Petice - Celosvětové zavržení a zrušení mučení a trestu smrti

Lid se musí učit, že ani člověk provinilý zločinem nesmí být popraven, a tedy zavražděn zákonným trestem, jelikož smí být trestem pouze poučen, a tedy jen takto volán k odpovědnosti. Jestliže se však lidé poučit nedají a efektivní skutečností a pravdou se řídit nebudou, zůstanou od tvořivě-přírodních zákonů odpadlí, v důsledku čehož sami utrpí velmi mnoho škod. Výkon trestu by lidé neměli vytvářet a vymýšlet proto, aby se chybujícímu člověku mstili trestem a praktikovali na něm trest pomsty, ale proto, aby pachatelům trestného činu pomohli, poučili je o skutečných zákonech a přikázáních, jakož i řádných způsobech chování v ohledu života a lidského pořádku a přivedli je ke zdravému myšlení, aby se mohli stát opravdovými lidmi.

Každý člověk musí vzít na vědomí, že jeho úkolem je postihnout skutečnost a pravdu skutečnosti a jednat na jejím základě ve všech ohledech správně, avšak ten, kdo toho nedbá, trestá se sám. Jedná-li se přitom o trest smrti, kdy je nějaký člověk popraven, pak se tomu přitakávající člověk stává spolupachatelem a spoluviníkem trestně-právně provedeného zavraždění člověka. Každý tedy musí učinit vše pro to, aby byly zákony trestu smrti a jejich vykonávání zrušeny a pozemské lidstvo přinejmenším v tomto ohledu konečně dosáhlo spravedlnosti, lidskosti, cti a důstojnosti.

Člověk na Zemi musí konečně rozpoznat a dojít k tomu, že jen svobodná, člověka důstojná budoucnost bez trestu smrti a mučení je lidsky spravedlivá. Záleží tedy na každém jednotlivci, aby vnímal a uskutečňoval onu životní pravdu, že tělo a život každého člověka musejí být jakýmkoliv zlým, negativním a špatným způsobem lidskou rukou nedotknutelné. Buďte i Vy, čtenáři nebo čtenářky této petice, moudří, učte se vnímat, studovat a chápat tvořivě-přírodní skutečnost a pravdu této skutečnosti a realizujte vše tak, jak to tvořivě-přírodní zákony a doporučení požadují k ochraně a nedotknutelnosti těla a života. Konejte správně a zasaďte se důrazně o zavržení a odstranění trestu smrti a mučení tím, že se budete řídit tvořivě-přírodními zákony a doporučeními, které uvádějí, že bez výjimky každý člověk nese obsáhlou zodpovědnost za ochranu jak vlastního života, tak i života svého bližního a nemá tento život ani hanobit, ani zabíjet. Snažte se jakýmkoliv pozitivním způsobem zasadit o to, aby se Země se svým lidstvem stala planetou, na níž žádné mučení a trest smrti vládnout nemůže.

»Billy« Eduard Albert Meier (BEAM) a FIGU, Svobodné zájmové společenství, SSSC, Hinterschmidrüti 1225, CH-8495, Švýcarsko