Varování všem vládám Evropy! Proroctví a předpověď (1. část)

Příkaz doby a budoucnosti je tento: musí se zastavit šílenství přelidnění a z něho vznikající změna klimatu, destrukce, zkáza, chaos a katastrofy a musí se obnovit přirozené vodní toky a luhy, neboť pouze tak je ještě možné vyhnout se nejhoršímu. A dále je nutno pomocí celosvětového kontrolovaného zastavení porodnosti zredukovat světové obyvatelstvo, protože jenom tak lze odstranit stoupající potřeby a s tím spojenou devastaci.

Už velmi mnoho bylo učiněno pro to, aby se naplnily předpovědi, a proto je také nezbytné přistoupit k protiopatřením: musí být neprodleně omezeno znečištění životního prostředí způsobené motory na fosilní paliva všeho druhu, jakož i továrními komíny atd. – a to včetně všech dalších způsobů znečištění životního prostředí a vzduchu. Naprostou nutností je také to, aby všechny lidské stavby všeho druhu, jako jsou obytné domy a továrny atd., zmizely z ohrožených lavinových a záplavových oblastí. Lužní krajiny musejí být navráceny zpět přírodě jako přirozené oblasti zachycující vodu v případě povodní. Obytné stavby a továrny atd. se už nesmějí stavět při horských a polních potocích, na pobřežích jezer, v/na lavinových svazích či na rovinách ohrožených vodou atd. Navíc musejí být zcela neodkladně učiněna ochranná opatření při potocích, řekách, jezerech, silnicích, obytných oblastech, svazích a horách atd., a to tak, že se na ohrožených místech – kde divoká voda vystupuje z břehů, kde padají přívaly kamenité suti, sněhové či bahenní laviny nebo kde dochází k sesuvům půdy, jež mohou napáchat škody – zřídí zásadní, velmi silné a vysoké zástavby, jež ochrání domy, silnice, cesty a železniční trasy před podemletím, zaplavením, zasypáním či strhnutím. To bude zapotřebí na mnoha místech, neboť velkou část z předpovězeného chaosu a katastrof již bohužel nebude možné odvrátit – a čas spěchá a je ho stále méně. Je tedy třeba jednat a to spočívá na zodpovědnosti Vás, kteří sedíte ve vládě a teď víte, co přinese budoucnost v Evropě a na celém světě. Jednejte dříve, než bude příliš pozdě – a předávejte toto varování a předpověď také dál vašim následovníkům, neboť oni mají, stejně jako Vy, povinnost, aby jednali v rámci nezbytné nutnosti a chránili a opatrovali zemi a vše, co se v ní nachází, stejně jako zdraví a životy lidí i jejich majetek.

Eduard A. Meier

Pokračování do druhé části brožury