Aktuality č. 24

pro stažení klikněte na ikonu PDF souboru níže:

 

Hrozí Evropě »islamizace«?

Mnoho lidí má zjevně velký strach před hrozící »islamizací« v Německu, resp. v Evropě a zatracují bez rozdílu vše, co má nějakou souvislost s islámem. Zdá se, že netolerují už ani mírové vyznávání tohoto náboženství, nýbrž spojují všechno, co má souvislost s islámem, výhradně už jen s terorizmem, fanatizmem, islámisty, násilím, utlačováním žen, arabskými klany atd. Tvrdí se také, že vlády, které jsou pro tzv. »vítací kulturu«, ji prý cíleně provozují, aby uspíšili islamizaci Evropy.

Otázka na BEAM v září 2018:

Změnila se mezitím tato perspektiva, resp. co má člověk říct lidem, kteří jsou fanaticky odmítaví proti islámu, a také vůči lidem, kteří toto náboženství vyznávají prostě pro sebe a mírově a nemají nic společného se vším tím terorem atd.? Zdá se, že s mnoha takovými lidmi už nelze rozumně mluvit. Lze to zřetelně spatřovat např. při diskuzích na Facebooku. Je nutno se skutečně bát »islamizace« Evropy?

Achim Wolf, Německo

Odpověď od BEAM:

Nejdříve jedno principiální vysvětlení: Je nutno to pojmenovat správným slovem »islámistizace«, neboť ta je zjevně míněna touto otázkou. Toto označení ale platí pro IS, resp. »Islámistický stát«, i když to mazaní novináři a redaktoři nechápou a chtějí být chytřejší než plejarische jazykovědci, kteří se odnepaměti důkladně zabývají německou řečí a jsou v této věci jistě vzdělanější než pozemští slabě vzdělaní znalci německého jazyka. Se slovem »islamistizace« je totiž míněna fundamentální, násilnická islámisticko-teroristická organizace. V protikladu k tomu je otázka »islamizace«, resp. získání převahy islámské víry v Německu, a té není třeba se obávat. V tomto ohledu se vše vztahuje výhradně na islám a tím na věřící v korán, přičemž ti nejsou identičtí s teroristy IS, resp. islamisty, neboť se u věřících v korán jedná o mírové islámsky věřící a ti nepředstavují žádné nebezpečí, a navíc sami striktně odmítají islámisty a jejich teror. Kromě toho není podle plejarische poznatků žádný důvod k obavám v tom ohledu, že by v dohledné době míroví islámští věřící převálcovali v Německu »křesťany» a jinak věřící co do počtu populace a víry, a že by křesťanství bylo islámismem vytlačeno.

Přesněji se lze o tomto tématu dočíst ve FIGU Zeitzeichen č. 78 ze září 2017, pod názvem:

Was ist der Islam, was ein Islamit, eine Islamitin, und was ist ein Islamist,

eine Islamistin, und was ist der Unterschied zwischen ‹islamisch›,

Islamismus› und zwischen ‹islamistisch› und ‹Islamistmus›?

Pozn. FSG ČR: Odkazovaný text lze zatím prostudovat jen v německém jazyce. Alternativně odkazujeme na již přeložený text s názvem »Nezbytné objasnění ve věci svobody názoru, svobody tisku, islamismu a »islamistmu«, stejně jako Islámského státu a »Islámistického« státu« z mimořádného FIGU bulletinu č. 86 z února 2015: http://cz.figu.org/vynatek-z-c-86

 

Lidské bytí bez rozdílu

Člověk je člověkem, lhostejno jakému náboženství či jaké víře náleží, jakou má barvu kůže, do jaké rasy se narodil atd. Mezi všemi lidmi se nachází dobří i špatní, resp. zlí. Kdo ale příslušníky nějaké určité skupiny lidí, národní příslušnost, náboženství, rasu, či cokoliv jiného hází bez rozdílu do jednoho pytle a celou skupiny činí zodpovědnou za skutky jednotlivce, tak ten jedná chybně a je vedle jak ta jedle. Zobecňování jsou chybná a nepatřičná, jsou-li tím podezíráni, nařkáváni a pranýřováni lidé, kteří se všemi zlými skutky a zvráceným jednáním jiných lidí nemají vůbec nic společného, nýbrž sami chtějí žít spořádaně, mírově a slušně a v harmonii se spolubližními.

Kdo např. reflexivně stále pořád paušálně odsuzuje všechny islámské věřící – a tím bez výjimky i ty mírumilovné a upřímné lidi mezi nimi – je buď hloupý, anebo člověk, který je zžírán chorobnými předsudky, nenávistí, rádoby lépe vědoucím přístupem nebo chorobnou touhou po uplatnění a nedokáže či nechce rozlišovat mezi dobrým a zlým.

Vnější vzezření člověka není rozhodující, nýbrž jen jeho postoj, jeho smýšlení a jeho lidskost, zda je tedy prohnaný, falešný, kriminální a prolhaný atd., anebo je v dobrém smyslu, dobrý, upřímný, důvěryhodný, mírový, svobodomyslný a smýšlí, cítí a jedná konstruktivně a zda se snaží o to, aby žil jako skutečný člověk v míru spolu se všemi ostatními lidmi.

Jako praví lidé můžeme žít v míru, lásce, svobodě a harmonii v sobě a společně se všemi lidmi jen tehdy, pokud my jako lidstvo jednoho dne vytvoříme skutečné mírovou jednotu.

Symbol Učení ducha: Lidskost

 

Geisteslehre-Symbol Frieden

Symbol Učení ducha: Mír

Achim Wolf, Německo

(FIGU-Zeitzeichen č. 105, listopad/1 2018)