Výňatek z č. 72

(uveřejněno v prosinci 2010)

Vůdčí úloha základní skupiny 49

Myšlenka studijních skupin pochází samozřejmě původně od Billyho, neboť již v počátečních letech provozovali různí členové základní skupiny, podníceni Billym, rozličné studijní skupinky, které sami vedli. Pravidelná setkání se tak konala ve městech Schaffhausen, Kloten, Winterthur, Schongau, Konstanz a Mnichov a v neposlední řadě i v samotném Centru.

V uplynulých letech pak vznikla na celém světě řada studijních skupin FIGU, které zpočátku se základní skupinou 49 v Semjase-Silver-Star-Center spolupracovaly jen volně. V zahraničí se někdy scházely studijní skupiny o počtu několika osob, o nichž jsme zprvu ani nebyli informováni a které se občasně či pravidelně scházely, aby společně četly a studovaly Učení ducha v užším či širším smyslu nebo aby jej překládaly do svého rodného jazyka. Jednou z prvních studijních skupin, jež se zformovala, byla Jihoněmecká studijní skupina, kterou založili Günter Neugebauer a Andrea Grässlová ještě dříve, než našli cestu do základní skupiny. Brzy nato následovaly první oficiální skupiny FIGU v Japonsku a USA, které se podle zákonů svých zemí staly »oficiálními« skupinami FIGU, jelikož se musely nechat zaregistrovat jako spolky s vlastními stanovami. Postupně vznikaly další studijní skupinky a skupiny, které se kromě studia Učení ducha začaly snažit o nejrůznější práci s veřejností. Tyto snahy pak vedly k prvním konfliktům, jelikož nebylo pochopeno, že se Učení ducha nesmí šířit misionařením, neboť každému člověku musí být neustále zaručena osobní svoboda názoru a svobodné právo rozhodovat. Na základě těchto prvních snah vypracovala základní skupina také první jednoduchá pravidla, jež měly studijní skupiny povinnost zohledňovat. Rozpoznali jsme totiž, že misi lze ke kýženému úspěchu dopomoci jen pomocí přiměřeného pořádku a efektivní struktury, resp. adekvátního systému.

Všem těmto studijním skupinám byli kdykoliv k dispozici zodpovědní členové základní skupiny, aby je podporovali svými vědomostmi, radou i skutkem a pomáhali jim nalézt v přiměřeném rámci jejich vnitřní a vnější strukturu. Při tom byla základní skupina 49 konfrontována s nejrůznějšími problémy a danými skutečnostmi té které země, pro něž bylo nutné hledat a nalézat řešení, čemuž jsme vždy adekvátně a v rámci struktury dané stanovami a ustanoveními FIGU napomáhali. Jelikož právní zřízení spolků není v každé zemi stejné, budiž zde vysvětleno, že ve Švýcarsku i v dalších zemích  představují  stanovy právní základnu spolku ve vztahu k veřejnosti. Stanovy se odevzdávají např. úřadům, právním osobám, jiným spolkům či soukromým osobám, které se chtějí nebo musejí informovat o smyslu a účelu spolku. Ustanovení jsou oproti tomu soubor pravidel, který formuje spolek uvnitř, v jeho vlastní vnitřní struktuře, a jelikož slouží pouze internímu pořádku, není nutné jej dávat ve známost veřejnosti. Ustanovení musejí přirozeně vycházet ze stanov, resp. se musejí pohybovat v rámci jejich pravidel. Jinými slovy jsou ustanovení interní výklad a zpřesnění stanov.

Ustanovení a stanovy FIGU jsou z celosvětového hlediska absolutně jedinečné, neboť je nevytvořili zakládající členové FIGU. Jejich základní provedení a dosavadní nezbytné rozšíření vyhotovil nejen Billy, ale i Quetzal a Ptaah spolu s jejich poradenskou skupinou pro pozemské záležitosti. Na ustanoveních a stanovách se významně podílel především Quetzal a je za ně ze strany Plejaren zodpovědný, stejně jako je zodpovědný za příručku základní skupiny, jež zajišťuje pořádek a procesy uvnitř základní skupiny. To zaručuje, že jsou stanovy a ustanovení základní skupiny FIGU sestaveny nanejvýš prozíravě a pokrokově a že ve svých základních rysech obsahují a realizují tvořivě-přírodní zákony a přikázání, je-li to v rámci pozemského, resp. švýcarského zákonodárství vůbec možné. Z toho důvodu jsou stanovy a ustanovení naprosto nezávislé na mentalitě a hodnotových představách toho kterého státu a národu, neboť jsou koncipovány tak, že zohledňují pouze skutečnou a vnitřní mentalitu a hodnotu člověka jako takového. Z toho vyplývá, že se stanovy a ustanovení FIGU zaměřují na absolutní dlouhodobost a stanovují již celý rámec a strukturu FIGU tak, jak se bude prezentovat nejen dnes, ale i za mnoho staletí. V základních rysech je již stanovena veškerá celosvětová struktura spolku, na níž se během nadcházejících staletí budou měnit už jen nepodstatnosti a která je zaměřena na růst a úspěch.

Samozřejmě že existuje prostor na nezbytná přizpůsobení a rozšíření, ukáže-li se to jako nevyhnutelné. To však neznamená, že se něco kdy změní nebo může změnit na daném základu, neboť po úmrtí Billyho a definitivním ukončení kontaktů ze strany Plejaren, zůstane nynější soubor pravidel ve všech svých částech zachován takový, jaký je, ledaže by s v průběhu času ukázalo, že budou na dané bázi nezbytná určitá rozšíření.

Základní skupina 49 v Semjase-Silver-Star-Center již před léty rozpoznala a naučila se, že z Billyho poučení, praktického uskutečňování stanov a ustanovení, jakož i z důsledného aplikování pravidel příručky základní skupiny vyplývá mír, spolupráce a efektivní úspěch, který nejenže je trvalý, nýbrž se rezolutně zvětšuje a umocňuje. V rámci uskutečňování stanov a ustanovení je velký prostor pro osobní vývoj jednotlivých členů základní skupiny a jejich zájmů, talentů a schopností, nicméně toto uskutečňování neustále probíhá v rámci obecného blaha spolku a jeho členů. Prostředkem k tomu je schopnost vzájemně se dorozumět, které jsme se v základní skupině směli naučit a které se mají naučit i členové studijních a zemských skupin. Ve všech skupinách FIGU má a smí existovat  možnost  beztrestně a  bez následků zastupovat své vlastní mínění, které nejenže mají ostatní členové povinnost akceptovat, nýbrž mu většinou i skutečně porozumějí. Členové FIGU jsou všichni na stejné lodi a všichni pracují spolu a pro sebe, což v zásadě vytváří úspěch FIGU. Pro osobní mocenské hrátky, svévolnosti, povýšenost, sobectví, nátlak, násilí a panovačné či sugestivní počínání s ohledem na manipulaci ostatních členů FIGU ve prospěch vlastních přání, nápadů a tužeb není ve spolku FIGU místo. Členové, kteří k takovémuto chybnému chování inklinují, však nemají být ostatními členy mistrováni, nýbrž mají být neutrálně a chápavě instruováni tak, že jim bude v jejich skupině přiděleno místo, na němž jim budou odňaty možnosti se ve zmíněných ohledech zvrhnout – tak se budou moci naučit překonat své chyby a naleznout nové formy vzájemného dorozumění a spolupráce. V zásadě nejdůležitější faktor členství ve FIGU je rovnocennost a rovnoprávné postavení všech členů jakožto lidí. Pokud členové tuto hodnotu rozpoznají a promění ji ve skutek, odpadne tím velmi mnoho problémů a animozit (animozita = zaujatost proti někomu, něčemu, nevole, nechuť, podrážděnost – pozn. překl.), jakož i obtíží se vzájemně dorozumět; a potřeba vládnout ostatním rapidně poklesne a nakonec se dočista rozplyne. V popředí zájmu členů FIGU musí stát v prvé řadě samotná věc FIGU, tedy mise celosvětového rozšiřování pravdy. Osobní přání, zlozvyky, egoizmy a mocichtivost misi jen překážejí, činí ji nevěrohodnou a nakonec vedou k osobním problémům, jelikož se egoistická přání a snahy nedají uskutečnit.

