Nevyhnutelný předpoklad pro porozumění spisům FIGU

Vysvětlení od Ptaah a Billyho ohledně německého jazyka (487. kontakt z 3. 2. 2010)

Ptaah: Skutečně jsme se snažili a přitom jsme my, kteří tvoříme grémium pro vaše záležitosti, dospěli k závěru, že se spojíme s našimi jazykovědci, abychom s nimi všechno probrali a požádali je o radu. Při tom jsme posoudili veškeré dosavadní překlady »Kalich pravdy« do angličtiny jakož i všechna ostatní malá i velká díla, která byla přeložena do angličtiny a také do jiných pozemských jazyků. Bohužel se při tom všechno ukázalo být krajně nedostatečné, neboť žádný překlad, který byl učiněn z německého originálního textu, mu hodnotným způsobem neodpovídá. Často v těchto překladech již není obsažen vlastní smysl originálu, protože v dotyčných jazycích neexistují nezbytné trefné výrazy, pojmy a slova. Velmi často v dotyčných jazycích neexistují dokonce ani synonyma, která by mohla být použita pro vyjádření absolutně stejného významu slov a mohla by v textu posloužit jako záměna, resp. náhrada, aniž by přitom došlo ke změně výpovědi či jejího smyslu. Bezpočet pojmů a slov německého jazyka neexistuje v žádných dalších pozemských jazycích a kromě toho nebývá u mnoha pojmů a slov správně rozeznán jejich pravý smysl a hodnota, v důsledku čehož dochází ke zcela mylným interpretacím. K tomu dochází buď proto, že je původ pojmů a slov zcela neznámý, anebo proto, že se předpokládá chybný původ – a to platí i pro jazykovědce německé řeči, tedy pro germanisty –, což vede k zásadně chybným výkladům a vysvětlením pojmů a slov. Na podkladě všech našich posudků, objasnění a analýz jsme došli k jednohlasnému usnesení, že ze strany vašeho mateřského centra již nemáte provádět žádné překlady, a sice ani do anglické řeči. Anglická řeč nepředstavuje žádný vlastní jazyk, nýbrž jen jakžtakž přijatelný uměle vytvořený mezinárodní jazyk, který se nekalými machinacemi pomocí britské angličtiny a jiných řečí rozšířil z USA do celého světa, přičemž hlubší smysl spočívá v tom, poangličtit tímto nuzným dorozumívacím prostředkem pozemské národy. Z naší strany tedy doporučujeme, abyste již neprováděli žádné další překlady, jakmile dokončíte dílo »Kalich pravdy«, jež obsahuje v anglickém překladu bohužel jen nedostatečné hodnoty všeho toho, co je dáno v německém jazyce. A to i přesto, že základní práce na tomto překladu provádějí odborníci z překladatelské firmy. To vše může mít pro učící se lidi a zájemce užitek a hodnotu teprve tehdy, budou-li se snažit zevrubně si osvojit německý jazyk, aby se s jeho pomocí zabývali obsahem děl Učení ducha a všechno se naučili. Ve všech ostatních pozemských jazycích představují dotyčné překlady Učení ducha a všech souvisejících děl jen chabý odlesk jejich pravdivého smyslu …

Billy: … Protože ale tak jednoznačně mluvíš o pojmech a slovech, jako to často dělám i já, bude zřejmě nezbytné tyto dvě hodnoty vysvětlit, protože vím, že mnoho německy mluvících lidí, včetně germanistů, v nich nevidí žádný rozdíl. Chtěl bych tedy říct, že se v případě pojmu jedná takříkajíc o obsah nějaké představy, která tvoří souhrn podstatných znaků nějakého myšlenkového celku, z čehož vyplývá určité pojetí, mínění, obraz a také pochopení, přičemž toto vše lze vyjádřit jak verbálně, resp. pomocí řeči, tak i písemně. Slovo je na druhou stranu malá či nejmenší samostatná znělá jazyková jednotka, přičemž slovo lze zachytit také písemně, tedy nezněle, resp. bez znělých hlásek. Slovo je tedy mluvené a také písemné vyjádření s určitým významovým obsahem, které jakožto malá či nejmenší část určuje mluvený i psaný (spisovný) jazyk …

FIGU-Švýcarsko, únor 2010

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský