Co je FIGU?

Co je FIGU?

»Svobodné zájmové společenství« je společenství stejně smýšlejících lidí z různých zemí a různých národností a ras, kteří hledají pravdu a usilují o to, aby se ve svých myšlenkách, citech a jednáních orientovali podle přírodně-tvořivých směrnic. Všichni členové FIGU vstoupili do společenství z vlastního svobodného rozhodnutí, aby v něm jako rovnocenní lidé plnili povinnosti a úkoly a aby si tvrdou prací spočívající v učení osvojili pokrokové vědomosti a moudrost.

Účel společenství

Kromě toho, že rozšiřujeme Učení ducha a veškerou pravdu v pravdivé podobě a že ústně i písemně vyučujeme lidské formy života, zasazujeme se také o další cíle, jako např. o boj proti přelidnění, proti trestu smrti, proti mučení, proti ničení životního prostředí atd. Jeden z dalších vytyčených cílů našeho společenství spočívá v uskutečnění osobní svobody lidské formy života jakožto jednotlivého individua i coby kolektivu životních forem, a to jak v materiální, tak v duchovní oblasti.

Forma organizace a finance

FIGU je nevýdělečné společenství organizované v právní podobě jako spolek podle článku 60 a dalších švýcarského Občanského zákoníku (v každé jiné zemi platí tamější zákonná ustanovení). FIGU je financováno především dobrovolnými příspěvky členů, dále dary od osob stojících mimo společenství a taktéž prodejem spisů, fotografií atd. Členové nedostávají ani výplatu ani náhradu výdajů; všichni platí své nasazení pro misi z vlastní kapsy.

Členství

Členství v pasivní skupině je přístupné všem lidem, jimž je minimálně 18 let a kteří jsou ochotni naučit se tvořivě-přírodním zákonům a doporučením a žít podle nich. Osoby mladší 18 let jsou přijímány pouze se svolením osoby oprávněné k jejich výchově. Také spisy jsou mladším 18 let vydávány pouze se svolením osoby oprávněné k jejich výchově.

Členství v jedné ze základních skupin (v základní skupině 49 anebo v sekundární základní skupině) vyžaduje celoživotní připravenost převzít velké množství závazků a prací. Navíc musí uchazeč předložit písemný doklad o tom, že je bezkonfesijní a jedná v souladu s občanskou ctí a právy, jakož i výpis z rejstříku trestů a z úřadu pro vymáhání dluhů. (Pro osoby mladší 18 let platí totéž, co u pasivní skupiny.)

Co nás odlišuje od náboženství nebo sekty?

Všechna náboženství, sekty a ideologie atd. jsou bez výjimky vystavěna na domněnkách a víře. To je v protikladu k pravdivému Učení ducha, jež pozemšťanům prostřednictvím FIGU a »Billyho« Eduarda A. Meiera přinášejí mimozemské lidské rasy, stejně jako vyšší a nejvyšší duchovní roviny. Toto učení se zakládá na reálné skutečnosti, na pravdě, logice a moudrosti. FIGU skýtá lidem možnost vydat se po staleté a tisícileté duchovní stagnaci konečně znovu cestou poznání reality, aby tak získali vnitřní i vnější svobodu a mohli vnímat povinnost ve vztahu k vlastní evoluci.