248. kontakt (výňatek)

Výňatek z kontaktu č. 248 z 3. února 1994, 17:04 hod

Billy       … Pak mám další otázku. Je vám, resp. tobě, něco známo o amalgámu?

Ptaah   

  1. Zajisté.
  2. Jedná se o plnící hmotu obsahující rtuť, která se používá v pozemské zubní technice jako zubní výplň.
  3. Je to ostatně velmi nebezpečný produkt, který by se v této podobě neměl používat proto, že podle okolností vyvolává silné poškození zdraví, jako např. poruchy zraku, bolesti hlavy, oslabení paměti, sluchové potíže, rakovinu, labilitu psychiky, která má za následek vrtkavost nálad atd.
  4. Nebezpečné jsou již vznikající páry při nanášení výplně, jakož i pozdější vylučování rtuti z výplní.
  5. Obzvláště silně ohrožené jsou těhotné ženy, které se během svého těhotenství nechávají ošetřit amalgámem, neboť rtuť a její páry atd. se přenáší na plod v matčině těle a zatěžují ho, přičemž mohou vzniknout i různé nemoci či poškození těla, orgánů či vědomí.
  6. Účinky vyloučeného amalgámu v lidském organizmu a těle mohou být různé dle tělesné konstituce člověka, a to jak co do síly účinků, jakož i co do okamžiku výskytu účinků, jejichž zhoubnost začne být patrná až při stárnutí člověka, aniž by pak lékař byl schopen odůvodnit původ utrpení.
  7. Mnoho lidí si tak po dlouhou dobu často nevšímá, že mají otrávený organismus v důsledku vylučovaného amalgámu, a pak náhle onemocní nejrůznějšími chorobami, pro které nemohou lékaři najít žádné vysvětlení.

Billy       Podal jsi mi odpověď na nepoloženou otázku, neboť právě na to jsem se tě chtěl zeptat, protože jsem na toto téma byl přednedávnem dotázán, abych podal svůj názor. Žel musím přiznat, že jsem v tomto ohledu podal chybnou odpověď. Vysvětlil jsem totiž, že účinky amalgámu závisí na tělesné konstituce člověka, o čemž nemohu přesně říct, zda tomu tak skutečně je. Podle tvé odpovědi je ale amalgám škodlivý v každém případě, velmi často právě dlouhodobým působením, resp. projevem účinků až po dlouhé době.

Ptaah

  1. To je správně.

Billy       Děkuji za poučení.

Ptaah   

  1. Chybu můžeš přece napravit.

Billy       Přirozeně, tak to také udělám. Nyní mám ještě jednou něco ohledně bible, co se týče takzvané Noemovy archy, která skutečně byla kdysi postavena, ale ve zcela jiné době, než tvrdí bible. Ani biblická potopa světa vyvolána Ničitelem se neuskutečnila v době, jak se tvrdí v bibli, nýbrž v roce 4613 před n. l. Quetzal mi k tomu podal následující údaje:

V roce 4613 před n. l. vniká Ničitel do dráhy Země, naruší její rotaci kolem vlastní osy a oběh kolem Slunce, vyvolá obrovská zemětřesení, výbuchy sopek a živelné bouře, přičemž z tohoto celého dění vzejde biblická potopa. Změní se vlastní rotace Země a proběhne náhlá změna pólů.

Biblická potopa světa tedy nastala, i když ji kronikáři atd. přesadili do jiné doby, což se týká i zhotovení Archy Noemovy a událostí kolem ní. Archa byla přece skutečně postavena, avšak přibližně o 98 400 let dříve, a počítáme-li zpětně od dnešní doby, tak to bylo před přibližně 100 000 lety. Souhlasí to?

Ptaah

116.     To je správně, ale z jakého zdroje pramení tvé vědomosti?

Billy     Přirozeně je zdrojem vědomostí Quetzal. Byli jsme spolu přece několikrát na hoře Ararat ve východním Turecku, resp. na turecko-rusko-íránské hranici, a sice právě proto, že mě historie archy zajímala. Quetzal mně přitom právě tyto věci vysvětlil. Před přibližně 100 000 lety tudíž archa nepřistála na vrcholku 5165 metrů vysoké hory Ararat, nýbrž asi 30 kilometrů stranou, a nikoliv tedy na jejím vrcholu. V bibli uvedené rozměry archy, na které dřívější potopu světa skutečně přežilo mnoho zvířecích druhů a jen několik málo lidí, rovněž přibližně souhlasí. Tuto potopu, stejně jako biblickou potopu světa, vyvolala náhlá změna pólů.

Ptaah

117.     To není správně, neboť se jednalo o obrovskou záplavovou vlnu, kterou vyvolala jedna obří kometa, jež takřka kolidovala se Zemí a vyvolala nestvůrné katastrofy, mimo jiné i gigantickou záplavovou vlnu, která archu vyzdvihla na horu Ararat.

Billy     Pardon, to jsem asi zaměnil dvě různé události.

