Mírová meditace

Jak meditovat?

V zásadě doporučujeme přečíst si před prováděním jakékoliv formy meditace knihu »Úvod do meditace« (není to však bezpodmínečně nutné). Protože je ovšem toto dílo prozatím k dispozici pouze v němčině, není to v současné době pro mnoho lidí dosud možné.

Proces meditace spočívá v tom, že si člověk v průběhu celých 20 minut stále znovu tiše šeptá nebo předříkává meditační větu a přitom se snaží nemít žádné »cizí« myšlenky. To znamená, že člověk nemá sledovat žádné jiné myšlenky, tedy myšlenky, jež nepatří do meditace, a že se tedy má soustředit pouze na větu »Saalome gam naan ...«. Pokud se člověk přistihne, že sleduje jiné myšlenky atd., pak ať se jednoduše znovu vrátí k meditační průpovědi.

Velmi důležité pro fungování mírové meditace je také to, aby člověk průpověď vyslovil správně a se správným přízvukem, aby tedy nezdůrazňoval chybné slabiky.

Věta se vyslovuje takto:

»Saalome gam naan ben urda, gan njjber asaala hesporoona!«

Dvojité samohlásky se vyslovují dlouze.

Jak mírová meditace funguje?

Meditační průpověď je v lyránštině, tedy v jazyce, kterým před 13 500 a před 289 000 lety hovořili staří potomci Lyřanů a Veganů, když žili po určitou dobu na Zemi. Společným vyslovováním (a myšlením!) této průpovědi se v úložních bankách (v takzvané Akasha kronice) – které obklopují Zemi a uchovávají všechny myšlenkové impulzy atd. všech lidí, kteří kdy na Zemi žili, žijí a ještě budou žít – uvolňují určité impulzy, které jednak v každém meditujícím opět uvolňují nevědomé impulzy a jednak svou intenzitou (vždyť mírové meditace se účastní více než 3,5 miliard mimozemšťanů; viz zpráva v dalším textu) překrývají a stále více neutralizují negativní silová pole.