Z určení stanov a ustanovení, jakož i na základě toho, co se za více než 30 let směli naučit tvrdými střety, neúnavnou prací a trpělivým, nikdy neustávajícím poučením Billyho, se dnes členové základní skupiny jakožto celková základní skupina a jednomyslně rozhodující a důsledně v rámci stanov a ustanovení jednající kolektiv zhostili úkolu převzít vůdčí úlohu vůči všem existujícím a v budoucnu ještě vznikajícím skupinám FIGU, jako jsou studijní a zemské skupiny, z nichž v pozdějších dobách vzejdou základní skupiny každé země. Coby vlastní nositelka a zodpovědná mateřská skupina FIGU na celém světě je FIGU-Švýcarsko, tedy základní skupina 49 v Semjase-Silver-Star-Center na základě svých stanov a ustanovení vždy a v každém případě oprávněna udělovat pokyny VŠEM studijním a zemským skupinám na celém světě. Právě jí přísluší onen velký, obtížný a zodpovědný úkol vybudovat a zachovat FIGU jako celosvětový spolek a vést jej do úspěšné budoucnosti tak, že vytvoří základ pro důkladnou změnu myšlení všech lidí této planety a tento základ také zachová. Základní skupina 49 mateřského centra, Semjase-Silver-Star-Center, jedná výhradně v zájmu úspěchu FIGU a tím i v zájmu mise, s níž je věrně spjata. Studijní a zemské skupiny, které nechtějí vyhovět pokynům základní skupiny 49 mateřského centra, mohou být na základě článků stanov zrušeny a chybující členové mohou být vyloučeni z pasivní skupiny FIGU-Švýcarsko, stejně jako mohou být vyloučeni samozřejmě i jednotliví vzdorovití členové studijních a zemských skupin, zdráhají-li se následovat účelné a věcně správné pokyny základní skupiny. Tento postup není žádná hrozba ani násilí, jímž mají být neochotní členové nebo skupiny drženi v šachu, nýbrž jen a pouze zaručuje bezproblémové fungování FIGU, jež musí být vzhledem k velikosti úkolu v každém případě zajištěno.

Koncept FIGU je sestaven velmi dobře a perspektivně a předpokládá, že se v každém státě této Země mohou vytvořit studijní skupiny, které co do počtu svých členů nejsou omezeny. Jedna z těchto studijních skupin se může v dané zemi vyprofilovat tak, že se stane zodpovědnou zemskou skupinou, která po svém založení převezme v rámci stanov zemských skupin vedení nad ostatními studijními skupinami své země. Studijní skupina se může vyprofilovat jednak svým vynakládaným nasazením v rámci mise, jednak společným většinovým rozhodnutím všech svých členů stát se zemskou skupinou.

Studijní skupiny jsou organizovány velmi volně a mají jen několik málo závazků, které musejí zohledňovat. Setkávají se jednou měsíčně, vždy každou druhou sobotu v měsíci, a sestávají z externí a interní skupiny. V externí skupině probíhá spolu s návštěvníky a zájemci studium Učení ducha v nejširším rámci a provádí se jedna meditace. V interním kruhu, do něhož jsou připuštěni jen ohlášení členové studijní skupiny, kteří navíc musejí být pasivními členy FIGU-Švýcarsko, se převážně organizuje a provádí práce s veřejností, jako např. infostánky v různých městech, vlastní přednášky, internetové výstupy studijní skupiny nebo při vzájemné spolupráci i zemské skupiny, veřejné akce jako např. čtenářské dopisy, rozhovory v rádiu či televizi atd., atp. Struktura studijních skupin vyplývá z funkce předsedy/organizátora, písaře/zapisovatele a pokladníka, kteří musejí mít rovněž své zástupce, jakmile je skupina dostatečně velká. V zásadě je však možné založit oficiální studijní skupinu již od dvou (2) osob, přičemž počet jejích členů je směrem nahoru neohraničený.

