Varování všem vládám Evropy! Proroctví a předpověď (1. část)

Eduard A. Meier                                                                                Uitikon/ZH, 25. srpna 1958
Zámek Uitikon
Uitikon/ZH                                                                                         Všem vládám Evropy
Švýcarsko

Varování všem vládám Evropy!

Absolutně jistý zdroj udává předpovědi pro budoucnost Evropy a celého světa a ty nemají nic co do činění s proroctvími, neboť se jedná o předvídání reálné budoucnosti, z níž vyplývá následující: za několik málo let se v Evropě a ve světě vinou člověka natolik ostře změní klimatické podmínky, že se objeví extrémní výkyvy počasí všeho druhu, z nichž vzejdou rozsáhlé hmotné škody na zemi, domech a ostatních budovách, na silnicích, horách, železničních tratích, horských i polních potocích, řekách i jezerech. Tyto klimatické zvraty a výkyvy počasí si vyžádají mnoho lidských životů, neboť již v nejbližších desetiletích dojde k rapidnímu a stupňujícímu se oteplování a změně klimatu, jež způsobí mocné sněhové srážky, krupobití, nesmírné průtrže mračen, orkány, tajfuny, tornáda, hurikány a jiné bouře, jakož i sucha, výkyvy počasí a lesní požáry nevídaných rozměrů – a ty se poženou přes Evropu a celým světem a zapříčiní obrovské škody. Z horských a polních potoků se stanou dravé řeky, z řek se stanou zuřící proudy a divá vodstva vystoupí ze všech břehů a vyvolají rozsáhlé záplavy, jež zpustoší zemi a zničí mnoho lidských výdobytků a živobytí, protože lidé stavějí příliš blízko břehů a v lužních oblastech atd. Již brzy nastanou také mohutné sopečné výbuchy vedle nesmírně extrémních pevninských i podmořských zemětřesení, jež se potáhnou ještě hluboko do třetího tisíciletí, budou se ustavičně zhoršovat a vyžádají si bezpočet lidských životů. Zprvu se bude všechno odehrávat v menší míře, avšak v běhu následujících desetiletí dojde k vystupňování a koncem dvacátého století se již vše nebývale zvrhne. To pak ale nebude znamenat konec takovýchto událostí, neboť teprve až se dostaví nové tisíciletí, vzepře se příroda ještě více a mocněji proti šílenství lidí ohledně ničení životního prostředí a dostoupí míry, jež bude připomínat pravěké doby Země.

Pokud jsou pozorována a analyzována následná dění, pak z toho jasně a zřetelně vyplývá, že na nadcházejících pohromách, chaosu a katastrofách nese největším dílem vinu samotný člověk, i když chorobně hloupí a nezodpovědní chytráci a vědci budou tvrdit opak. Přelidnění je základní faktor všeho zla po stránce oteplování klimatu a ničení životního prostředí. Rozmáhat se bude též veřejná prostituce, kriminalita, problémy s azylanty a neonacizmus a budou vytvářet veliké problémy. Proti tomu a proti všem ostatním zlořádům se musí sáhnout k tvrdým a účinným opatřením, stejně jako proti světovládným machinacím USA, které v celém světě vyvolávají války, samy vedou války, strhávají ostatní země do chaosu a chtějí rozvrátit a vymýtit jejich mentalitu, náboženství a politiku. A vinou závratně rychle stoupajícího počtu lidstva je lidstvo nuceno stále častěji a intenzivněji vykořisťovat a ničit životní prostředí a Zemi, aby dostálo vzrůstajícím potřebám všeho druhu. Tyto potřeby se kvůli rostoucímu počtu lidstva ustavičně stupňují, následkem čehož je stále více postihována a devastována příroda a veškeré životní prostředí, což se samozřejmě také katastrofálním a destruktivním způsobem odráží na klimatu. Planeta samotná je trýzněna, neboť atomové a další exploze narušují strukturu Země a vyvolávají zemětřesení. Povodí, příroda, atmosféra a vesmír v blízkosti Země jsou znečišťovány, pralesy jsou ničeny a devastovány v touze po zisku a pozemské zdroje se bezohledně vytěžují.