Důkazy překonávající veškerou logickou pochybnost

22) Prostituce

Prostituce již na celém světě směřuje k tomu, aby se stala veřejnou, nespoutanou a úředně uznávanou živností, z níž bude vůči státu vyplývat daňová povinnost – etika v tomto ohledu už nebude hrát žádnou roli a stejně tak ani dobré mravy a zdraví.

Doloženo: např.:

http://blisty.cz/art/24278.html

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/162828.aspx


40) Evropská unie

I stane se, že ještě před dobou třetího tisíciletí, a sice v roce 1993, vznikne politická a hospodářská evropská diktatura, která se bude označovat jako »Evropská unie« a jež ponese ve zlém číslo 666, neboť její vinou budou občané a občanky všech členských států nakonec podrobeni totální kontrole a prostřednictvím biometrických dat v průkazech a v podobě malých datových destiček v hlavě či v těle budou začleněni do »biometrického identifikačního systému«, nad nímž bude dozírat a jejž bude kontrolovat »centrální databanka«, následkem čehož bude nakonec možno na metr přesně určit místo pobytu každého člověka. Zprvu toto moderní zotročení lidí zavedou USA a později »Evropská unie«, načež pak budou následovat i další státy – se Švýcarskem v čele –, přičemž tímto procesem budou drasticky zkrácena osobní a státně-občanská práva lidí, což bude ve své podstatě plánováno již při budování »Evropské unie«, v důsledku čehož mají být občané nakonec dočista zbaveni svéprávnosti a už jen podléhat vládě vrchnosti, aniž by ještě měli spolurozhodovací právo v jakýchkoliv státních záležitostech či usneseních.

Doloženo:

                http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie

EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva.

                http://cs.wikipedia.org/wiki/Biometrie - biometrické pasy a identifikační karty se již začínají zavádět …