Výňatek z č. 73

Výňatek z 563. oficiálního kontaktního rozhovoru z 1. června 2013

Billy  Quetzal se mi jednou v soukromém hovoru zmínil o zajatcích, především Američanech, ale i dalších, kteří byli přepraveni do Československa a následně do Sovětského svazu, kde byli násilím zneužiti k lékařským experimentům a pokusům s drogami. Také při pokusech s jadernými bombami atd. byli prý zlým násilím spolu se zvířaty přepraveni do nebezpečných zón přímého dosahu explozí, a to spoutáni řetězy. Tímto bestiálním způsobem bylo prý zabito více než 10 000 lidí, povětšinou amerických válečných zajatců, aniž by proti tomu vláda USA cokoliv podnikla anebo proti tomu byť jen intervenovala.

Ptaah  To je správně. Vláda a vysocí vojenští činitelé USA o těchto událostech věděli. Zajatí vojáci USA byli spolu s ostatními zajatci letecky dopraveni do Československa a odtud do Sovětského svazu, kde byli v rámci lékařských a drogových experimentů, jakož i při pokusech s nukleárními zbraněmi brutálně týráni a v pravém slova smyslu zavražděni. Vojáci USA, jakož i jiní byli ve Vietnamu a Koreji uvězněni jako váleční zajatci a odsunuti do Československa a Sovětského svazu, aby tam při nelidských pokusech zemřeli. Pokud byli jen životu nebezpečně zraněni a ozářeni, anebo propadli šílenství, byli následně popraveni. Ve Vietnamu a Koreji tedy zmizel velmi velký počet vojáků USA a také jiných osob, jejichž místo pobytu nebylo nikdy veřejně objasněno. Vláda USA a vojáci USA mající tyto znalosti se rovněž halili v mlčení, což činí podnes. To samozřejmě platilo i pro diktaturu Sovětského svazu, stejně jako to platí i pro dnešní Rusko. Je nepochybné, že Sovětský svaz disponoval patřičnými akty a že jimi disponuje i dnešní Rusko, stejně jako přirozeně i USA. Je však sporné, zdali se tato akta kdy dostanou na veřejnost. V každém případě je to ale tak, že o těchto nehorázně zločinných machinacích tajné služby USA věděly, avšak nepodnikly proti tomu nic, stejně tak ani vláda. Veřejnost tedy nijak neinformovaly, ale halily se vůči americkému lidu v mlčení.

Billy  K tomu zřejmě už není co dodat a ani já k tomu už nenacházím žádných slov, krom toho, že je jistě velmi nebezpečné tyto vědomosti šířit.

Ptaah  V tom máš zajisté pravdu, neboť podle toho, co víme, tak jsou dotyčná akta v USA a Rusku stále ještě v nejpřísnějším utajení. To, že o tom nyní otevřeně hovoříme, může být nebezpečné.

Billy  Tak to skutečně být může, ale teď už to bylo řečeno, takže bychom to ani neměli zamlčovat, i když to podle okolností může přinést nebezpečí. Lidé by měli vědět, co se skutečně stalo.

Ptaah  Tvá slova odrážejí tvé smýšlení v tom smyslu, že pouze otevřené slovo je správné a že pravda nesmí býti zamlčována. Z tohoto pohledu bych rád řekl něco, co se týká tebe a při …

(…)

Billy  Jednu z dalších otázek mám zodpovědět a vypracovat k ní odpověď pro katalog otázek Michaela Horna, přičemž Christian Frehner ji z angličtiny přeložil takto:

Četl jsem brožuru od Wilberta B. Smithe s titulem »The New Science«, přičemž jsi uvedl, že tento člověk byl kontaktér (kontaktní osoba). Můžeš mi sdělit, zdali byl kontaktní osobou Plejaren? Ve svých spisech totiž hovoří o někom jménem Alan, přičemž podle tvých informací je Alan lhář. Existuje jedna brožura, kterou následkem své smrti v roce 1962 nestihl dokončit a v níž pojednává o 12 sítí reality. Je v tom možné najít pravdu?

(Poznámka Christiana Frehnera: Tato otázka se vztahuje na seznam pravých kontaktérů, který poskytla Semjase, viz Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy, blok 6, strana 264, věty 238–248.)

Můžeš k tomu poskytnout jasné vysvětlení, které mohu použít jako odpověď na tuto otázku?

