obyvatelstvu zatajuje. Proto byla a je stále řeč o hrozící třetí světové válce; pokud by tedy následně mělo dojít z důvodu mocichtíče nějakých chorých státních mocnářů k další válce zasahující celý svět, pak by se jednalo o čtvrtou světovou válku. To jsem v běhu let zcela zapomněl, neboť jsem si na to – co mi Sfath ohledně první světové války řekl – vzpomněl teprve poté, co se mi před oči dostal tento soupis. Tak zločinecký jako Washington byl i prezident Andrew Jackson, kterému se musí dát za vinu zodpovědnost za první a dosud největší etnickou čistku v dějinách US-Ameriky. Zločinecky nechal vyhnat 100 000 indiánů ze svých domovů, přičemž však již jako voják si nemilosrdně a vražedně počínal proti původním obyvatelům země, mnoho jich pozabíjel anebo vyhnal. Dne 28. května 1830 podepsal takzvaný »Indian Removal Act« (zákon o odsunu indiánů), což znamenalo rozsudek smrti pro bezpočet dalších indiánů, neboť tento zákon umožnil přesídlení indiánských kmenů za účelem vytvoření oblastí sídel pro bílé farmáře atd. Tak přišla na jednu stranu přibližně čtvrtina všech deportovaných indiánů o život proto, že je zabili bílí, anebo – na stranu druhou – proto, že nepřežili násilné pochody do vzdálených deportačních míst, resp. reservací a bídně zhynuli. Provinil se i prezident Franklin D. Roosevelt, a sice tím, že útok na Pearl Harbour chtěl a vyprovokoval. To ovšem bylo zjištěno teprve o 60 let později někdejším důstojníkem námořnictva Robertem Stinnettem. Jeden odborník k tomu řekl: »Bylo zapotřebí takovéhoto činu, aby se americký národ okamžitě a naprosto obrátil a byl pro válku«. Roosevelt nutil Japonce obchodním embargem k donucovacím opatřením, které přišly v platnost protiúderem vůči embargu – takže tedy v podobě útoku na Pearl Harbour, při kterém přišlo o život 2403 lidí a zraněno bylo 1178 lidí. 14 válečných lodí bylo zničeno a 320 letounů bylo zničeno nebo vážně poškozeno. 90% všech US-Američanů bylo nejprve proti vstupu do druhé světové války (resp. třetí světové války), po Pearl Harbouru však národ rovněž volal po válce. Roosevelt se ostatně dozvěděl od tajných služeb o hrozícím útoku, ale rovněž nereagoval, aby něčemu zabránil – jako ani George W. Bush, když šlo o to, zabránit teroristické katastrofě z 11. září 2001. Dále tu byl prezident John Adams, stoupenec monarchie, který by býval rád viděl, aby v tehdejší Americe býval vládl král, přičemž chtěl skutečně vystavět americkou diktaturu. Tak se přihodilo, že využil příležitosti – když došlo v roce 1798 ke konfliktu s Francií – aby vydal jeden z asi nejspornějších zákonů US-Ameriky, totiž takzvaný »Alien and Sedition Acts« (Zákon o cizincích a pobuřování), jenž se skládá ze čtyř částí a prezidenta opravňuje k tomu, nechat zatknout a vyhostit jakéhokoliv cizince v zemi. Útokem na první článek ústavy, který garantuje svobodu tisku, nadto určil, že zveřejnění »falešných a zlovolných spisů« proti prezidentovi bylo trestné a mohlo být stíhané. To vedlo k tomu, že během funkčního období Johna Adamse byl bezpočet lidí na základě tohoto zákona obviněn a odsouzen. Své plány k ustanovení diktatury nemohl uskutečnit jen proto, že nebyl znovu zvolen. Prezident Thomas Jefferson, jeho nástupce, pak tři ze čtyř článků zákona opět okamžitě zrušil a zneplatnil. Zákon »Alien Enemies Act« – který dovoluje, aby lidé pocházející ze států, jež válčí či válčily s US-Amerikou, mohli být vyhoštěni – ovšem existuje dokonce ještě v dnešní době. Kromě těch dosud uvedených prezidentů USA, kteří vyvolali velká zla, by bylo možné uvést ještě mnohé další, což by ovšem vedlo příliš daleko, takže tedy chci uvést už jen další dva. Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta. Lincoln proklamoval dne 22. srpna 1862, že jeho nejvyšší cíl je udržení Unie, tedy sjednocení amerických spolkových států, neboť v této Unii mezi tradičním jihem a moderním severem vznikl hluboký rozkol, takže se to celé již řadu let drobilo. Dále se vyjádřil, že kdyby mohl zachránit unii, aniž by musel osvobodit jediného otroka, pak by to udělal. Tento výrok byl přesně v protikladu k tomu, proč byl zvolen prezidentem, neboť totiž proklamoval zrušení otroctví v USA. V protikladu k tomu slíbil již během volebního souboje v roce 1860, že otroctví prý zrušit nechce, přičemž otroctví ovšem už v nově vznikajících spolkových státech nemělo být akceptováno. Následkem toho odmítly jižní státy Lincolna coby prezidenta. Prezidentský protimluv následoval tedy další protimluv, načež sedm spolkových států vystoupilo z Unie a založily konfederaci, což byl začátek americké občanské války, která trvala od 1861 do 1865. Jih bojoval za svůj tradiční společenský systém, zatímco na severu nebyl žádný válečný důvod po ruce, aby se proti jihu vedla válka. V důsledku toho vymyslel Abraham Lincoln důvod války, načež dne 1. ledna 1863 vyhlásil proklamaci emancipace, podle které byli všichni otroci volní. To ale nebylo nic jiného než zlý trik, aby se z politické války začal boj za zrušení otroctví. Tím se přivodilo jižním státům konfederace dvojí oslabení, neboť okamžitě se více jak tři miliony otroků v jižních státech stalo spojenci severu, načež se mnoho z nich připojilo k boji proti jižním státům, přičemž mnohé z nich stál samozřejmě boj i život. Je-li nyní nakonec řeč o americkém prezidentovi Theodore Rooseveltovi, pak je potřeba říct, že ani on není bez úhony. Když USA zvítězily ve španělsko-americké válce v roce 1898 a vztyčily se na světovou mocnost, z někdejších britských kolonií se od nynějška stala koloniální mocnost, přičemž ostrovy Guam, Kuba, Filipíny a Porto Rico převzaly Spojené státy od Španělska. Protože se ale na Filipínách zvedl odpor proti nové koloniální moci USA, lid se začal bránit. Když byl pak v září 1901 Theodore Roosevelt zvolen prezidentem v USA, stalo se – aniž by byl celé dva týdny ve funkci – že bylo zabito více jak 50 amerických vojáků při partyzánském přepadení na filipínském ostrově Samar. Roosevelt – pln nenávisti a touhy po odplatě – přikázal generálovi Jacobovi H. Smithovi, aby tento problém partyzánské války na Filipínách jednou pro vždy definitivně vyřešil tím, že se nebudou brát zajatci, nýbrž měli být všichni pozabíjeni a spáleni, a sice čím více, tím lépe. Tento zločinecký povel vedl k takzvanému filipínskému masakru u vesnice Balangiga, při kterém bylo mučeno, zabito a zmasakrováno přibližně 50 000 lidí. V první řadě to ale nebyli partyzánští bojovníci, nýbrž civilisté – staří lidé, ženy a děti. Generál Jacob H. Smith byl vhodný pro tuto akci, neboť byl proslulý svou brutalitou, nedůstojností vůči lidem a zuřivou touhou po vraždění, neboť již v roce 1890 si udělal jméno coby zabiják a vrah při Masakru u potoka Wounded Knee, když tam američtí vojáci masovým a bestiálním způsobem pozabíjeli a zmasakrovali ženy, děti a muže indiánů z kmene Siuxů (Minnecaonjou-Lakota-Sioux – pozn. překl.). Když pak byl za to generál v roce 1902 postaven před vojenský soud, následovalo z důvodu tlaku americké vlády zproštění obvinění, načež pak za jeho tisícinásobné vraždění nebyl pohnán k zodpovědnosti. V nadcházejícím listopadu bude opět většina obyvatelstva USA, obzvláště pak republikáni, vzývat a podporovat takovou obří nulu a psychopatické číslo nejvyššího kalibru, aby ho oslavovali americkým prezidentem. A pokud se tento Romney dostane k moci, pak mohou USA a svět zřejmě opět očekávat něco, co přesáhne všechny meze.

Ptaah  K tomu je zapotřebí říct, že tento muž, Mitt Romney, se zasazuje jen o své vlastní zájmy, neboť to, co vyžaduje lid a země jsou mu všechno možné, jen ne důležité. Stejným způsobem skutečně jednalo mnoho dřívějších prezidentů USA, jak jsem ti již dříve jednou vysvětlil a také uvedl určitá kriminální a zločinecká jednání, kterými se provinili. A pokud jde o výpovědi obsažené v tomto faxu, tak ty mohu jen potvrdit. Ohledně výsledku voleb je třeba říct, že pro tohoto muže Romneyho bude hlasovat žel příliš mnoho zaujatých finančních magnátů a naivek z lidu. Ovšem dříve než se toto hlasování bude moci za dva měsíce 6. listopadu uskutečnit, bude volební boj zastíněn nestvůrnou větrnou smrští, jaká se od nepaměti neobjevila a ta si na východním pobřeží USA vyžádá nestvůrné škody takového rozsahu, jaké to v Americe ještě nikdy nebylo. Bouře si žel vyžádá i kolem 60 lidských životů. Tato mocná větrná smršť bude ale pouhý začátek dalších takových a ještě mnohem ničivějších větrných smrští, které v budoucnosti celosvětově přivodí ještě mnohem horší zničení než ty, které se vyskytnou v podobě příchozí větrné smršti koncem měsíce října. Skutečností v této věci je, že za to musí nést vinu pozemské lidstvo, a sice v důsledku vzniklého a stále se rozšiřujícího přelidnění, z něhož vychází nestvůrně a závažně zničující působení na celou přírodu, její koloběh a tím i na klima. Toto zmiňuji ve formě předpovědi proto, že touto nadcházející závažnou přírodní událostí budou aktivity okolo volebního boje nakrátko přerušeny, přičemž pak Romney panovačně a nezodpovědně okamžitě po bouři využije šanci, aby pro sebe znovu udělal propagandu, což přesně odpovídá jeho psychopatické, velikášské, egoistické a nezodpovědné povaze, což by mělo jeho stoupence a voliče vést k zamyšlení. Zatímco Obama vnímá svou prezidentskou povinnost a zodpovědnost a bude se starat o lidi a katastrofu. Výsledek volby pak ale bude přece jen ten, že rozumní Američané a Američanky opět zvolí Baracka Obamu a tím zabrání volbě těžce psychopatického a navíc nestálého, záludného a neupřímného Romneyho. Pokud by tento muž přišel k moci, pak by byla k politování celá velká část toho amerického obyvatelstva, která nepatří mezi opravdu bohaté, neboť tuto část obyvatelstva by Romney týral. Střední vrstva by utrpěla velké nevýhody a vrstva chudých by se propadla do ještě větší chudoby, zatímco různé firmy, koncerny a americký stát jako takový by tento psychopaticky, po moci bažící a vůči lidem nepřátelský Romney hnal do krachu. I v zahraniční politice by se napáchalo mnoho zla, a sice jak hospodářsky, tak i zločinnými vojenskými akcemi, jakož i akcemi tajných služeb. A vše by dopadlo ještě hůř, než tomu bylo za doby obou Bushů-mocnářů.

Billy     Aha, pak se tedy lze prostřednictvím rozumných obyvatel USA tomuto zlu vyhnout. Ale s USA to přece celé takhle dál nemůže jít donekonečna, jak tomu bylo dříve, než přišel Barack Obama, kterému lze poděkovat za konec nasazení v Iráku a vyřazení Osama bin Ladina, jakož i za obrovské humanitární pokroky pro americký lid ohledně rozsáhlého zdravotního pojištění, které tento vůči lidem nepřátelský Romney chce opět odstranit. Pomyslím-li na to, co jsi mi důvěrně svěřil již v roce 1975 na mé velké cestě, totiž, že by supervelmoc USA mohla podle vašich propočtů pravděpodobnosti skončit po roce 2020, pokud se do té doby v tomto státu nezmění nic k lepšímu, a pokud se i nadále státy spřízněné s USA budou od těchto distancovat nebo se dokonce stanou jejich otevřenými nepřáteli, pak by mohl být Obama možná rozhodujícím bodem, že tomu přece lze ještě zabránit, že?

Ptaah  Tak by to mohlo být, ale je zapotřebí uvážit i to, co budou dělat dále i Obamovi nástupci a jakou budou provozovat domácí a zahraniční politiku, neboť i tím se určí, co bude po roce 2020.

Billy     Už tehdy v roce 1975 jsi hovořil jak o mimořádně nestvůrných protikladech v politice, hospodářství, ve vojenských intrikách, o rozpadu kultury, tak i o vzmáhajících se formách náboženství a sektářství, o těžkých kriminálních jednáních, či dokonce o zločinech dřívějších prezidentů USA a řekl jsi, že pokud se v těchto věcech bude nadále ve stejné či ještě vzrůstající míře lajdačit, pak nelze zabránit zhroucení. To vše jsem si dobře zapamatoval a mohu skutečně rozumět tomu, pokud se to vyvine tak, jak jste to vypočítali. Dále jsi tehdy také říkal, že by se pak z Číny mohla – pokud USA zkolabují – vyklubat příští velká a světová supermocnost, což ale v podstatě podmiňuje, že Čína do té doby kolem sebe seskupí silné spojence, neboť ti jsou nutní k tomu, aby jako supervelmoc mohla mít dostatek vlivu a jako taková mohla vůbec existovat. Sama ekonomická moc, jakou Čína má, která je závislá na světovém hospodářství – tak jsi to vysvětlil – nestačí k tomu, aby byla supervelmocí. Ovšem velikášství by mohlo vést ke katastrofálním pokusům a k celosvětovým válečným činům, pokud by se snažila dosáhnout postavení supervelmoci. Pokud se ovšem nyní v souvislosti s USA pro jednou podíváme na obrovský státní dluh čítající více jak 16 bilionů dolarů, který už nelze splácet a pro který lze jen stěží či již dokonce vůbec nelze sehnat celkovou částku na zaplacení běžných úroků, pak musí i ten nejhloupější rozpoznat, jak si USA stojí. US-Amerika ovšem v tomto ohledu nestojí osamoceně, neboť pomysleme jen na Německo, Francii, Anglii, Španělsko a Itálii atd., státy, které stejně chybným hospodářstvím nahromadily biliónové hory dluhů. Rovněž moje domovina – Švýcarsko – je nasměrované na vytváření dluhů, byť jen ve výši něco přes stovky miliard – ale i to stačí – a není zde nikdo, aby zastavil to zvrhlé počínání. Ale vraťme se zpět k USA: Je ovšem nutné pozorovat i celé široce rozsáhlé chybné hospodářství USA, všechny ostatní rozporuplnosti a nuly v rolích státních prezidentů USA – přičemž Baracka Obamu z toho ale vyjímám, neboť on mezi všemi dosavadními velkými nulami v mnoha věcech z této odvěké role vypadává, – pak vidím i já, že by se vaše výpočty pravděpodobnosti mohly vyplnit. Během vlády Obamy se sice také dějí určité věci, které se nesmí spatřovat jako správné, přičemž myslím obzvláště na záležitosti dálkově řízených drónů (bezpilotních letounů – pozn. překl.) k zabíjení teroristů a lidí podezřelých z terorizmu. Ale k tomu jsi vysvětlil, že to celé ohledně této myšlenky a jednání nemá původ u něho, nýbrž u těch, kteří ho prakticky nutili k tomu, aby dal svá nařízení a podpis podle jejich vůle a tužeb. On sám je prakticky bezmocný, jak jsi řekl, byť je mu přiřknuta oficiálně moc a připisována zodpovědnost, že on sám rozhoduje o nasazení smrtících drónů a v této věci sám přímo na sebe prý strhl moc, přičemž dále byl činěn, je činěn a bude činěn zodpovědný i za různé vojenské a politické intriky, které nepocházely, resp. nepochází z jeho myšlenek. Sice je to velmi mocný muž, ale je závislý na svých poradcích, stejně jako na všech těch, kteří mají moc, aby mu podle své vůle lstivě radili, a aby jej ovlivňovali, řídili a vynucovali. Tito mocní jsou nejvyšší představitelé vojska, ministerstva pro válku a ministerstva obrany, tajných služeb, ale i politici, poradci, důvěrníci, banky, burzy a strojařské koncerny, farmaceutické koncerny, zbrojařské koncerny, vládní elity a nábožensko-sektářští vůdci atd. Vezmu-li ale v potaz vaše výpočty pravděpodobnosti, tak ty mě teprve nutí se domnívat, že se vaše výpočty mohou uskutečnit. Uvážím-li, že jsi tehdy vysvětlil, že USA svým spojencům po celém světě přivodí stále více a v zesílené míře nestvůrné škody a tím probudí proti USA odpor či dokonce nenávist. Pak chci ještě vysvětlit ohledně mnoha předpovědí, které jste udělali, že se mně jich velmi mnoho velice silně dotklo, obzvláště i proto, že jsem musel mlčet a nesměl jsem dát ve známost žádné varování. Dnes jsem vlastně opravdu rád, že už žádné předpovědi neděláte, neboť ty pro mě vždy byly velmi zatěžující, jelikož jsem nemohl udělat nic proti tomu, aby se ta dění nestala skutečností. Sice jste mne dovolili, že jsem mohl podniknout pokus spojit se s vládou USA přes L., který byl přece činný v CIA, ovšem vláda USA si pak přes CIA kladla nesplnitelné požadavky, které byly podle vaší vůle nesplnitelné, načež nevzniklo žádné pozitivní spojení. Ty nesplnitelné požadavky jsem pak obdržel přece písemně. Ale i to jste přece předpověděli, načež jsem se po tomto marném pokusu o kontakt s vládou USA o věc dále nesnažil a ani bych takováto snažení už nepodnikl. Kromě toho jste i sami přece řekli, že provedený pokus bude první a poslední a následně v této věci nic dalšího už nedovolíte. Takže se toho držím. Ale ohledně předpovědí: Pokud mě něco budoucího obzvláště zajímá, budete mě jako dosud uvádět další údaje, když je neuveřejním? A co bude, když USA zkolabují?

