Dobrovolné plnění povinností – dobrovolná spolupráce a členství

Dobrovolné plnění povinností – dobrovolná spolupráce a členství

Spolehlivost a plnění povinností

Svoboda v rozhodování

Nazýváme-li se »Svobodné zájmové společenství«, tak to znamená, že se každý z našich členů vpravil do pořádku a pravidel našeho společenství ze svobodné vůle a na základě vlastního svobodného rozhodnutí. Toto dobrovolné členství a dobrovolná spolupráce vyplývá ze samostatně nabytého poznání, že součástí každého života jsou povinnosti, které člověk dobrovolně sám od sebe začíná plnit, jestliže je skutečně odůvodnil a pochopil jejich dosah a význam. Rozhodne-li se tedy člověk ve svobodě svých myšlenek a citů – tedy bez vnějšího a vnitřního nátlaku –, že se bude věnovat svým odůvodněným povinnostem, tak se plnění jeho povinností stane součástí jeho života jako partner, jemuž je věrný.

Poskytování informací a odpovědí

FIGU podává každému člověku – ať už formou našich spisů, knih a videofilmů nebo přímo v rozhovoru – bližší informace a odpovědi na jeho otázky ohledně života, Tvoření, ducha, bytí a BYTÍ, na otázky typu »odkud jsme přišli« a »kam směřujeme«, proč lidé vůbec žijí atd., atp.

Každý člověk má obdržet co nejlepší, nejucelenější a nejpravdivější odpovědi na své otázky, aby mohl postoupit kupředu ve své evoluci a aby byla uspokojena jeho přirozená touha po vědění.