Ptaah  To není žádný problém, ale musím o tom všem začít poněkud zeširoka a vysvětlit to následovně:

Jistý Wilbert B. Smith byl skutečně kontaktérem, avšak žel jedním z těch negativních. Jeho kontakt byl pouze jednorázový a naprosto bezvýznamný, a navíc to byl pouze přímý hypnotický kontakt se skupinou »Aštara Šerana«, přičemž to celé bylo – jak jsem již uvedl – skutečně zcela nevýznamné. Přímý hypnotický kontakt pro nás znamená, že hypnóza není prováděna samostatně pomocí přístrojů, ale přímo lidmi, jejichž hypnotické myšlenkové energie jsou na velké vzdálenosti rovněž přenášeny silnými vysílači. Smith se tedy – jako mnoho dalších kontaktních osob – nacházel při svém kontaktu v hypnóze s posthypnotickým aspektem, takže to, co konal, nekonal vědomě a na základě své vůle. Tímto způsobem postupovala skupina »Aštara Šerana« běžně, aby mohla kontaktní osoby držet absolutně pod svou kontrolou. Tak tomu bylo u všech těch početných kontaktních osob, které tato skupina zneužila. Takovéto kontakty s pozemšťany navazovala velmi často a jednoduše při nich pozemšťany ovlivňovala pomocí impulzů, aby z nich učinila povolné nástroje pro své temné intriky na Zemi. Takto ovlivněných lidí byl velký počet, avšak žádný z nich neměl nikdy ani potuchy o tom, jaká byla skutečnost těchto kontaktů a jakým způsobem se odehrávaly. Ve skutečnosti ani žádný reálný fyzický kontakt nikdy neměli, nýbrž vždy jen ten v podobě hypnotických impulzů, k čemuž patřily i reálné vize – jejich vlivem nabylo mnoho kontaktních osob, jež skupina »Aštara Šerana« manipulací zneužila, přesvědčení, že měly reálné, resp. skutečné kontakty s mimozemšťany. Okolnost, že žádná pravá setkání s mimozemšťany ve smyslu toho slova neměly a že tedy ani neletěly v jejich letových přístrojích, si tedy neuvědomovaly, neboť skutečně jim bylo hypnotickými reálnými vizemi vše pouze namlouváno. Tímto klamem, vyvolaným hypnotickou reálnou vizí, byli kontaktéři uvedeni v omyl, a tak vinou jim vštípených klamných představ opravdu věřili tomu, že kontakty s mimozemšťany měli a že létali v jejich letových strojích. Hypnotickou iluzi tedy již nedokázali rozlišit od skutečnosti a žili či nadále žijí v jim vštípené klamné představě, že jejich kontakty byly skutečné a reálně se konaly. Další fakt byl ten, že skupina »Aštara Šerana« těmto kontaktérům hypnoticky vsugerovala chybná data o svém původu, takže prakticky všem těmto kontaktérům byly vštípeny vzpomínky na nejrůznější místa původu mimozemšťanů. Všechna tato fakta jsme však v době, kdy jsme ti uvedli seznam těchto kontaktérů, neznali, neboť v tehdejší době jsme u postižených osob analyzovali jen jejich vzpomínky. Ty však byly hypnotickou sugescí natolik dalekosáhle zmanipulovány, že jsme se jimi nechali oklamat, a fakt, že byly zmanipulované, jsme tudíž nerozpoznali. Skutečná fakta jsme vypátrali teprve před třemi týdny, a sice za pomoci lepších technických možností, kterými nyní disponujeme a jež jsme nyní poprvé uplatnili. V posledních letech nám u různých takovýchto kontaktérů byly některé věci nápadné a zdály se nám podivné, a proto jsme pomocí oněch nových zařízení a přístrojů u všech dosud žijících kontaktních osob ještě jednou analyzovali vzpomínkové impulzy a byli jsme schopni proniknout jejich hypnotickou blokádou. Tímto způsobem jsme nyní narazili na opravdovou skutečnost a pravdu. Toto vyhodnocování trvalo až do včerejšího dne, takže ti dnes také mohu uvést výsledky našich snah a analýz. K tomu je však nyní třeba podotknout, že v osobách, které byly řečeným způsobem donuceny ke kontaktům, nezůstaly žádné vlastní vědomé znalosti, nýbrž jen posthypnotická vzpomínka, která již krátce po manipulaci natolik zesílila, že ji už nebylo možno zvrátit. A to platí bez výjimky pro všechny ty početné pozemšťany, které jsme ti jednotlivě či v seznamech po jménech uvedli jako