Ptaah  Budeme ti nadále podávat informace, pokud je budeš chtít nebo pokud by to mohlo být podle tvého názoru nezbytné, aby se předpověď uveřejnila, přičemž se pak ale musí jednat o otázku z tvé strany a musí to být jen něco zcela speciálního, co už nespadá do starých rámců předpovědí. A co jsi zmínil ohledně toho, co jsem řekl s ohledem na prezidenta USA Baracka Obamu, tak to odpovídá skutečnostem. Budou se mu dávat za vinu závažné věci, které nevycházejí z jeho vlastního rozhodnutí, nýbrž které musí jednoduše nevyhnutelně schvalovat a mnohé z toho, co chce ohledně pozitivních změn anebo čeho dosáhl ohledně přímého užívání blahobytu u chudší části obyvatelstva, mu budou závistivci, moci lační lidé a boháči zlomyslně negativně zazlívat a zlomyslnými prostředky bude usilováno o to, aby se to dobré, čehož dosáhl, opět odstranilo. Co pak ale vyplyne, pokud by se USA měly propadnout do zkázy, pak to znamená, že podle okolností vyvstane diktatura a holé násilí, což se už po léta rýsuje. Národ USA bude držen stále více zkrátka, bude finančně vykořisťován a bude mu upíráno všechno to, z čeho by mohl profitovat, za což jsou zodpovědní hlavně bohatí, jejich stoupenci a ty elity ve vládě, které zastupují jen svůj překypující blahobyt, svou touhu po penězích a své absolutně osobní zájmy. To ale odpovídá přesně opaku idejím Baracka Obamy, který chce jak pro národ, tak i pro samotný stát to dobré a nejlepší. A tyto politické a vládní elity sestávají jak z republikánů, tak také i z demokratů. Cenné reformy ku prospěchu obyvatelstva a státu nejsou žádané. Tak se prohlubuje už beztak hluboká chudoba mezi obyvatelstvem stále dál a dál, zatímco se boháči pořád dál obohacují, čímž se stále rychleji rozšiřuje společenská nerovnost. Takže lze při zhroucení USA vzít v potaz jen dvě možnosti, přičemž ta jedna směřuje na diktaturu se zlými represáliemi a velkým násilím, zatímco ta druhá možnost může být od základu pojaté opětovné vybudování státu, pokud se do vlády dostanou od základu zodpovědnosti vědomí lidé a udělají skutečně vše, aby realizovali efektivní a cenný nový začátek. Zda se to ovšem přihodí, to je v současné době krajně sporné, neboť v současnosti je vše nasměrováno totalitně na hospodářské, vojenské, politické, kulturní a silně fundamentalistické nábožensko-sektářské zájmy, na nestvůrné lži a lstivé, lidmi pohrdající, kriminální a zločinecké intriky v každém myslitelném ohledu. To také znamená, že obyvatelstvo USA je špehováno tajnými službami a dokonce i přísně sousedsky atd., a v každé možné podobě omezováno ve své svobodě, a to vedle násilí, jak se otevřeně či skrytě vyskytuje v mnoha podobách. I ohledně Číny musím zůstat u svých učiněných výpovědí, jakož i té, že USA je supervelmoc, která rozšiřuje po celém světě smrt, zhoubu, zničení, nenávist a intriky, v důsledku čehož se nadále pořád podporuje terorizmus po celém světě, který Obama potírá mimo jiné nasazováním na dálku řízených drónů dle vůle těch, kteří ho k tomu donutili a nyní za toto vše přesouvají veškerou moc a zodpovědnost na něj samotného. A co se týká věci s vládou USA, CIA a tebe, tak k tomu je zapotřebí říct následující: Že pokus o navázání kontaktu skončí nezdarem, bylo předpověditelné z 92 % v důsledku velikášství vlády USA a kontaktovaných osob CIA. Zůstávala otevřena ovšem osmiprocentní možnost, že se přesto může dostavit malý úspěch. To obzvláště proto, že se agenti uhnízdili v restauraci »Brückenwaage« v Dussnangu a udržovali v Centru kontakt s L. Z tohoto důvodu existovala malá naděje; a tak jsme předpokládali – k tomu se musím přiznat –, že jsme s tím sami měli spjatá určitá očekávání, když jsme ti dovolili pokusit se navázat kontakt s vládou USA, neboť malý úspěch se býval přece dostavit mohl. Takže jsme ti dovolili podniknout pokus, přičemž se pak ale všechno prokázalo jako iluzorní. A více jak pokus to přece rovněž nebylo. Nechtěli jsme ale obejít tvé naléhání, abys mohl sám rozpoznat, že takovýto podnik je velmi složitý. Těch pouhých osm procent otevřené možnosti, že se bývalo mohlo dosáhnout něčeho pozitivního, pak ale nebylo korunováno úspěchem.

Billy     Aha, pak jste mně tím tedy určitým způsobem uštědřili i poučení, které ale bylo jistě dobré v této věci. Proti vaší radě jsem se pak ale snažil o to, abych v USA postavil na nohy FIGU skupinu složenou se zájemců z řad amerických lidí, což pak ale také ztroskotalo, a sice dodnes čtyřikrát. Prokázalo se žel, že většina lidí v Americe nerozumí, co je to demokratický postoj a že nějaká FIGU skupina může a smí existovat jen demokratickým způsobem. Do popředí se pořád stavělo vládnoucí, dirigující a diktátorské jednání, což bylo a je absolutně neakceptovatelné, načež jsme my v Základní skupině odpovídající US-americké skupiny museli opět rozpustit. Zjevně bylo nepochopeno, že ve FIGU-demokracii nesmí existovat žádné třídní rozdíly a že o usneseních nesmí rozhodovat a provádět je jednotliví lidé vykonávající moc ve skupině, nýbrž to smí jen a pouze většina členů. V demokracii neexistují žádné třídní rozdíly, neboť určující je jen a pouze většina. V Základní skupině FIGU jsme ovšem ještě o velmi notný krok dál, neboť u nás je demokracie dána na tak vysoké úrovni tím, že usnesení mají platnost jen tehdy, je-li dána absolutní jednohlasnost všech členů Základní skupiny. Lidem v USA – jakož žel i v dalších státech – ale zřejmě není jasné, co vůbec demokracie znamená a že jen díky ní může existovat pravé společenství v míru, svobodě, harmonii, stejně jako i v rovnosti, rovnoprávnosti a rovnocennosti. Samozřejmě, že existuje v USA a ve všech dalších státech na Zemi mnoho lidí, kteří se zajímají o »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, resp. »Učení ducha« a rádi by přitom ve vlastní zemi měli FIGU skupinu. To lze ovšem efektivně jen poté, když nějaká takováto skupina bude vedena a uplatňována konformně dle demokracie FIGU. To bych si přál i pro USA, i když se netváříte potěšeni ohledně nechápavosti většiny amerických lidí ve věcech porozumění svobodě, míru, harmonii a demokracii. Ale i lidé v USA se mohou učit, a skutečně je zde značný počet lidí, kteří se o Učení zajímají a snaží se i o to, dbát mise i Učení, v životě se chovat konformně dle pravidel FIGU a podle tvořivě-přírodních zákonů a přikázání a postavit na nohy dle toho směrovanou skupinu. To ale žel není jednoduché, neboť se musí překonat mnoho osobních, ale i mezilidských a úředních těžkostí, přičemž osobní problémy jsou asi ty největší a nejrozsáhlejší, a sice speciálně ohledně vlastního správného chování vůči spolubližním a akceptováním rozsáhlého demokratického postoje a vedení FIGU skupiny.

Ptaah  Tvůj názor tě ctí, ale ty máš svůj a my máme náš, přičemž se dosud ukázal pravdivý ten náš. Necháme se ale rádi překvapit a poučit, co přece jen snad bude možné, když se zainteresovaní lidé v USA ve věci Učení a mise osvobodí od chybných náhledů, názorů a způsobů chování atd. a budou se moci začlenit do pravidel FIGU.

Billy     Malý počet lidí se skutečně velmi snaží o to, že se v USA má vybudovat dobrá skupina FIGU. Existují tedy vskutku dobří lidé tam za mořem, kteří se velmi snaží. Pokud přitom pomyslím jen na Michaela Horna, který už tolik let pracuje pro Učení a misi, pak jej a jeho práci nelze dostatečně vysoko ocenit. Všichni lidé přece nemusí pracovat v jeho neúnavně působících rámcích, neboť velmi cenné je už i menší nasazení, a takového jsou schopni dosáhnout v Americe mnozí. Sice se jedná jen o minoritu, avšak pokud se o něco zasadí, pak toho lze jejím prostřednictvím mnoho dosáhnout. I nepatrný počet lidí může dosáhnout mnohého a v mnohých dalších lidech způsobit změnu k lepšímu a dobrému, pokud se snaží. Říká se přece: Vytrvalá snaha přináší ovoce, resp. neustálé kapky i kámen vydlabou. Pohlédneme-li na to ve smyslu tohoto pořekadla, pak lze všechno bezcitné, zlé, neklidné, disharmonické, chybné a nesvobodné, stejně jako jakékoliv násilí, touhu po vládě a moci, jakoukoliv nenávist, odplatu a touhu po odplatě vydlabat až na dno, což se týká i všeho diktátorského a vše co ničí tělo a život.

Ptaah  Proti tomu nelze nic namítat, neboť tvá slova odpovídají skutečnosti. To ale nemění nic na našem postoji. Pokud by se ohledně lidí a chování amerických osob něco změnilo k lepšímu, dobrému a správnému, pak změníme náš názor i my. Velmi potěšeni jsme ohledně již řadu let trvajících snah Michaela Horna, přičemž podal neobyčejné výkony, jejichž hodnotu lze jen stěží postihnout. Uznáváme sice i snažení všech těch osob v USA, které se po desetiletí snažily o vybudování skupiny FIGU a o vzdělávání se ve věci Učení ducha, avšak žel nedosáhly toho, co si předsevzaly, že chtějí dosáhnout.

Billy     Co ale není, může vždy ještě nastat. Musí ovšem ještě zaznít, a to víš i ty, že z mé strany se už řadu let nekonají žádné snahy ohledně budování skupiny FIGU v USA. Už jen Philia a Christian zachovávají kontakt k jedné ještě volné skupině, která se – po rozpuštění FIGU skupiny na Floridě ze strany Základní skupiny – nově zformovala a kterou lze přinejmenším v současnosti vidět jako neoficiální FIGU skupinu. Co jednou vznikne z této skupiny, to prokáže čas. Co vyšlo najevo s FIGU-Landesgruppe Japonsko, o tom přece víš, že Základní skupina musela rozpustit i tuto skupinu, neboť i tam se vedení skupiny opovážilo postavit se nad členy hierarchicky a ve formě vykonávání moci. Vytváří se tam nyní jedna přechodná skupina, která musí být podle japonského práva uspořádána prostřednictvím úřadů. A k tomu si myslím, že tentokrát byly pro tuto novou FIGU skupinu v Japonsku vybrány osoby, které jsou poctivé a věc dělají správně – tak je zapotřebí doufat. Přitom je také dobře, že u nás máme Kunia Uchidu, který v určitých věcech a momentech ohledně nové skupiny v Japonsku může navázat telefonický kontakt v jeho mateřštině pro naše záležitosti Základní skupiny. Ohledně písemných záležitostí, co se překladů do japonské řeči týče, je zodpovědná stále ještě paní Strasser-Kono, přičemž Simone a Stephan přes ni vedou korespondenci s lidmi v Japonsku podle usnesení Základní skupiny.

Ptaah  To je mi všechno známo a díky členům Základní skupiny velmi správně uspořádané.

Billy     Členové Základní skupiny ti děkují za velký kompliment. Ale nyní ještě jedna otázka ohledně dřívějších předpovědí: Zajisté jste i u těchto – jako i u věcí s vládou USA – od samého začátku věděli, že všechny vámi a mnou učiněné předpovědi a výpočty pravděpodobností zůstanou nevyslyšené, nepovšimnuté a jako výkřik na poušti a že nevytvoří žádnou odezvu.

Ptaah  To jsme věděli, to je správně, avšak svolili jsme – na základě tvého ustavičného naléhání – a vytvořili jsme si z toho po desetiletí povinnost, provádět průzkumy za účelem předpovědí. Mysleli jsme si přitom, že se s našimi výpočty pravděpodobností možná mýlíme a přece jen u pozemšťanů něčeho můžeme s předpověďmi a výpočty dosáhnout, totiž že budou naslouchat a přinejmenším změní či zcela zabrání některým závažným věcem. Tato celá naše naděje byla ovšem těžké klamání, kterému jsme propadli, neboť většina pozemšťanů je natolik omezená a sobecká, že staví jen na svém vlastním nerozumu, na svém vlastním nepochopení a nelogice, a proto nedbá všech varování a dobrých rad. Vpravdě jsou to ve všech státech Země jen minority, kteří umí používat dalekosáhle svůj rozum, pochopení a logiku, a jsou ochotni se obrátit ke skutečnosti a její pravdě, naučit se také tvořivě-přírodním zákonům a přikázáním, porozumět jim a proměnit je v čin.

Billy     Opět pro jednou hovoříš zcela podle mých představ a slovy, jakými se vyjadřuji i já.

Ptaah  I v mém věku se mohu ještě velmi mnoho učit, což platí o tvých tak trefných způsobech vysvětlování, vyjadřování, způsobech výkladů a mluvě. To vše je natolik přesné, že si to stále více a více přivlastňuji, neboť jsi pro mě nejenom velmi milý a cenný přítel, nýbrž i učitel, jaký mě ještě nepotkal za celý můj život.

Billy  Přivádíš mě do rozpaků, můj příteli. Vysvětli mi raději o něco přesněji, proč se vlastně od určité doby v Oortově oblaku, který se přece nachází v nejzazším okraji SOL systému, odehrávají mocné změny, jak jsi mi vysvětlil při jednom rozhovoru na mé velké cestě roku 1975, a když jsi mi dovolil vidět temnou hvězdu. Při jednom z našich posledních rozhovorů jsi soukromě rovněž něco znovu naznačil ohledně změn, které se konají v Oortově oblaku. Řekl jsi, že díky temné planetě, která se tam venku někde potlouká, se uskutečňují změny, které zapůsobí na celý SOL systém. Podle mých znalostí, pozemští vědci něco tuší v tomto smyslu, že tam někde venku existuje temná hvězda, avšak všechno pro ně ještě spočívá na čisté domněnce; podle mých vědomostí používají pro tuto z jejich strany domnělou temnou hvězdu označení Nemesis. To celé ale nemá nic společného s temnou planetou, která se nachází na své dráze na druhé straně od Slunce, potlouká se systémem, a kterou nelze ani ze Země vnímat, neboť myslím, že tato planeta nemá nic společného s temnou hvězdou Nemesis, že?

Ptaah  To je správně. SOL systém je systém dvojí hvězdy, přičemž SOL dvojče je takzvaná temná hvězda, jak říkáš. Její velikost je asi desetkrát menší než SOL samotný, přičemž okolo tohoto dvojčete krouží i jedna vlastní planeta, jak od roku 1975 víš. Rádius temné hvězdy k SOL systému dosahuje více než jeden světelný rok, tedy více než 9,5 bilionů kilometrů, a obkroužení hmotného centra SOL, resp. vlastní oběžné SOL dráhy, obnáší asi 26 milionů let.

Billy  Vlastní oběžná dráha SOL – co to znamená, tomu nerozumím?

Ptaah  Slunce, resp. SOL se v kosmickém prostoru nezastavuje, nýbrž se otáčí, a sice i v jednom svém široce rozsáhlém kruhu kolem imaginárního středobodu.

Billy  Aha, to jsem nevěděl. A proč temnou hvězdu dosud pozemští astronomové ještě neobjevili?

