Sebeodpovědnost - Osobní svoboda - Soukromí

Sebeodpovědnost

Člověk se musí celý svůj život učit převzít vlastní zodpovědnost za všechno své myšlení a jednání; musí nést vlastní odpovědnost právě tak jako odpovědnost vůči všem životním formám rostlinné, zvířecí i veškeré tvořivé povahy. V celém Vesmíru neexistuje nic, za co by člověk osobně nebyl zodpovědný; to zahrnuje také důsledky a účinky jeho myšlení a konání. V tomto smyslu FIGU myslí, učí se, vyučuje a jedná, neboť nesení vlastní zodpovědnosti znamená, že člověk činí zadost životu a je životaschopný ve smyslu tvořivě-přírodního pořádku a humanity.

Osobní svoboda

Spisy FIGU slouží každému člověku jako směrnice, avšak je věcí osobní svobody každého člověka, zdali a jak chce tyto směrnice a Učení ducha uplatnit na své životní cestě.

Soukromí

FIGU se nevměšuje do osobních záležitostí svých členů či osob stojících mimo společenství a ani jim nepředepisuje, jak se mají chovat. Každý člen jedná ve svých osobních záležitostech svobodně, tj. FIGU nevykonává žádné naléhání či nátlak ohledně toho, co by si měl nějaký člen myslet a jak by měl jednat.

Nevměšujeme se do výchovy

Protože výchova dítěte náleží rodičům, popř. osobám oprávněným k výchově, neposkytujeme žádné naše spisy nezletilým. Mladý člověk od nás může odebírat spisy jen tehdy, pokud jsme obdrželi doklad se souhlasem osoby oprávněné k jeho výchově anebo doklad, že dosáhl věku 18 let. Osoby mladší 18 let mohou obdržet spisy FIGU, popř. vstoupit do FIGU (v souladu se stanovami), jestliže předloží svolení od osoby oprávněné k jejich výchově.