Výňatek z č. 73

Výňatky z 565. oficiální kontaktní zprávy ze 14. června 2013

Billy  … Co mě ale dneska speciálně zajímá, to jsou tvá poslední vysvětlení, která jsi poskytl ohledně skupiny »Aštara Šerana« a těch třech pro vás neznámých uskupení. Když ses o nich při našem posledním hovoru 1. června zmiňoval, všiml jsem si ve tvém hlase zvláštního podtónu, který na mě působil tak, jako bys chtěl říct víc, což jsi pak ale přesto neudělal.

Ptaah  Jsi vždy velmi pozorný, neboť to, co zmiňuješ, je správné: Žel mě pro všechno ostatní, co jsem musel vysvětlit, vypadlo to podstatné ohledně těch pro nás neznámých uskupení, o čemž jsem tě chtěl informovat. O objasňování těchto tří uskupení se sice speciálně nesnažíme, avšak i přesto zde znovu vyplývají nové poznatky, které jsme získali. To bylo na jednu stranu možné proto, že jsme od národa Asket obdrželi novou technologii, která nám s ohledem na mnohé objasňování poskytuje velmi mnoho nových možností; na stranu druhou se nám již před mnoha desetiletími zdály velmi podivné mnohé záležitosti ohledně četných pozemšťanů, kteří se objevovali a prohlašovali, že udržují kontakty s mimozemskými bytostmi a že mají též rozšiřovat jejich poselství, přičemž uváděli též zvláštní místa původu, resp. sluneční systémy a planety mimozemšťanů, o nichž jsme však věděli a i dnes s jistotou víme, že tam žádní lidé ani lidem podobné formy života neexistují. Z toho důvodu jsme se domnívali, že se v případě těchto údajů, které mimozemšťané sdělili svým kontaktním osobám, musí jednat o vědomé klamání, leč nedokázali jsme to odůvodnit. Naše domněnky se též ubíraly tím směrem, že všechny ty intriky způsobila ona tři pro nás neznámá uskupení. Tím jsme celou věc považovali za vyřízenou a dopustili se při tom chyby, že jsme všechny ty kontaktní osoby, které jsme povrchním objasněním jejich vzpomínek znali, uvedli jako pravé, což jsi pak také prostřednictvím kontaktních rozhovorů uveřejnil. Mnoho zvláštních nesrovnalostí nás však nenechávalo v klidu, a proto jsme se pokoušeli vyzvědět o těchto kontaktních osobách bližší informace, přičemž jsme však nesměli analyticky proniknout do jejich vědomí a tedy ani do jejich osobnosti, jelikož nám to naše direktivy zapovídaly. Proto jsme se museli spokojit s tím, že jsme vzpomínky uvolněné těmito kontaktními osobami považovali za pravdivé. To nás však neuspokojilo, neboť nastalé podivnosti nás ustavičně vyrušovaly. Proto jsme se snažili dosáhnout změny našich direktiv, abychom u kontaktních osob směli odůvodnit jejich absolutně osobní sféru, směli proniknout do jejich vědomí a osobnosti a zjednali si tak jasno. Změna direktiv byla však velmi zdlouhavá a trvala roky, jelikož absolutně osobní sféra lidí nesměla být narušena. Po mnoha letech bylo pak konečně usneseno, že se pro tento speciální případ ohledně objasnění skutečných faktů o pozemských kontaktních osobách učiní absolutně výjimečné řízení, které však bylo povoleno absolutně jen pro všechny ty kontaktní osoby, které jsme ti uvedli a které jsme jinak znali. Pro další objasňování tohoto typu povolení uděleno nebylo. Jelikož byla naše tehdejší technika k bezpečnému odůvodnění forem vědomí a osobností pozemšťanů ještě v mnoha ohledech nedostatečná, byly provedeny nové výzkumy a vyvinuty nové technologie, jež musely být naprosto bezpečné. Především vědci Asket a jejího lidu byli a jsou v takovýchto technických vývojích, které jsme potřebovali, mnohem pokročilejší než my Plejaren. Z toho důvodu pro nás vyvinuli nezbytné aparatury a přístroje, které jsme pak od nich také obdrželi a nasadili do akce. Nyní jsme tedy díky našim novým technickým výdobytkům ohledně těchto tří uskupení, jež jsou pro nás i dnes neznámá, získali nové poznatky. Zapotřebí je ještě podotknout, že tato naše nová zařízení a přístroje slouží též objasňování mnoha dalších věcí v nejrůznějších oblastech a používají se tedy i jinde než jen ke zjištění skutečných faktů o kontaktérech se skupinou »Aštara Šerana«. Díky těmto inovacím jsme mohli též zjistit, že tyto tři pro nás neznámé skupiny nejsou tři, ale čtyři. Všechny čtyři skupiny jsou na celém světě velmi aktivní, a to již velmi dlouhou dobu, takže je také pozemšťané často mohou pozorovat. Z našeho objasňování rovněž vyplynulo to, že jsme mohli o aktivitách těchto čtyř uskupení získat mnoho informací, přičemž jsme museli konstatovat, že aktivity těchto skupin jsou mnohem rozsáhlejší, než nám ještě před nedávnem bylo známo. O tom ti však smím předat informace pouze soukromě, máš-li o to zájem.