Ptaah  K tomu se zatím ještě nehodí existující technické astronomické přístroje a aparatury. Je to nyní už jen otázka času, kdy se odpovídající objev uskuteční. S technickým vybavením, kterým disponují v současné době, ovšem nejsou ještě s to zachytit krajně slabý svit temné hvězdy a jeho satelitu. A co se týká změn, které se vyvolávají v Oortově mračně v důsledku temné hvězdy, tak ty spočívají v tom, že se z Oortova mračna vymršťují do oběžných drah vnitřního SOL systému z jedné části velké útvary coby meteory a z druhé části jsou v nesmírném pohybu bezpočty a miliardy existujících nejmenších, malých, velkých a největších útvarů z kamene, ledu a kousků kovu. Velký řetězec takovýchto meteorů je již řadu desetiletí na cestě do vnitřního SOL systému a částečně už i proletěly kolem Země, či explodovaly vysoko v atmosféře. To se děje proto, že tato temná hvězda už před dlouhou dobou vnikla přímo do oblasti působení Oortova mračna a od té doby způsobuje těžká narušení.

Billy  Pak odtamtud tedy možná mohou dorazit do vnitřního slunečního systému a do oblasti Země nové a ještě neznámé komety a meteory tak, jak je tomu i v případě objektů z pásu asteroidů? A když už jsem u tohoto, pak se tážu, zda je to u takovýchto střel z Oortova mračna tak, že mnohé z nich krouží kolem sebe ve dvojici a ve trojici, anebo že jsou mnohé obletovány malými družicemi jako měsíce, jak je to v případě větších asteroidů, což jsem směl pozorovat na mé velké cestě z tvého kosmického velikánu v roce 1975. Co se ale stalo s tím velmi dlouhým řetězcem temných meteorů, který z Oortova mračna směřoval k Zemi, o čemž jsi mě soukromě informoval začátkem roku 2001? Jsou tyto meteory stále ještě na cestě do vnitřního SOL systému a k Zemi?

Ptaah  Byla to a je to skutečně velmi dlouhá řada meteorů, která se vykatapultovala z Oortova mračna a která našla svou cestu do vnitřního slunečního systému a tím i na Zemi. Některé větší meteory této velmi dlouhé řady, to jsem právě vysvětlil, již proletěly ve větší či menší vzdálenosti okolo Země, menší se zřítily, či ve větší výšce nad Zemí explodovaly, a sice v průběhu řady let, neboť byly a stále jsou na svých drahách od sebe velmi dalece vzdáleny. První meteor explodoval koncem července v roce 2001 vysoko nad Indií nad oblastí Kerala, kterou přece znáš. Další meteor ze stejného řetězce explodoval opět ve velké výšce nad Indií, a sice v roce 2007, zatímco ty dva další meteory ze zmíněného řetězce pronikly v roce 2008 do pozemské atmosféry vysoko nad Kolumbií a Novým Mexikem a explodovaly. Z tohoto velmi dlouhého řetězce meteorů jsou stále ještě další na cestě a ve směru k SOL systému a Zemi, které se – jako již zmíněné meteory – vykatapultovaly z Oortova mračna prostřednictvím temné hvězdy, resp. temného dvojčete-SOL. Existují ještě čtyři útvary, které se vymrštily prostřednictvím temné hvězdy z Oortova mračna, jež patří do kategorie komet a jsou rovněž tak na dráze do vnitřního SOL systému.

Billy  Pak je tento řetězec meteorů tedy ještě velmi dlouhý a může se podle rychlosti objektů protáhnout ještě asi na roky a desetiletí, než se poslední z těchto kosmických satelitů dostane k bližší či vzdálenější oblasti od Země, pokud jsem ti rozuměl správně. A jsou snad ještě kromě těchto z tohoto řetězce meteorů, jež nad Zemí explodovaly, ještě jiné meteory ze stejného řetězce, které proletěly kolem Země?

Ptaah  Ano, je to tak, ale to jsem již řekl, a událo se to během posledních desetiletí vícekrát. A bude tomu tak i nadále, z čehož na Zemi ještě něco vyplyne.

Billy  To není obzvláště potěšitelné. Pak tedy lze na Zemi ještě ledacos očekávat, neboť že takové meteory a komety proniknou i do obydlených zón, resp. »zelených zón«, resp. »zón života« ve Slunečním systému, ve kterých se přece nachází Země, je nevyhnutelné. K tomu pak i přímo otázka ohledně prorocky zvěstovaného Rudého meteoru: Přijde také tento z Oortova mračna?

Ptaah  To je skutečně správně, a pokud nenastane něco mimořádného, že se jeho dráha v důsledku všelijakých vyskytnuvších se neočekávaných faktorů nezmění, anebo že se kvůli pozemšťanům dráha nezmění, pak z toho vyplyne, že se proroctví vyplní.

Billy  Rozumím. Pokud na Zemi padne nějaký velký objekt, velká kometa, meteorit nebo asteroid – jako před více než 240 milióny lety, v důsledku čehož přece nejprve vznikli praještěři a ti pak byli před asi 65 milióny lety opět vyhubeni –, pak přece nastanou celosvětové katastrofy, kterými prakticky veškerý život vymizí. Pokud ale nyní nějaká taková velká střela z kosmického prostoru narazí do moře, pak to přece nemusí vést k celosvětové katastrofě, nebo ano?

Ptaah  Skutečně se pak zničení nevztahuje na celý svět, ale to celé bude jen centrálně omezeno.

Billy  Co si pod tím mám představit, jak to mám chápat?

Ptaah  To znamená, že když nějaká velká kometa, meteor či asteroid narazí do moře, jako tomu např. bylo před milióny let v Mexickém zálivu atd., že pak vznikla gigantická tsunami, jejíž oblast ničení zahrnovala určitou centrální šířku, která se rozšířila na tisíce čtverečních kilometrů. Vše, co se přitom zničí přímo v důsledku vlastní tsunami, nazýváme centrální oblast zničení. Co je pak ještě způsobeno jen nepřímo, a tedy jen jako další následky zničení v důsledku vyvolané výběžky tsunami, označujeme jako mimo-centrální.

Billy  Aha, rozumím. Říkáš, že se před miliony lety v Mexickém zálivu zřítil kosmický meteorit a vznikla gigantická tsunami. Co si musím představit pod pojmem gigantická – a existoval pak na mořském dně i nějaký kráter?

Ptaah  Skutečně vznikl velký kráter, který byl i před lety objeven během objasňování za účelem těžby ropy. A co se týče té gigantičnosti tsunami způsobené pádem, tak naše výpočty udávají, že vztyčené vodní masy měly dosahovat výše 4936 metrů a měly zničit tisíce čtverečních kilometrů země a zabít bezpočet živých bytostí.

Billy  Skutečně gigantické. Ale teď něco jiného: Samostatný život se přece vyvinul na Zemi, stejně jako i komety a meteority přinesly život na Zemi z kosmu. Tak jsem byl v každém případě poučen od tvého otce Sfath, tvou dcerou Semjase, jakož i od Quetzal a tebou samotným. Tento život byl ale nepatrně malý, jen ve formě mikroorganizmů. Tyto mikroorganizmy, resp. mikroby, jsou většinou jednobuněční živočichové, které mají velikost jen několik málo mikrometrů a lze je spatřit jen pod mikroskopem. K tomu nyní otázka, zda se stále ještě takovéto mikroorganizmy přenáší z kosmu na Zemi prostřednictvím komet, meteoritů – a snad i asteroidů? Sfath mi ohledně komet řekl, že z nich se na Zemi dostanou pouze mikroorganizmy za předpokladu, že by komety do Země narazily, anebo když by kometa proletěla velmi blízko Země, či se planeta octne v jejím ohonu. Jen tím se pak mohou mikroby dostat do atmosféry a do geosféry, a pokud se dobře pamatuji, tak pozemští vědci nazývají takovéto mikroorganizmy z kosmu panspermie. Tak jsem to na každý pád jednou někde četl. Existují ale různé mikroby; zajímá mě, zda o tom můžeš něco v krátkosti říct?

Ptaah  Existují, pokud mám tedy použít pozemsko-vědecká označení, eukaryotické mikroorganizmy, které vykazují pravá buněčná jádra a i DNA; mikroalgeny, mikroskopicky malé houby, prvoci. Kromě toho existují prokaryotické mikroorganizmy, které nemají žádné pravé buněčné jádro; archebakterie, sinice a eubakterie. K tomu ale existuje ještě jedna třetí forma, která má sice buňky, které ale není vlastní žádná DNA, které se ale přesto mohou replikovat při teplotě mnoha set stupňů. Ale o tom bych neměl říkat více, neboť tyto věci jsou ještě pozemským vědcům neznámé. Kromě toho nesídlí na Zemi, nýbrž se do pozemské atmosféry a geosféry dostávají jen tu a tam prostřednictvím komet a meteoritů, resp. jejich desintegrací.

