Nevyhnutelný předpoklad pro porozumění spisům FIGU

Knihy FIGU jsou zcela mimořádná díla s absolutně precizní a zcela přesnou vypovědní hodnotou, jež jsou s to zásadně obohatit Váš myšlenkový svět, pokud se budete pozorně, otevřeně a bez předsudků věnovat jejich četbě a studiu.

Výpovědi v dílech jsou tak vysoce precizní jen proto, že německá řeč je v současné době jako jediná na naší Zemi schopna názorně a zcela jednoznačně svými bohatými výrazovými prostředky vyložit všechny nezbytné aspekty a vysvětlení tak, jak musejí být pochopeny. Starý německý způsob psaní, pravopis a výrazové prostředky, jež jsou používány a jež možná někdy působí poněkud zvláštně či podivně, jsou odjakživa takto stanovené, aby bylo možno předem vyloučit interpretace či nedorozumění a aby dané téma mohlo být zevrubně, logicky a jasně rozebráno, což je v dnešní době možné výhradně v německé řeči.

Vysoce precizní a zcela akurátní vysvětlení němčiny dnes nelze rovnocenně přeložit do žádné jiné na Zemi existující řeči, a to z toho důvodu, že žádná jiná pozemská řeč neumožňuje stejně precizní výrazy jako němčina. Z této okolnosti vyplývá, že je nutno do té či oné řeči překládat s více či méně obsáhlými vysvětleními, opisy a synonymy, která ale oslabují výpověď a činí ji nejednoznačnou. Proto je každému člověku – který se chce zevrubně zabývat Učením ducha a jeho aspekty, aby z něho pro svůj další život čerpal velké hodnoty – důrazně doporučováno, aby se důkladně naučil německou řeč v celé její bohatosti a velké mnohostrannosti, díky čemuž získá záruku, že obsah pokaždé pochopí. Jen ten, kdo si dá tu námahu a naučí se německou řeč, má také skutečně jistotu, že německým textům v plné míře a jasně porozumí a zcela zužitkuje jejich bohatství.

Dále je třeba vzít v potaz, že v německých textech od BEAM je vetkán KÓD. Tento kód je plně účinný jen tehdy, když každé slovo od začátku až do konce textu stojí na svém správném místě a je napsáno bez chyb.

Tento kód uvolňuje z oblasti úložních bank impulzy, které dopadají na čtenáře a začínají v něm působit. Tento proces je nevědomý a nemá nic společného s nátlakem či manipulací, nýbrž pouze s vědomostmi, které jsou v úložních bankách uchované po všechny časy a které při uvolňování určitými impulzy začínají velmi pomalu znovu pronikat do vědomí. Tento efekt nastává i tehdy, když čte německý text někdo, kdo německou řeč neumí. Nehraje přitom žádnou roli, zda-li je text vyslovován potichu či nahlas anebo se jenom čte.

Německá řeč pochází ze starolyránštiny a je zajímavé, že vykazuje z větší části přesně stejný počet písmen na slovo. Příklad: Salome gam nan ben Urda = Friede sei auf der Erde (Mír ať je na Zemi).

Pro BEAM není možné, aby kód začlenil do nějakého jiného jazyka než německého, protože žádný jiný jazyk se pro přijetí kódu nehodí. Navíc je nutno vzít v potaz, že mnoho slov a pojmů německého jazyka v jiných jazycích neexistuje, a tak všechny cizojazyčné překlady mohou smysl německého originálu vyjadřovat jen neúplně.