Výňatek z č. 15

Co Ptaah při 260. kontaktu 3. února 1998 podal za vysvětlení ohledně projektu HAARP, plyne z následujícího dialogu:

Billy: … Jedná se opět o projekt HAARP a otázka zní, zdali těžké výboje blesků při bouřích rovněž nemají ničivý účinek v ionosféře nebo vlivem ionosféry?

Ptaah: Výboje blesků při bouřích samozřejmě sahají až vzhůru do ionosféry, čímž jsou zásadně ovlivňovány a řízeny povětrnostní a klimatické podmínky, pokud to tak smím říci. Tyto výboje blesků mají ovšem ve srovnání s energiemi uvolněnými HAARPem zásadně odlišnou energetickou povahu. Výboje blesků ve struktuře ionosféry ani nezpůsobují žádnou škodu, a tedy do ní ani nevypalují žádné prohlubně či trychtýře, resp. parabolickému zrcadlu podobná vyklenutí, jako je tomu v případě energií HAARPu. Výboje blesků se směrem vzhůru rozpínají na velmi široké ploše a ionosféru zasahují takříkajíc jen „jemně“, takže nevzniká žádná škoda. „Tvrdá“ energie HAARPu je oproti tomu agresivní a také tak působí, což strukturu ionosféry poškozuje. Zodpovědné osoby samozřejmě vše v tomto směru dementují a interpretují vědomě chybně, stejně jako popírají i skutečnost, že to celé není pouze vědecký experiment, ale nesmírně nebezpečný zbraňový systém, kterým lze zásadně a podle libosti ovlivňovat povětrnostní a klimatické podmínky, a tedy může být zneužit k válečným účelům. Toto nejsou jednoduše jen domněnky, nýbrž fakta, s nimiž zodpovědné osoby již dlouhou dobu koketují a jsou jim známa – zcela navzdory jinak znějícím lživým tvrzením, která uvádějí.

Billy: Přirozené jevy, jako jsou výboje blesků vzniklé při bouřích nebo jiným přirozeným způsobem, tedy s ionosféru ničícími energiemi HAARPu nelze nijak srovnávat, byť jsou energie HAARPu nesmírně slabší než milionnásobné výboje blesků.

Ptaah: Ne, zde nelze činit žádné příměry, jelikož jsou dány zcela jiné předpoklady, procesy, účinky a dopady těchto účinků.

Billy: A to si zodpovědné osoby uvědomují?

Ptaah: Ve svém velikášství v tomto směru přehlížejí důležité faktory, avšak i kdyby jim tyto faktory byly zcela jasné, tak by tato fakta popřeli, což přece již nyní dělají ohledně všech těch poznatků, které již mají. Bezcitně proto popírají i skutečnost, že velmi velký díl již dlouhou dobu se objevujících přírodních katastrof, jako sopečné výbuchy, zemětřesení, sucha, záplavy a nejrůznější mocné bouře po celé zeměkouli, vycházejí z jejich kriminálních intrik. K tomu přináleží i fenomén El Niño, který se vinou jejich destruktivního konání stále více zvrhává. El Niño je sice přirozeně se vyskytující děj, avšak to celé se vinou destruktivního konání vědců a jiných zodpovědných osob čím dál tím více přeměňuje ve zhoubný katastrofický moment. Přirozeně působící síly jsou vlivem protipřírodních sil nezodpovědně vytvořených člověkem zesíleny a kumulovány, pročež se vše vychyluje z normálu, jako se to již děje v případě El Niño.

(...)