Ptaah 

118.     Tak tomu bude.

Billy     Děkuji za tvoji opravu. Nuže, v době dění okolo archy ještě Noe nežil, stejně jako ani jeho rodina. Nicméně se ovšem tyto události přihodily kupodivu podobně, jak o nich podává zprávu bible, jenže budovatel archy byl muž jménem Noankadnosser (= Muž klidu). Ten udržoval kontakty s mimozemšťanem jménem Zebalon (= Ten, který přivádí voje z Vesmíru), který mu objasnil blížící se nebezpečí v důsledku komety a poradil mu, aby postavil archu, což pak ve společné práci se svou rodinou i udělal, a obrovskou potopu přežil – společně se svou rodinou a mnoha domácími a divokými zvířaty. Tyto skutečné události se od té doby po dobu přibližně 98 000 let neustále ústně tradovaly, přičemž jméno Noankadnosser bylo pomalu měněno až se ocitlo v zapomnění a nakonec z něj vzniklo jméno Noe. Ten mimozemšťan, který byl s Noankadnosserem v kontaktu, byl přejmenován a povýšen na boha. Po biblické potopě světa z toho pak vzešla ona vlastní biblická historka o arše a Noemovi, načež se ten skutečný původ dění definitivně vytratil.

Ptaah

119.     Takto je to rovněž zachyceno v naší kronice ohledně důležitých událostí na Zemi.

120.     Tvé vysvětlení je tudíž správné.

Billy     Shledávám jednoduše obdivuhodné, navzdory pozdějšímu biblickému zfalšování, že se historie ohledně Archy tak dobře uchovala po dobu přibližně 100 000 let, uvážíme-li jen to, že na celé Zemi během této doby žilo velmi málo lidí. Víš třeba i počet lidí, který žil v době katastrofy způsobené kometou, a kolik lidí přišlo o život?

Ptaah

121.     O tom u nás nemáme žádné přesné údaje, nýbrž jen odhady.

122.     Ty říkají, že před gigantickou záplavovou vlnou žilo v této části Země přibližně 870 000 lidí, přičemž v důsledku katastrofy přišlo o život asi 650 000 lidí.

123.     Z těch přeživších 220 000 lidí žilo přibližně 140 lidí na arše a ti poté, co voda ustoupila, opět osídlili zemi na Středním východě, kam pak také připutovalo mnoho cizích lidí.

124.     Celkově to mělo těchto cca 220 000 lidí velmi těžké, neboť po mnoho desítek tisíc let byli neustále decimováni nákazami a všelijakým jiným neštěstím, načež se mohli jen velmi pomalu rozmnožovat a teprve před přibližně 10 000 lety dosáhli celkové populace o 11 milionů lidí – myšleno přirozeně po celé Zemi.

Billy     A za pouhých 9500 let pak bylo zplozeno dalších 500 milionů lidí a poté, od doby středověku, za následujících pouhých 500 let, pozemšťané skutečně dokázali svou populaci až do roku 1994 navýšit na neuvěřitelných 5,8 miliardy lidí, z čehož pak plynou všechny ty šílené následky globálního ničení. Vinou člověka spějí klima, atmosféra, ozonová vrstva a další ochranné vrstvy – o kterých nemají pozemští vědci dosud ještě žádné ponětí, a proto o nich ani nemohou hovořit –, jakož i fauna, flóra, lidský život a planeta jako taková ke svému zničení. To je skutečnost, která už je nepřehlédnutelná. Existují nicméně stále ještě nezodpovědní idioti, kteří na jednu stranu krátkozrace tvrdí, že Země dosud není přelidněna vůbec a mohla by prý zvládnout a uživit ještě mnohé další miliardy lidí, a na stranu druhou uvádějí, že všechny ty celosvětově se vyskytující živelní pohromy v podobě zemětřesení, znečištění ovzduší a životního prostředí, mocných bouří, záplav, náhlých vln horka a zimy, tajfunů, hurikánů, orkánů, tornád, sněhových bouří a vánic výbuchů sopek, zřícení skal a lavin bahna atd., atp. prý nemá nic společného s přelidněním. To je praštěná a potřeštěná krátkozrakost, zbavování se odpovědnosti a zneuznání skutečnosti, stejně jako bagatelizování pravdy ze strany kriminálních živlů ve všech vrstvách společnosti, počínaje takzvanými běžnými občany až po vědce a hospodářské mocnáře a vládnoucí, kteří z toho profitují. K tomu se ještě přidávají další fakta, totiž že kromě známých nebezpečí pro všechen život a existenci celé planety hrozí ještě další nebezpečí, o kterých vědci nemají dosud ani potuchy, anebo je zatajují, pokud jsou jim známa.

Ptaah 

125.     To žel odpovídá skutečnostem.

Billy     Skutečnostem, které žel z důvodu umíněnosti, ziskuchtivosti, nezodpovědnosti, lhostejnosti, rozumbradství a zneuznávání pravdy velkým počtem pozemšťanů nepůjde tak rychle změnit. Nezodpovědnost a touha po profitu atd. jsou v pozemšťanech mnohem výraznější než pocit zodpovědnosti, rozum a chápavost. O tom by se ale dalo mluvit a láteřit donekonečna, a proto bude asi opět lepší, budeme-li se věnovat jiným věcem.

(…)