Billy  Desintegrace; co si pod tím musím představit, snad nějaký rozklad či tak něco, jako např. při nějakém ohonu komet nebo prostřednictvím nějaké exploze komety či meteoru v pozemské atmosféře anebo nad ní? Desintegrace přece znamená totéž co »rozštěpení« nebo »rozdělení«.

Ptaah  To co říkáš je přirozeně správné.

Billy  Tak to jsem měl ale štěstí a neztrapnil jsem se. To by mi bylo bývalo trapné, kdybych se býval svým výkladem ukvapil. Potom znovu jedna otázka, a sice ohledně transtuků. Sfath, tvůj otec, mě už v mých mladých letech učil, že se mám vždy správně stravovat a mám dávat pozor, abych se vyvaroval takzvaných transtuků. Vyhýbání se takovým tukům je důležité s ohledem na celkové zdraví, jako ale též se zřetelem k vyrovnanému chování, neboť transtuky, jak mi vysvětlil, by vyvolávaly agresivní formy chování a neustále ho stupňovaly, a sice takovou mírou, která je prý silnější než v případě alkoholu. Transtuky resp. transmastné kyseliny by také vyvolávaly chorobné změny v tepnách a kornatění tepen, jakož i alergie, Alzheimerovu chorobu, diabetes a rakovinu, ale také chorobné záněty atd. a pokud by tyto již existovaly, vše by se dále podporovalo. Ovšem lidé, jako určitá Brigitte Nussbaum, prof. Josef Krieglstein a prof. Dr. Susanne Klumpp (zemřela roku 2009), nanovo tvrdí, že olivový olej může přispívat k ateroskleróze. Výzkumy v Institutu pro farmaceutickou a medicínskou chemii Univerzity v Münsteru měly naznačit, že jednoduché nenasycené mastné kyseliny mají mít zdraví škodlivé účinky. Mohl bys k tomu podat nějaké vysvětlení?

Ptaah  Co tě učil můj otec je naprosto správné, kdežto tvrzení, že nenasycené mastné kyseliny mají mít zdraví škodlivé účinky, je chybné. Jsou to totiž transmastné kyseliny, jež jsou extrémně zdraví škodlivé a nebezpečné pro celý organismus, obzvláště také proto, že vedou k obezitě a také k depresi, onemocněním, stejně jako velmi často způsobují diabetes, aterosklerózu a rakovinu. Bohužel si toho pozemšťané ale ještě nejsou vědomi, tudíž bezmyšlenkovitě konzumují transtuky a tím ohrožují své zdraví a dokonce své životy. Transmastné kyseliny jsou tak špatné, zdraví škodlivé a život ohrožující jako dioxiny, které vznikají procesy hoření a vytváří velmi jedovaté sloučeniny, obzvláště chloru a uhlovodíku, které způsobují těžké škody na zdraví a vývojové vady. Transmastné kyseliny jsou lidově jednoduše označovány jako transtuky, přičemž však je jen velmi malému počtu pozemšťanů všeobecně známo, že se jedná o extrémně zdraví škodlivé formy tuků. Obzvláště je přitom důležité, že běžnému obyvatelstvu o tom nejsou známy žádné podrobnosti, čímž se celá záležitost stává velmi nebezpečnou. A to také proto, že zejména u dospívajících dětí a mládeže existuje velmi velké nebezpečí, protože obzvláště části pozemského lidstva konzumují největší množství transtuků v potravinách, které způsobují poškození zdraví, které už nelze opět napravit. Transmastné kyseliny – samozřejmě se jedná o ně – jsou extrémně nebezpečné, neboť tělo může jejich přetvořené dvojné uhlovodíkové vazby rozložit jen velice těžko nebo vůbec. Z tohoto důvodu je tělesně-organické zdraví neobyčejně silně zatěžováno, přičemž také vzniká obezita, vysoko stoupají hodnoty škodlivého LDL-cholesterolu a vyvolávají aterosklerózu, resp. vápenatění cév. To znamená, že se tím silně zvyšuje riziko srdečního infarktu a mrtvice. Tak jako tomu není u žádného jiného tuku, je již nepatrné množství transtuků velmi nebezpečné, přičemž již 2,5 gramu za den, pokud jsou pravidelně přijímány v uvedené míře během období 4-8 let, zvyšuje riziko jmenovaných chorob, poškození zdraví a vážných nemocí o více jak 30 procent. Budou-li tedy transtuky přijímány denně, pak to časem nevyhnutelně vede k závažným zdravotním problémům, a to obzvláště tehdy, když má člověk dědičné vlohy k časné ateroskleróze. Pozemšťané již desetiletí konzumují přemíru transtuků, obzvláště v důsledku stravování se fast-foodem, mnoha hotovými produkty, sušenkami, pečivem, croissanty, kuřecími nugety, koláči, hranolkami, kroketami, různými chipsy a burgry, popcornem, různými tvarohovými produkty, stejně jako kvůli dalším produktům obsahujících tuk, resp. kvůli tučným pokrmům. Ztužený nebo částečně ztužený rostlinný tuk obsahuje transtuky.

Billy  Jaké tuky a oleje, které jsou k dispozici zde u nás na Zemi, by měly být především používány?

Ptaah  V zásadě a především by měly být používány jen vysoce kvalitní rostlinné oleje, které jsou bohaté na jednoduché a vícenásobně nenasycené mastné kyseliny. Velmi dobrý je přitom olivový olej, řepkový olej, bodlákový olej, slunečnicový olej, olej z kukuřičných klíčků, mandlový olej, sezamový olej, olej z vlašských ořechů, olej z lískových ořechů, pupalkový olej, brutnákový olej, olej z pšeničných klíčků, olej z podzemnice olejné, neboť tyto oleje redukují z části negativní vliv transmastných kyselin v mnoha připravovaných potravinách resp. pokrmech. Při přípravě potravin a pokrmů by se mělo velmi přísně dbát na to, aby obsahovaly pokud možno jen co nejvíce zdravých tuků a olejů s jednoduchými a vícenásobně nenasycenými mastnými kyselinami. Obzvláště důležité jsou přitom např. omega-3 mastné kyseliny, které lze najít především v rybích olejích z lososa, pstruha, sledě, tuňáka, makrely, jako však také v oleji z mořských korýšů, stejně jako v olejích z různých oliv, řepky, dále v ořeších, v konopí a ve lněném semínku atd. Důležité přitom ale je, aby byly všechny tyto oleje lisovány za studena, jinak budou z hlediska jednoduchých či vícenásobně nenasycených mastných kyselin bezcenné. U omega-3 mastných kyselin jsou velice důležité také faktory EPA a DHA, neboť v rámci vyvážené výživy mají značný přínos ohledně dobrého zdraví, přičemž tyto látky také pozitivně ovlivňují regulaci krve. Kromě toho je DHA velice důležitá součást pro funkci zrakových buněk, jakož i vzruchových membrán mozku, pro koncentraci, paměť, schopnost učení a podporu mentální výkonnosti. Omega-3 mastné kyseliny jsou také důležité k uzdravení zánětlivých procesů, které nezřídka vyvolávají chronická onemocnění a také s sebou přinášejí dlouhodobé choroby. Omega-3 mastné kyseliny musí být přijímány s potravou, neboť lidský organismus si je sám neumí vytvořit.

Billy  A jak je to s tolik velebenými margaríny a kyselinou linolovou?

Ptaah  Margaríny na Zemi nebyly dlouhou dobu neškodné, avšak v posledních dvou desetiletích se to změnilo k lepšímu, tudíž je v dnešní době v normálních margarínech obsaženo už jen málo transtuků. Nicméně by se mělo používat více dietních margarínů, protože ty zpravidla obsahují mnoho dobrých tuků. Konjugované kyseliny linolové (CLA – pozn. překl) se vyskytují pouze v mléce, mléčných produktech a v mase přežvýkavců. Mají schopnost snižovat hladinu cholesterolu a předcházet ateroskleróze, přičemž také posilují imunitní systém a kromě toho podporují tvorbu svalové a kostní tkáně. Mléko a mléčné produkty patří na základě jejich mnoha hodnotných částí ke zdravé výživě, přičemž ale pro lidi, kteří trpí nesnášenlivostí mléka a mléčných produktů, platí mimořádné principy, které je nutno dodržovat.