kontaktní osoby a kteří byli bez výjimky nuceně zmanipulováni hypnoticko-sugestivními reálnými vizemi skupiny »Aštara Šerana«. Ve všech jednotlivých případech však byly impulzy takového druhu, že jejich příjemci měli tímto vlivem falešné vize a domnívali se, že kontakty zažili, o čemž si pak také dělali poznámky, psali knihy a zčásti též vystupovali na veřejnost. Důvod tkvěl na jednu stranu v celosvětové dezinformaci ohledně existence a původu různých mimozemšťanů, na stranu druhou tím však skupina »Aštara Šerana« rovněž sledovala svůj plán, totiž usídlit se na Zemi jako vládci a najít zde svůj nový domov. Tento plán přitom vypadal tak, že tato skupina vystoupí před pozemským obyvatelstvem takříkajíc jako zachránci v nouzi, tj. jako zachránci před různými »zlými« mimozemskými vetřelci, kteří by pak Zemi údajně ohrožovali. Za tím účelem, aby vše vypadalo reálně, byla plánována velká inscenace se vzdušnými souboji a bitvami na zemské orbitě. To mělo vést v konečném důsledku k tomu, že skupina »Aštara Šerana« převezme vládu nad Zemí, takříkajíc jako mimozemská ochranná armáda. O to vše se tedy hypnotickými kontakty s pozemšťany usilovalo, přičemž to celé mělo nastat poté, co by byly navázány oficiální kontakty s pozemskými vládami. To se vskutku mohlo bývalo podařit, totiž právě impulzním ovlivněním určitých pozemšťanů, k nimž by nakonec patřili i mocní všech zemí, kteří by pak vlivem impulzních vstupů jednali tak, že by se ony plány daly uskutečnit. Jelikož tyto osoby, kterých byl větší počet, všechny do jedné selhaly a z příčin nám dosud neznámých své vštípené závazky nesplnily, tak se onen zlý plán neuskutečnil. Všichni ti kontaktéři, které jsme ti dříve jmenovitě uvedli, měli tedy vykonat přípravnou práci k uskutečnění plánů skupiny »Aštara Šerana«. Jelikož byli všichni tito pozemšťané touto skupinou uvedeným způsobem hypnoticky-sugestivně zmanipulováni, což jsme ovšem tehdy ještě nevěděli, uvedli jsme ti je jako skutečné kontaktní osoby. To bylo z naší strany zajisté chybné, neboť jsme se nechali oklamat, vinou čehož jsi ty sám a tím pádem i pozemšťané dospěli k chybným domněnkám; ty vycházely z toho, že ony kontaktní osoby skupiny »Aštara Šerana« měly skutečné fyzické či telepatické kontakty s nějakými mimozemšťany. Jak dnes víme, tak tomu samozřejmě nebylo, ovšem již dříve se nám tato věc zdála divná, protože jsme kromě těch tří pro nás neznámých skupin žádnou jinou neznali. Proto jsme se domnívali, že ony kontaktní osoby byly ve spojení s těmi třemi pro nás cizími a neznámými skupinami. Toto nedorozumění tedy vzešlo od nás, čehož velmi litujeme. Zapotřebí je ještě zmínit, že tento druh vynucených manipulativních kontaktů neměl nic společného s našimi impulzními kontakty, které jsme udržovali s pozemšťany tak, že si toho nebyli vědomi a že své pokrokové ideje považovali za své vlastní. Tyto impulzní kontakty jsme z naší strany provozovali především s vědci, abychom u pozemšťanů podporovali vědní obory lékařství a techniky, což se také v posledních desetiletích skutečně projevilo velmi rapidním vývojem a nejrůznějšími vynálezy a inovacemi atd., jak je možné doložit. Naše kontakty byly též takové, že příjemci našich impulzních přenosů neměli o veškerých okolnostech po stránce nevědomých telepatických informačních impulzů žádné znalosti. Skupina »Aštara Šerana«, která, jak víš, nakonec našla svůj konec v DAL-Univerzu, měla tedy na Zemi napáchat neštěstí, což by skutečně nastalo, kdyby její manipulativní intriky ohledně nuceně kontaktovaných pozemšťanů byly úspěšné. Co se nyní týče jména Alan, které použil Wilbert B. Smith, tak to byl pouze fantastický výmysl, stejně jako všechna jeho vyjádření. Ohledně jména Alan nešlo o to, že to byl lhář, ale že význam tohoto jména znamená »lhář« …

Billy  To jsou opět nové poznatky, které mnohé stavějí do nového světla.