Billy  Ten samozřejmě mám. Ale stále jsem se domníval, že v tomto ohledu na celém světě všechno kontrolujete pomocí telemetrických disků či jinými způsoby.

Ptaah  Tak tomu není, neboť naše pozorování a kontroly se zaměřují na zcela odlišné věci než právě na ty, které v zásadě nejsou naší záležitostí. Do sféry našeho zájmu spadají geologické procesy vulkánů, ledovců, zemětřesení, posuny tektonických desek, změna klimatu a přírody atd., dále též vývoj a změna veškerého zvířectva a rostlinstva, politické dopady, vojenské události a hospodářské procesy atd. K tomu patří i všeobecný vývoj vědomí, rozumu a chápavosti pozemšťanů, vývoj lékařství, politiky, vojenských záležitostí i celosvětová sociální struktura pozemského lidstva, přičemž všechny tyto faktory jsou z našeho pohledu ještě velmi zaostalé. To také vede k tomu, že o oficiální kontakty s jednotlivci na Zemi a ani vládami atd. nemáme zájem, neboť vyhledáváme-li kontakt, potom musí obsáhle ve všech oblastech existovat patřičně hodnotný vývoj a v tom kontextu musí být dána i míra rozumných způsobů jednání. To ale pozemšťanům chybí a z našeho pohledu bude trvat ještě mnoho staletí, než se skutečná chápavost vůbec začne pomalu šířit. V dohledné a účelné době to však ještě nenastane, neboť takovýto podnik, totiž aby se rozum a chápavost skutečně vyvinuly, prosadily a byly pěstovány do té míry, že ze způsobů chování pozemšťanů vymizí zlovolnost, mučení, války, závislosti, terorismus a všechna ostatní zla, to vyžaduje dlouhé učení se tvořivě-přírodním zákonům a přikázáním. Těm je však nutné pozemšťany učit, pročež byla nyní tvým prostřednictvím a ve spolupráci se všemi členy skupiny zahájena v Novém Věku mise, v jejímž rámci se šíří »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«. Je to právě toto Učení, které může v pozemšťanech způsobit to, co je pro dobrý a hodnotný rozvoj vědomí nezbytné. Pouze tehdy, až se budou pozemšťané tomuto Učení se zájmem a ochotně učit, může se postupem času všechno pomalu obrátit k lepšímu.

Billy  Tak to jsem si ohledně vašich kontrol atd. myslel špatně. To, co jsi právě uvedl ohledně navázání kontaktu s pozemšťany nebo dokonce s vládami atd., totiž že tuto věc neberete v úvahu, to by mělo těm, kteří se stále znovu domnívají, že byste mohli napadnout Zemi, dostatečně jasně ozřejmit, že vy Plejaren takovéto ambice nemáte a že se ani do pozemských záležitostí nevměšujete. To neděláte už jen na základě vašich direktiv, které něco takového zakazují. Bylo by hezké, kdyby i na Zemi ve všech státech existovaly takovéhle direktivy, na jejichž základě by se jeden stát nesměl vměšovat do záležitostí jiného státu, což se však žel neděje. Když pomyslím na ty špinavé potyčky, které ohledně bankovního tajemství a s ním spjatých a požadovaných daní iniciuje proti bankám a švýcarskému státu EU a USA, dělá se mi z toho špatně. A to, že se k tomu banky a naše zemská vláda nechají nutit, z toho aby jednomu ruply nervy, neboť tím poklesnou banky a švýcarský stát k loutkovému státu EU a USA.