Billyho poznámka = vypracováno podle vysvětlení z jednoho odborného spisu. Pozor: Vysvětlení Ptaah platí pouze pro lidi, kteří netrpí laktózovou intolerancí nebo alergií na mléko, resp. bílkovinu obsaženou v kravském mléce.

Laktózová intolerance není neškodná a musí být brána vážně. Je to nesnášenlivá reakce na mléčný cukr a vzniká, pokud tenké střevo produkuje příliš málo trávicího enzymu – laktázy. Naštěstí ne každý člověk, který trpí intolerancí laktózy, trpí stejnou měrou touto nesnášenlivostí mléčného cukru. Lidé, kteří jí ale trpí, mají v každém případě možnosti, stravovat se vyváženě a nevzdávat se mléka a mléčných produktů, tudíž tedy laktózová intolerance neznamená, že se v každém případě a beze zbytku musíme zříci mléka.

V mléce je obsažen mléčný cukr, tj. laktóza, přičemž u zhruba 20% evropské populace se vyskytuje nesnášenlivost laktózy a je pro ně těžko stravitelný mléčný cukr. Když tito lidé přesto požívají mléko, potom nastupují typické symptomy laktózové intolerance, které se projevují různými zdravotními potížemi, jako například bolestmi břicha, nadýmáním nebo průjmem atd., přičemž ale také mohou být skutečně vyvolána silná poškození zdraví. Přirozeně mohou být hranice intolerance při požívání mléka u každého člověka velmi rozdílné, stejně jako je tomu v případě zažívacích potíží.

Kvůli porozumění musí být řečeno, že laktózová intolerance, resp. nesnášenlivost mléčného cukru, nemá nic společného s alergií na mléko, která je totiž jiné povahy a spočívá v alergii na bílkoviny obsažené v kravském mléce. Tudíž je potřeba dbát na to, aby se oba tyto různé faktory nezaměňovaly. Alergie na mléko je založena na reakci imunitního systému, který negativně reaguje na určité části bílkoviny z kravského mléka.

Přirozeně existují také mléčné potraviny, které neobsahují laktózu, například následující druhy sýrů: Emmentál, Gruyere, Sbrinz (švýcarský tvrdý sýr – pozn. překl.) Na internetu a v literatuře o výživě se dá nalézt velký výčet potravin, které neobsahují laktózu.

Mléko a mléčné produkty obsahují velmi cenné živiny a pro většinu lidí patří k nejdůležitějším základním potravinám. Ti, kteří trpí intolerancí na laktózu, se však nemusí zcela zříkat potravin obsahujících tyto výživné látky, neboť přesto mohou po mléce a mléčných produktech sáhnout, pokud respektují osobní hranice tolerance, ať už je v produktech obsaženo laktózy málo nebo žádná.

Billy  Podle čeho pak může člověk například při nakupování potravin rozpoznat, jestli nějaký produkt obsahuje hodně transmastných kyselin?

Ptaah  Jestliže nějaký produkt obsahuje mnoho tuku a je dlouho trvanlivý, je to zpravidla znak toho, že obsahuje hodně transmastných kyselin.

Billy  HDL-cholesterol je tedy dobrý a chrání tepny před škodlivým LDL-cholesterolem. Tento LDL-cholesterol se tedy ve větší míře ukládá v cévách, což vede ke kornatění tepen resp. ateroskleróze. A když se toto v mládí urychlí, pak tím stoupá nebezpečí srdečního infarktu a mrtvice.

Ptaah  Může také velmi poškodit zdraví těhotných žen, vést k potratu a narození mrtvých dětí, stejně jako k poškození zdraví novorozeňat. V zásadě je ale obzvláště nebezpečný všem lidem, kteří jsou náchylní k ateroskleróze, dále ale také lidem, kteří vykazují vysoké riziko onemocnění chorobami srdečního oběhu, cukrovkou a alergiemi atd.

Billy  Zmiňuješ také děti.

Ptaah  Správně, neboť pro ty existuje obzvláště velké nebezpečí, protože v důsledku špatné výživy a právě obzvláště kvůli částečně nebo zcela nasyceným mastným kyselinám podléhají nadváze a také mají narušenou koncentraci vědomí. Trpí nadváhou a mají problémy s koncentrací svého vědomí. Jeden příklad: Pěti až šestileté dítě by denně nemělo přijmout více než 1,5 gramu transmastných kyselin. Když ale toto dítě sní k snídani krajíc chleba s margarínem a dopoledne jeden tvarohový šáteček, v poledne pak zkonzumuje hranolky a po nich jednu koblihu, odpoledne sní půl balení čokoládových sušenek a večer vanilkový puding, pak už přijalo šílené množství 6,5 gramu transmastných kyselin.

Billy  Co se vlastně rozumí pod částečně nebo zcela ztuženými tuky resp. transtuky?

Ptaah  Tuky se uměle zpracovávají do stavu takzvaného ztužení. Řečeno jinými slovy to znamená, že jsou tuky uměle ztuženy, přičemž se tuky získají chemickým zásahem z rostlinného a rybího oleje. V zásadě můžeme ve výživě obsažené mastné kyseliny rozdělit podle jejich chemické struktury do dvou skupin; nasycených a nenasycených mastných kyselin. Chemicky zpracované, a tedy nasycené mastné kyseliny, mohou být ale rozděleny na mastné kyseliny s krátkým, středně dlouhým nebo dlouhým řetězcem, zatímco nenasycené mastné kyseliny jsou označovány jako jednoduché nebo vícenásobně nenasycené.

Billy   Nerozumím, proč jsou ztužovány, když jsou ztužené transtuky přece tak zdraví škodlivé.

Ptaah  Věc je úplně jednoduchá, protože díky takzvanému ztužení tuku zůstává odpovídající potravina mnohem déle trvanlivá a nežlukne. Mimo to jsou transmastné kyseliny levné, z čehož mají výrobci velký užitek v podobě zisku. Ale pro lidi, kteří tyto transtuky jedí, je to celé velmi špatné, neboť ze všech tuků vyvolávají právě tyto u lidí nejrozsáhlejší zdravotní újmy. V přírodě jsou ale také transmastné kyseliny, jako například u přežvýkavců, i např. v tuku skotu, u nějž jsou transmastné kyseliny vytvářeny bakteriemi v žaludku. Také telata, ovce a kozy atd. jsou biochemicky vzato přirozenými producenty transmastných kyselin, přičemž jsou tyto transmastné kyseliny zcela jiné povahy a zdraví absolutně neškodné.

Billy  Sfath, tvůj otec, ale řekl, že jsou pro výživu člověka nezbytné jak nasycené, tak nenasycené rostlinné a živočišné mastné kyseliny. Nasycené a nenasycené kyseliny se tedy vyskytují bez výjimky v naší potravě. Přitom mluvil také o másle a kyselině mléčné, které jsou velmi hodnotné, když člověk disponuje produkcí enzymů nutných pro strávení této potraviny.

Ptaah  To je správně, ale u požívání potravin bohatých na tuky je vždy předpokladem zdravá míra. Ve zdravé výživě mají své oprávnění jak nasycené, tak nenasycené rostlinné a živočišné mastné kyseliny. Z živočišných produktů je jedinečný mléčný tuk, neboť tento vykazuje neobvykle bohaté spektrum velmi hodnotných mastných kyselin, pročež je pro člověka s jeho složením velmi ideální, přičemž se však musí dbát na snášenlivost, protože u určitých lidí chybí nutná odpovídající produkce enzymů, která pro ně činí mléko a mléčné produkty snesitelné. Pokud je tato produkce enzymů nedostatečná, pak jsou mléko a mléčné produkty podle okolností velmi zdraví škodlivé a nelze je doporučit.

Billy  A které tuky mohou být tedy označeny za zdravější, jsou to rostlinné nebo živočišné?

Ptaah  Rostlinné tuky jsou nejhodnotnější, neboť obsahují více nenasycených mastných kyselin, živočišné tuky vykazují více nasycených kyselin. Původ tuků je tedy směrodatný, přičemž však všechny potravinové tuky obsahují nasycené a nenasycené mastné kyseliny. Nejhodnotnější tuky jsou ty přirozené (přírodní) v másle a v zastudena lisovaných rostlinných olejích jako např. v brukvi řepce či ořeších.

Billy  Často se tvrdí, že mléko a mléčné produkty jsou všeobecně škodlivé, a tudíž tedy i mléčné kyseliny.

Ptaah  ro mnoho lidí – dětí a dospělých – jsou mléko a mléčné výrobky více či méně zdraví škodlivé, což ale nemůže být zobecňováno. Škodlivost platí pouze pro lidi, jejichž produkce enzymů v souvislosti se schopností trávit mléko a mléčné výrobky více či méně nedostatečná či dokonce zcela chybí.