Ptaah  Tak jest, avšak ani my nejsme uchráněni před chybami a klamáním, a to ani ve zmíněném ohledu ze strany skupiny »Aštara Šerana«, která provozovala velmi zlé intriky a napáchala ve vztahu k domnělým fyzickým a telepatickým kontaktům s různými mimozemšťany s údajně rozdílnými místy původu mnoho škod. Jak jsme nyní mohli zjistit, namlouvala svým obětem pomocí hypnotických vizí také údajné fyzické kontakty, jakož ale i údajná poselství křesťansko-náboženského rázu. Při tom nehledím na různé jiné zákeřné machinace, které v mnoha pozemšťanech vyvolaly falešné domněnky a názory, a to dokonce i u úředníků a vojáků atd. Aby způsobila zmatení, zinscenovala po celém světě také skutečná pozorování různých letových strojů a dále páchala též podivné činy stran zmrzačení zvířat atd., což prováděli i pozemšťané, kteří byli za tímto účelem skupinou »Aštara Šerana« ovlivněni impulzní hypnózou. O tom jsme se však dozvěděli až pomocí Asket, jelikož nás informovala o tom, že při bojích v DAL-Univerzu byli ze skupiny »Aštara Šerana« zajati čtyři lidé, dříve než byla jejich armáda zcela zdecimována. Jeden z těchto čtyř zajatců byl Šeranův první zmocněnec a velitel armády. Před nedávnem spolu s ostatními třemi zajatci konečně projevil ochotu prolomit mlčení a vyzradil mnoho zlých intrik, jichž se jeho skupina dopustila, a proto jsme celé věci s jejich hypnózou ovlivněnými kontaktéry mohli přijít na kloub a nalézt pravdu. Tito zajatci uvedli také jména různých již zesnulých falešných kontaktérů tohoto typu, mezi nimiž byl i Wilbert B. Smith, jakož i jiní v různých zemích v Evropě, Africe, Japonsku, Americe, Izraeli, Jižní Americe, Brazílii, Argentině, Austrálii, Rusku atd.

Billy  Toto objasnění má nyní skutečně hlavu a patu.

Ptaah  Tak to je, ano, avšak naše objasňování v tomto ohledu bylo velmi namáhavé, jelikož jsme ohledně těchto kontaktních událostí, které zahrnovaly více než sedm minulých desetiletí, museli mnohé vypracovat a zhodnotit a také objasnit mnoho dalších záležitostí. Za tím účelem bylo z naší strany nezbytné velké nasazení po celém světě, které trvalo více než sedm měsíců a jehož první část jsme mohli nabytím nových poznatků uzavřít před třemi týdny; zbytek jsme dokončili před dvěma dny.

Billy  O tom jsi mi nikdy nic neřekl.

Ptaah  To souhlasí, avšak pokud bych o tom hovořil dříve, než jsme docílili našich výsledků a byli si jimi jisti, pokládal bys mnoho otázek, kterým jsem chtěl předejít. Krom toho bylo nezbytné zachovávat jistou obezřetnost, jelikož stále ještě neznáme ony síly, které na tvém počítači ve tvých spisovatelských pracích dokázaly napáchat škodu. Mohli jsme se obávat, že bychom tím vyvolali něco, nad čím bychom neměli žádnou kontrolu.

Billy  To dokážu pochopit, ale teď se vynořuje otázka, zdali díky všem těm okolnostem ohledně těch zajatců a díky vašemu objasňování nevyšly možná najevo některé nové poznatky i o těch třech pro vás neznámých uskupeních, a pokud ano, jaké?

Ptaah  Toto bylo se zajatci rovněž objasněno, přičemž podle jejich výpovědí je naprosto jisté, že skupina »Aštara Šerana« nebyla s oněmi třemi pro nás neznámými skupinami v žádném spojení.

Billy  A jak je to s pozemskými letovými stroji tajných služeb? Krouží ještě pořád po světě?

Ptaah  Tak tomu vskutku je, a podle toho, co můžeme pozorovat, existuje v tomto směru čilá aktivita.