Skupiny FIGU a různé věci hodné vědění

Z těchto důvodů se v roce 2006 nově uspořádala FIGU Society USA. Jak jsme doufali, tak se tento nový start, vedoucí rovněž ke vstupu několika nových členů, vyplatil, neboť od té doby nabral vývoj velmi potěšitelný obrat.

Po tolika letech pokusů a ztroskotání začínají nyní snahy členů přinášet první ovoce, jelikož se teď konečně zaměřují na to, aby chtěli vycházet jak sami se sebou, tak i s námi, a aby podporovali misi v rámci skutečné spolupráce.

Největší výzva v každé skupině je tedy rozvoj mezilidských vztahů. Jak jsem již zmínila, spočívají dobré mezilidské vztahy ve správném porozumění respektu, akceptaci a rovnosti. Je tedy nezbytné, aby si v sobě každý člen rozvinul vědomí rovnosti se všemi ostatními členy a aby s nimi, jakož i sám se sebou, podle toho zacházel.

Základní práce k dosažení tohoto uvědomění tkví v tom, že si k sobě člověk vytvoří sympatii a bude mít zájem zkoumat sám sebe a obeznámit se se svou vlastní podstatou, jakož i se svými silnými a slabými stránkami. Jen tak se může naučit porozumět sobě samému, čímž bude schopen se více akceptovat a zároveň pro sebe samého rozšiřovat city sympatie. Ty jsou nezbytné, aby při procesech sebepoznání vynaložil nutnou trpělivost a vytrvalost.

Aniž by se znal a aniž by v sobě choval tuto sympatii k sobě samému, je pro člověka velmi obtížné, aby skutečně rozpoznal a akceptoval své pozitivní i negativní stránky a mohl zahájit nezbytné změny.

Klíč k jakémukoliv dalšímu vývoji a souvisejícím změnám leží v člověku samotném. Člověk tedy musí začít vždy sám u sebe, a sice upřímně, neboť upřímnost je nezbytná k tomu, aby se otevřel procesu učení se a rozumění.

Pociťovat sympatii k sobě samému, a to navzdory vlastní nedokonalosti a vlastním slabostem, člověku teprve umožňuje rozvinout pravou sympatii k bližnímu. To je totiž nezbytné, aby získal vhled do jeho individuality a dokázal mu porozumět a skutečně jej akceptovat a respektovat.

Správně porozumět respektu, akceptaci a rovnosti je tedy nesmírně důležitý učební proces, který pak samozřejmě přináší výhody nejen pro osobní vývoj, ale i pro úspěch skupiny.

Díky fungujícím mezilidským vztahům má každý člen ve skupině možnost začlenit své individuální snažení do společného snažení, čímž se mohou členové teprve skutečně společně snažit o stejný cíl.