Billy  Že je mléko a mléčné výrobky, obzvláště kravské, škodlivé, o tom už jsme jednou mluvili, avšak nepodal jsi o tom žádné další vysvětlení. Byl to i Quetzal, se kterým jsem jednou ohledně toho vedl rozhovor. Takže když chybí nebo nedochází k dostatečné produkci enzymů potřebných k trávení, má se to s celou věcí poněkud jinak.

Ptaah  Ano, o tom jsme mluvili, ale je to již déle. Skutečně se při tom ale o produkci enzymů v souvislosti se snášenlivostí mléka a mléčných produktů nemluvilo. (viz 216. kontaktní rozhovor z 16. března 1987, věta 127; 217. kontaktní rozhovor z 8. května 1987, od věty 30; 301. kontaktní rozhovor z 24. dubna 2001, od věty 60; 326. kontaktní rozhovor z 15. dubna 2002, od věty 56; 447. kontaktní rozhovor z 20. dubna 2007, od věty 38.)

Billy  Že jsou zdravé jen rostlinné tuky, protože obsahují především mnoho nenasycených mastných kyselin, to tedy zcela neplatí.

Ptaah  To skutečně nesouhlasí. Tak například kokosové a palmové tuky přes svůj rostlinný původ obsahují nejvíce nasycených mastných kyselin ze všech potravinových tuků. Na rostlinné tuky tedy nelze jednoduše nahlížet jako na zdravé, protože i mezi těmito jsou různé nasycené.

Billy  Ale mléčný tuk obsahuje mnoho zdravých mastných kyselin, a tudíž je zdravý. Kde všude se nachází?

Ptaah  Především je mléčný tuk vyskytující se v mléce a másle, stejně jako v sýru a jiných mléčných produktech, zcela zvláštní druh tuku, neboť svým složením se nepodobá ani rostlinným olejům ani živočišným tukům. Mléčný tuk obsahuje celkově prakticky všechny mastné kyseliny nasycené, nenasycené, s krátkým, středně dlouhým nebo dlouhým řetězcem. Celkem je to přes 400 různých druhů mastných kyselin, což nevykazuje žádná jiná potravina. S tak bohatou rozmanitostí mastných kyselin je mléčný tuk potřebám člověka ideálně šitý na míru. Některé mastné kyseliny vykazují obzvláště pozitivní účinky na zdraví. Máslová kyselina s krátkým řetězcem, která se vyskytuje téměř pouze v mléčném tuku, má tak např. velký protirakovinný účinek, přičemž snižuje obzvláště riziko rakoviny tlustého střeva a rakoviny prsu. Mléčný tuk také není nebezpečný cholesterolem, naopak snižuje riziko srdečního infarktu. Na hladinu cholesterolu působí nasycené mastné kyseliny obsažené v mléčném tuku velice rozdílně, přičemž však celkově vzato kvůli nim nedochází ke zvyšování hladiny cholesterolu.

Billy  Díky za tvá důležitá vysvětlení. To by vlastně mělo postačovat a vše vyjasňovat. Co mě ale ještě zajímá: S vaší pomocí mi bylo umožněno vidět dvakrát Yettiho v oblasti Himalájí a měli velikosti okolí tří metrů a byli to nejvzdálenější potomci velkých lidoopů, jejichž nejvzdálenější předci z větší části vymřeli před 60-75 miliony lety v důsledku působení výbuchu supervulkánu Toba na Sumatře, jak mi bylo vysvětleno. Označení těchto velkých opic už nevím, ale ty mi ho určitě můžeš opět zmínit; ale to co mě zajímá je, zda ságami opředený Bigfoot v Americe, Sasquatsch v Kanadě, a na jihu USA spatřená stejná opičí bytost, rovněž patří k těm nejvzdálenějších potokům těchto obřích lidoopů?

Ptaah  Tak tomu skutečně je, neboť jak v Severní Indii, Pákistánu, Tibetu a na severu a jihu USA přežili malé populace hominidů Gigantopithecus giganteus, jak se v pozemské paleontologii nazývají. V době mezi 7 a 9 miliony lety se uskutečnily přírodní katastrofy, kterými došlo k opětovnému snížení počtu člověku podobných, opičích bytostí, což ale nastalo také před asi 100 000 lety. Před pouhými 75 000 lety pak vybuchl supervulkán Toba na Sumatře a způsobil celosvětovou klimatickou katastrofu a změnu klimatu, v důsledku čehož po dobu více jak 10 let vymřelo mnoho druhů forem života. Druh Gigantopithecus giganteus byl rovněž zdecimován, ale na různých místech přece jen přežily menší populace vlastních obřích opičích bytostí, jakož i několik málo poddruhů. A z těchto několika malých populací se do dnešního dne zachovalo několik nejmenších, velmi ojedinělých skupin, které žijí v tebou zmíněných oblastech. K těmto dnes už skutečně jen velmi ojediněle žijícím skupinkám vzpřímených opičích bytostí podobných lidem patří takzvaní Yetti, Bigfoot a Sasquatch.

Billy  Děkuji, pak je to pro jednou jasně řečeno. A protože jsem díky vaší pomoci tyto bytosti mohl sám dvakrát vidět, mohu také říct, že vypadají skutečně velmi podobně lidem a opicím a mají tělo silně pokryté srstí a nemají nic společného s velkými medvědy, jak naproti tomu velkohubě tvrdí rakouský horolezec Reinhold Messner.

Ptaah  Tento muž je velmi namyšlený, dělá ze sebe důležitého a věří, že je větší a důležitější, než ve skutečnosti je.

Billy  Fíha. – Ale podívej, tohle jsem okopíroval z 543. kontaktního rozhovoru ze 4. srpna 2012:

Billy  … Ale co je vlastně zapotřebí říct ke fruktóze (v češtině se rovněž užívá název fruktózový cukr a ovocný  cukr – pozn. překl.), která je tolik vychvalována v souvislosti s tím, že má být tak dobrá na hubnutí? S mojí tělesnou váhou je to tak, jak jsi předpověděl, že totiž již více nehubnu, nýbrž pořád vážím okolo 80 kilogramů, ač se stravuji střídmě. Měl bych si snad dávat pozor, abych ze sladkých jídel konzumoval pouze ta, která obsahují ovocný cukr, namísto bílého krystalového cukru. Snížilo by to případně o něco mou váhu?

Ptaah  Jsi dezinformovaný. Fruktóza není vhodná k úbytku tělesné váhy, neboť způsobuje ještě rychlejší a rozsáhlejší přibírání na váze než rafinovaný bílý cukr. Tvrzení, že fruktóza má mít menší vliv na přibírání na váze, je omyl.

Billy  Aha. To je neradostné. Takže se v této souvislosti říká mnoho nesmyslů. …

K tomu mám ještě jednu otázku, neboť později po tomto rozhovoru jsi podotknul, že ohledně škodlivosti fruktózy, stejně jako jiných forem cukru, by toho bylo potřeba zmínit ještě více. Můžeš k tomu prosím opět něco říci?

Ptaah Samozřejmě. Fruktóza nejen podporuje přibírání na váze a vede až k obezitě, nýbrž také podporuje vysoký tlak, onemocnění srdce a dokonce rakovinu, stejně jako cukrovku. K tomu je potřeba říci, že je za to zodpovědný inzulin, protože podněcuje buňky, aby přijímaly hodně cukru, čímž jsou pak vyvolány různé rakovinné choroby. To ale také naznačuje, že i jiné druhy cukru (nejen fruktóza) jsou škodlivé stejným způsobem, přičemž toto se však projeví především tehdy, když je požívání cukru chorobné, jako právě v souvislosti s konzumováním sladkostí a přeslazených nápojů, což zpravidla vede k tělesné adipozitě, stejně jako ke ztukovatění jater, která v důsledku toho pak nemohou zcela účinně pracovat. V zásadě je to ale také tak, že pokud je požíváno mnoho fruktózy nebo všech jiných druhů cukru, probíhají tím molekulární přeměny v mozku. To je však na jednu stranu závislé na druhu a množství cukru, na stranu druhou ale také na metabolismu člověka atd.

Billy  Tomu rozumím, avšak ta věc, ta tělesná adipozita nebo jak jsi to říkal, té nerozumím – co je to? To slovo jsem ještě nikdy neslyšel, připadá mi ale přesto nějak známé, možná z latiny?

Ptaah  Adipozitas je latinský, lékařský výraz pro obezitu.

Billy  Aha, rozumím. Děkuji za poučení.

překlad: Jan Bayer, Petr Diosegi, korektury: Ondřej Štěpánovský, Eva Leksová