Zemské skupiny podléhají znatelně přísnější organizaci, jež od nich vyžaduje praktikovat s návštěvníky a zájemci společné odpolední studium, k němuž lze přibrat i nepovinnou meditaci s hosty. Vlastní organizační práce a pravidelná sezení musejí být přesunuta na večer, neboť zemské skupiny mají pak povinnost provádět dvě mírové meditace. V čase mezi meditacemi – jež se musejí konat vždy v normální čas dané země (v zimní čas) – mohou a mají být projednány a rozhodnuty všechny vznikající obchody a organizační záměry. K tomu patří i vedení studijních skupin dotyčné země, jakož i pořádání každoročního setkání pasivních členů FIGU pocházejících z vlastní země. Zemské skupiny vede kolektivně předsednictvo 9 (devíti) osob, k němuž patří také prezident/předseda, pokladník a písař/zapisovatel. Zástupci držitelů těchto funkcí mohou být voleni buď z členů předsednictva, nebo z normálních členů zemské skupiny. Všichni členové zemské skupiny musejí být logicky i pasivními členy FIGU-Švýcarsko a stejně jako ve studijních skupinách je počet jejich členů směrem nahoru neomezený.

Všechny oficiální skupiny FIGU zhotovují do tří dnů po svých setkáních protokol, jehož kopii posílají svojí nadřazené skupině.

Jakmile dosáhne základní skupina FIGU-Švýcarsko plného počtu svých členů a k ní přidružená sekundární základní skupina bude mít minimálně 50 členů, může začít z dosavadních zemských skupin tvořit základní skupiny. Vytvoření základní skupiny ze stávající zemské skupiny je výhradní věcí základní skupiny 49 mateřského centra, Semjase-Silver-Star-Center, jejímž úkolem bude vybrat ze současného množství členů zemské skupiny členy s vůdčími vlohy a navrhnout je, nechat zvolit a dosadit jako členy základní skupiny. Tohoto úkolu bude nutné se zhostit s největší pečlivostí a patřičnou zkušeností, neboť základní skupiny jednotlivých zemí budou sice i nadále podléhat přikazovací pravomoci základní skupiny mateřského centra, avšak jinak budou moct v rámci stanov a ustanovení – jež mají povinnost v co možná největší míře převzít od mateřské základní skupiny – operovat největší měrou soběstačně. Přizpůsobeny podmínkám své země budou vést studijní skupiny, jež jim pak budou přímo podléhat, a spolu s přičleněnou sekundární základní skupinou budou popohánět misi ve vlastní zemi. I tyto nově utvořené základní skupiny mají povinnost posílat mateřské základní skupině ve Švýcarsku protokol a krom toho musejí vždy jednoho svého člena delegovat do sekundární základní skupiny mateřské základní skupiny v Semjase-Silver-Star-Center ve Švýcarsku.

Všechny tyto skupiny v jednotlivých zemích pracují v rámci mise nejen na rozšiřování pravdy ve svých vlastních zemích, nýbrž též provádějí na vlastní zodpovědnost zodpovědné překlady do svých jazyků a zároveň ve svých zemích podporují německý jazyk, jelikož hluboký smysl Učení ducha lze zcela postihnout a uskutečnit jen tehdy, pokud se lidé od základu naučí a pochopí německý jazyk a skutečně jej dalekosáhle ovládnou.

Dlouhodobý úkol základní skupiny 49 mateřského centra, Semjase-Silver-Star-Center, tkví nejen v tom, pracovat na šíření mise ve Švýcarsku, nýbrž právě i v tom, vést a instruovat ve smyslu mise studijní, zemské, základní a sekundární základní skupiny všech států této Země. Krom toho bude základní skupina 49 ve Švýcarsku rovněž po všechny časy zodpovídat za to, aby bylo Učení ducha, které Billy poskytl v početných dílech i ve vlastním výkladu Učení ducha, předáno nedotčené, nezfalšované a v originálním znění následujícím generacím, jež budou ze své strany v témž úkolu nadále pokračovat. Díky dlouhodobé práci FIGU bude nakonec v běhu nadcházejících staletí položen základ pro důkladnou změnu myšlení budoucích lidí, které budou členové FIGU vyučovat v Učení ducha, čímž bude zaručena pokojná, stabilní a člověka důstojná budoucnost. Právě v tom spočívá vlastní vůdčí úloha základní skupiny 49 mateřského centra, Semjase-Silver-Star-Center, ve Švýcarsku, jakož i všech jejích základních členů až do vzdálené budoucnosti.

Bernadette Brandová, Švýcarsko

překlad: Ondřej Štěpánovský, korektury: Jan Bayer