Ptaah  To, co říkáš, je správné, i ohledně intrik EU a USA proti bankám a samotnému švýcarskému státu.

Billy  Uveď mi teď tedy prosím fakta, která nemůžeš zmínit otevřeně.

Ptaah  V tomto ohledu je nutno říci následující, avšak o tom musíš zachovat mlčenlivost: …

(...)

Billy  Tyto informace si samozřejmě nechám pro sebe, to je přece jasné. V tom případě tedy ty čtyři skupiny byly a jsou skutečně už velmi dlouho čile aktivní. To také vysvětluje všechny ty výskyty UFO atd., které se už před dlouhou dobou objevily, objevují se dodnes a z pozemské strany dosud nemohly být vyjasněny. Jak se to ale teď má s tajnými vojenskými letovými objekty pozemského původu, o kterých ses také zmínil? Jsou natolik futuristické a vysoce technizované, že je normální občan může považovat za mimozemské letové objekty?

Ptaah  Tak tomu bezpochyby je.

Billy  Pak mám ale ještě jeden dotaz ohledně těchto všelijakých tajných letových objektů různých států, které se přece také označují jako UFO a které přece mohou různí lidé opakovaně pozorovat. Jelikož se zabýváte vojenskými záležitostmi pozemšťanů, musíte přece vědět, o jaké letové stroje se jedná a které státy je konstruují a prohánějí po okolí.

Ptaah  Tak to skutečně je.

Billy  Ty se zase necháš na všechno dotazovat, než řekneš víc. Jaképak stroje to tedy jsou a jakým státům patří?

Ptaah  Odpovědět na to otevřeně by bylo jednak proti našim direktivám a jednak nemoudré, neboť tím by mezi různými státy mohly opět vzniknout nemilé intriky a nepřátelství. Bylo by tedy také nebezpečné tyto věci odhalit. Když ale trváš na tom to pro vlastní potřebu vědět, pak …

Billy  Ne, děkuju, pak to vědět nechci. Ale ty UFO, ty takzvané »Foo Fighters« (angl.: »Foo« = označení pro neznámé letové objekty ve druhé světové válce), které byly pozorovány během druhé světové války, jednalo se zde o tajné letové stroje pozemského původu?

Ptaah  Nikoliv, to jsme rovněž dokázali objasnit: Všechny patřily těm čtyřem pro nás neznámým uskupením, do jejichž letových strojů ani v dnešní době s našimi nejnovějšími analytickými zařízeními a přístroji nedokážeme proniknout.

Billy  Jak se to ale má s tím, že se prý na Zemi pohybuje tak mnoho mimozemšťanů a že mají údajně být a působit ve vládách, jak jistí lidé ustavičně tvrdí? Tohle si vlastně nedokážu představit. Pokud bychom považovali za pravdu všechno to, co v tomto směru již desetiletí tvrdí údajní kontaktéři, někdejší příslušníci tajných služeb, vládní úředníci, badatelé UFO či jiní údajní znalci této věci, pak by se to přece na Zemi muselo mimozemšťany jenom hemžit a všechny vlády by jimi byly řízeny. Zdali ti, kteří tvrdí, že jsou někdejšími příslušníky tajných služeb, badateli UFO z vládního pověření či úřady povolanými osvětáři ve věci UFO, skutečně pracovali či pracují v nějaké tajné službě či úřední organizaci k osvětlení fenoménu UFO atd., to bych chtěl zpochybnit.

