Učení Ducha - co to je a co způsobuje

jen neutrální vyrovnanost. Z toho důvodu také vše existuje tímto způsobem, což znamená, že takto existuje, resp. se narodí i každá forma života, takže se v ní dobro a zlo vyvíjí teprve výchovou, jako je tomu právě i u člověka, jenž se narodí neutrálně-vyrovnaný a teprve výchovou se vyvine v to, čím pak bude. Tvoření, Univerzální vědomí, je tedy v každé podobě neutrálně-pozitivně-vyrovnané, neboť tím, že v sobě ukrývá 100 % pozitivna a 100 % negativna, vzniká absolutní vyrovnání obou energií, což vede k účinku vyrovnanosti. Jsou-li totiž dvě energie a jejich síly v každém ohledu stejně silné, pak nemůže jedna ani druhá převážit, ale vede pouze k vyrovnání. To celé odpovídá energetickému vědění a energetické moudrosti, jež jsou dány i Tvoření v sobě samém. Forma duchovní energie Tvoření, Univerzálního vědomí, kumuluje na bázi duchovní energie neustále dál své vědění a svou moudrost, a sice tak, že do sebe ve formě energetického vědění a energetické moudrosti pojímá pokračující evoluční pochody a výsledky celé přírody, veškerého obsahu Univerza, lidí i všech ostatních forem života. Tak Tvoření coby forma duchovní energie kumulačně roste, a to tak dlouho, dokud nedosáhne nejvyšší možné formy své energie. Dosáhne-li tohoto stavu, ukládá se ke spánku, tj. Univerzum se začne smršťovat, načež se z něj po uplynutí 7 x 311 bilionů a 40 miliard let evolutivně vytvoří nové Univerzum, resp. nové Tvoření, Univerzální vědomí, a sice v podobě Pra-Tvoření, v němž již neexistuje žádná hrubá hmota, nýbrž už jen čistě duchovní evoluční energie. Tvoření, Univerzální vědomí, je tedy velmi vysoká forma duchovní energie, již je možné označit za individuální duchovně energetickou jsoucnost, která však není bytostí jako takovou, nýbrž jen velmi vysoce vyspělou kauzální a evolutivní formou duchovní energie, která se jako taková neustále dál kumuluje, a sice díky evolučním výdobytkům všeho toho, co z jejích kauzálních a vývojově podmíněných zákonů vzešlo. Tvoření, Univerzální vědomí, je přirozenou produkcí svého vlastního vývoje, stejně jako člověk, všichni ostatní živočichové, jakož i celé Univerzum a vše v něm existující odpovídá kauzálním vývojovým formám předem stanoveným tvořivě-přírodními zákony. Svou přirozenou evolutivní energií je zformováno tak vysoko nade vším materiálním, a ve své čistě duchovně energetické rovině existuje tedy tak nezměrně vysoko nad člověkem, že by pro Tvoření nebylo možné navázat s člověkem žádné komunikativní spojení. Tvoření je, jakožto čistě odosobněná a do kauzality a evoluce začleněná forma energie, samojediné ve své existenci, a nepředstavuje ani dvojjedinost, ani trojjedinost, nýbrž samostatnou, přirozenou, evolutivní a samojedinou formu energie nekonečné duchovně-energetické velikosti a moci.

ad1)  Učení rozlišuje mezi zvířaty (Tiere) a ostatní zvířenou (Getier). Zvířata jsou výhradně  savci, zatímco ostatní zvířena označuje všechny ostatní živočichy mimo savce, jako např. plazy, ryby, obojživelníky, ptáky a všechnu drůbež, jakož ale i bakterie a viry – pozn. překl.

ad2)  Kauzální evoluce = vývoj na základě zákona příčiny a následku, resp. akce a reakce. Nemá nic společného s buddhistickou karmou ani s křesťanským trestem a odpykáním – pozn. překl.