Mise

Označení prorok ani není nic povýšeného a je to jen slovo, které bohužel mnoho lidí špatně chápe. Vpravdě se ohledně tohoto pojmenování jedná pouze o jiný výraz pro zvěstovatele, tedy pro člověka, který ohlašuje nějaké věci, jako např. právě proroctví, resp. zvěstování atd., jejichž obsah buď sám vypracuje nebo převezme z jiných pramenů. A když je řečeno, že jsem pravý prorok Nového Věku, potom se to vztahuje na to, že jsem zvěstovatel, respektive ten zvěstovatel, který byl ohlášen již před mnoha tisíciletími, a sice již před více jak 13 000 lety. To souvisí s mojí reinkarnační linií, do níž je již od věků vřazena moje forma ducha a moje celkové vědomí, které jakožto jiné osobnosti plnily v různých dřívějších dobách misi proroka. V konečném důsledku této mise jsem v Novém Věku vystoupil jakožto nová, předpovězená i předurčená osobnost ve funkci hlasatele nebo právě proroka Nového Věku, avšak přesto nejsem nic více a nic méně než úplně normální člověk jako každý jiný. Na tom nemění nic ani skutečnost, že jsem prostředníkem mezi Plejaden/Plejaren, jakož i vysokými formami ducha a pozemšťany.

Na závěr ještě jedna trochu indiskrétní otázka. Jak se vlastně cítíš u lidí zde na Zemi, třebaže tvá původní vlast ležela v daleko vyšších oblastech?

Původní vlast leží již miliardy let v minulosti, nicméně se s ní cítím být stále spojen, přičemž nemohu zatajit, že po ní často toužím. Avšak přesto jsem doma zde na Zemi a mám tu mnoho milých přátel po celém světě. To ovšem přesto nemění nic na tom, že se často cítím krajně osamělý, což ovšem není kvůli mým přátelům, nýbrž právě kvůli světu ducha a vědomí pozemšťanů obecně, jenž tvoří velkou diskrepanci ke světu, který byl mojí původní vlastí a který mojí vlastí ve skutečnosti stále ještě je.

(Otázky pokládal Guido Moosbrugger.)

překlad: Dana Rašínová, korektury: Jan Bayer, Ondřej Štěpánovský

1»Empfindung«, pod. jm. r. m. neskl. (mn. č. »empfindungen«), někdy též »empfinden«, pod. jm. r. stř. nesklon., či tvar »empfindungsmässige« jako neskl. příd. jm.; rovněž pojmy převzaté do češtiny z důvodu absence vhodných ekvivalentů – pozn. překl.