Ptaah  Tyto pochybnosti jsou také oprávněné, a skutečně to není tak, že by Země a její vlády byly plné mimozemšťanů, neboť dosud jsme nemohli učinit žádná takováto zjištění. V ohledu politiky, vojenství a vědy by takovéto skutečnosti nemohly našemu objasňování a pozorování zůstat utajeny. To, že jsou však ona čtyři pro nás neznámá uskupení na celém světě velmi činná, jak říkáš, a sice v mnoha ohledech, to je naprosto nepopiratelný fakt. Jaký smysl a účel však svými akcemi sledují, to nám není známo, stejně jako nám není známo, zdali pocházejí ze Země, z budoucnosti Země anebo jsou mimozemského původu. To nás ani nezajímá, neboť nespadá do žádného z našich úkolů, abychom s nimi vstupovali do kontaktu či pátrali po jejich původu.

Billy  Pak tedy také řadu pozorování, věcí a zvláštních událostí nezpůsobila jen tehdejší skupina »Aštara Šerana«, ale i tato čtyři uskupení?

Ptaah  O tom nikdy nebylo řeči, neboť řeč byla o tom, že mnoho dění a událostí je nutno připsat této skupině »Aštara Šerana«, a to počínaje nucenými hypnotickými kontakty a konče všemožnými nemilými událostmi a podivnými případy.

Billy  Samozřejmě. Ale teď je konečně naprosto jasné, že jsou ty čtyři pro vás neznámé skupiny různým způsobem velmi aktivní. K tomu mám ale otázku, jestli je budete ignorovat i v budoucnu a jestli se ve vztahu k nim budete i nadále chránit před spatřením a lokalizací?

Ptaah  Ano, tak tomu zcela jednoznačně bude, neboť o žádný kontakt s nimi nejevíme zájem. Od dob našeho nejnovějšího objasňování a poznatků jsme si nyní také naprosto jisti tím, že tyto čtyři skupiny nemají o naší skutečné existenci žádné znalosti, odhlédneme-li od nejasných domněnek, které možná či dokonce velmi pravděpodobně mají, jelikož jim tvá aktivita ohledně šíření kontaktních zpráv zajisté neušla.

Billy  Ale po celém světě neustále působí pozemští podvodníci, šarlatáni a švindlíři, kteří vyrábějí falešné fotografie údajných UFO a tvrdí, že mají kontakty s mimozemšťany, a to fyzické, telepatické či formou channelingu.

Ptaah  Toto počínání je nesmyslné a je nám známo.

Billy  Tito lidé jsou buď posedlí sebeuplatněním, schizofrenní anebo jiným způsobem již ne zcela při rozumu. Ale jak by tomu u takovýchto lidí mohlo býti jinak, než že nějakým způsobem nejsou příčetní? Když to všechno …

Ptaah  Potěšitelné, a …

Billy  Předtím jsem chtěl ještě říct tohle: Když to všechno pozorujeme, tak jsou přece tihle podvodníci, šarlatáni a švindlíři v záležitostech UFO dost nuzní chudáci, které je vlastně nutné politovat. Ale zrovna jsem pomyslel na profesora Ten Chu z Almaty v Kazachstánu. Ten, jak nás informoval pan Imayo, před třemi dny zemřel, a to jen pár hodin poté, co pro mě ještě podepsal smlouvu na vydání a překlad další knihy do ruštiny. Bylo mu 92 nebo 93 let a v Almaty přece také založil »billilogii« a zřídil a otevřel tam »Billyho muzeum«, v němž jsou vystaveny všechny knihy a jiné věci FIGU.

Ptaah  Je to sice velmi politováníhodné, ale smrt je údělem nás všech lidí. Vyřiď panu Imayovi a kazachstánské skupině v Almaty mou srdečnou soustrast. Vyřiď jim ale také mou velkou radost a spokojenost ohledně studia Učení a všech snah, které dosud celé uskupení pro misi podniklo. Bude mě těšit, bude-li se ve všem ohledně Učení a mise i po odchodu ctihodného Ten Chu pokračovat.

Billy  To, co jsi řekl, vyvolám a sepíšu hned poté, co odejdeš, protože potom to ještě můžu nafaxovat Christianovi, aby to mohl e-mailem sdělit panu Imayovi.

