Výňatek z č. 48

Důležitá informace ke zohlednění co se týče jmen a pojmů Plejaren (M. B. č. 48 / duben 2009)

Výňatek ze 475. kontaktního rozhovoru ze 26. listopadu 2008

Billy: … Ale teď jedna věc, na kterou jsem byl v poslední době už dvakrát dotázán: jak se to tedy teď má skutečně dodržovat ohledně plejarische osobních jmen a obecně ohledně plejarische pojmů a označení atd.? Jednou jsi přece říkal, že mají být zachovány a nemají se měnit, pokud se např. kontaktní zprávy překládají do jiných jazyků?

Ptaah: To jsem skutečně řekl, neboť pro zachování významu jmen a pojmů je bezpodmínečně nutné, aby se psaly a vyslovovaly v námi dané podobě plejarische řeči. Pokud se tak nečiní, vznikají zcela chybné podoby významů, které již neharmonizují s vlastní hodnotou daného jména či pojmu.

Billy: Takže jména a pojmy vaší řeči mají, resp. musejí ve všech pozemských jazycích znít neustále stejně, jako je tomu i v našich německých a švýcarsko-německých jazycích, a sice nehledě na to, jsou-li ona jména a pojmy používány v jiných jazycích jako angličtina, francouzština, španělština, italština, japonština, ruština atd. Pokud se tak nečiní, dochází ke zfalšování jmen a pojmů.

Ptaah: To odpovídá smyslu mých slov. Dokonce i jedna jediná změna jedné slabiky, resp. jednoho písmenka udává zcela jiný a zpravidla negativní smysl a nehodnotu, jako např. u jména mé dcery Semjase, pokud se v angličtině písmeno E na konci jména vyslovuje jako I. Semjase je velmi staré jméno, jejž jsme my Plejaren převzali z jednoho starolyránského dialektu a které znamená »polobohyně«. Jestliže se však E na konci tohoto jména vyslovuje jako I, jako se to děje např. v anglickém jazyce, potom z toho vyplývá velmi zlá nehodnota. »Sem« ve jménu Semjase znamená ve zmíněném starolyránském dialektu »poloviční« a »Jase« bohyně, kdežto »Jasi« znamená »proklatá bohyně«. Pokud se v anglické řeči u jména Semjase vyslovuje koncové E jako I, tedy Semjasi, tak z toho vyplývá jméno »polobohyně prokletí«. Takovéto chybné hodnoty jmen a pojmů, resp. nehodnoty vznikají v našich jazycích a jejich dialektech i tehdy, je-li v samotném slově byť jen jedno jediné písmenko vysloveno chybně, a tedy jinak, než jak je dáno v psané podobě.