Ptaah  Za to děkuji.

Billy  Udělám to rád. Co mě teď zajímá: Tvá dcera Semjase v prvním údobí našich konaktů hodně mluvila o tom, že na Zemi přicházejí, a opět z ní odcházejí různí mimozemšťané a že také udržují kontakty s pozemšťany. Jak to teď musíme chápat, poté co jste teď vypátrali onu věc se skupinou »Aštara Šerana« a byli schopni to celé vyjasnit? Musíme s tím tedy vysvětlení Semjase uvést do souvislosti?

Ptaah  Tak to skutečně je, ano, a to ve všech jednotlivých případech těch jmen, která ti uvedla a jež na základě našeho nejnovějšího objasňování vykazovala souvislost se skupinou »Aštara Šerana«. Tyto výpovědi mé dcery přirozeně nesouvisejí s telepatickými impulzními kontakty, které jsme provozovali s pozemšťany, aniž by o tom věděli, stejně jako nesouvisejí ani s kontakty, které jsme chtěně či nechtěně měli s pozemšťany, jako kontakt mé dcery Semjase s Němkou jménem Elsa Schröder v Persii poblíž Zahedanu a s Petrou a Anatolem. Dále mám na mysli kontakt jedné mimozemské skupiny z časoprostorově posunuté oblasti Proxima Centauri, konkrétně Athara a Kohuna, s jedním mužem německého původu, což nastalo v Bolívii v Jižní Americe. Mohly se odehrát i různé druhy kontaktů mezi pozemšťany a těmi čtyřmi pro nás neznámými skupinami, o čemž však nemáme žádné jasné poznatky, přinejmenším do dnešního dne. To, co tehdy vysvětlovala má dcera, když hovořila o kontaktech s mimozemšťany, se většinou všechno vztahovalo na aktivity skupiny »Aštara Šerana«, do čehož však podle okolností mohly spadat i případy s těmi pro nás neznámými skupinami, což jsme však do dnešního dne ještě nedokázali objasnit.

Billy  A chystáte se to udělat?

Ptaah  Takovouto potřebu nemáme, a to i proto, aby ona čtyři uskupení nemohla nalézt žádné důkazy o naší existenci. Jsme si jisti, že takovýmito důkazy o naší přítomnosti na Zemi dodnes nedisponují, nanejvýše ji předpokládají, jelikož jsme se vůči nim odjakživa drželi zpátky a nedali jsme jim žádnou příležitost konstatovat naši existenci. Zde samozřejmě odhlížím od toho, že jsme ti dovolili pořídit dobré snímky našich letových strojů a rozšířit je po celém světě. Avšak tím tyto čtyři skupiny ovšem nemohou vůbec nic dokázat, stejně jako ani pozemští odpůrci, kteří efektivní skutečnost a pravdu této skutečnosti jednoduše nechtějí akceptovat, jelikož jsou zabednění a chtějí všechno vědět lépe, než jak jim odhaluje pravda. Ty přece znáš tyto odpůrce, kteří tvé fotografie ještě i dnes očerňují jako falzifikáty, ačkoliv odborníci a znalci již dávno shledali, že o jejich pravosti neexistuje žádná pochybnost a že jsou to ty nejlepší a nejčistší snímky mimozemských letových zařízení, které kdy vznikly, přičemž tato letová zařízení představují výhradně techniku nás Plejaren. Z toho důvodu naše letová zařízení ani nelze srovnávat s jinými letovými přístroji, které pozemšťané fotografovali nebo stále ještě fotografují jako nejasné a rozmazané snímky objektů, k čemuž je nutno podotknout, že příčinou takovýchto snímků bývá velmi často podvod a šarlatánství a nezřídka též potřeba sebeuplatnění, náboženské sektářství a vychloubačnost. Přirozeně že zde existují i pravé snímky objektů, které ztělesňují jednak tajné pozemské letové stroje, jednak ale i letové stroje těch čtyř pro nás neznámých skupin.

Billy  Pak je tedy vyjasněno i to. Děkuju.